Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Juraj Bujňák Modernizácia vyučovania informatiky na základných školách a stredných školách 47 90
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Pavlina Bulejčíková Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 97
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Ing. Valéria Rizmanová Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Emília Boháčiková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 85
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Ing. Eva Brezovská Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 36
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Anastázia Bujňáková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 63
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Anna Čierňavová Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Bc.Zuzana Danková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Ľubica Horváthová Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60 74
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Viera Hýllová Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 54
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Mgr. Iveta Chilá Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 92
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Viac ako peniaze 0
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
GeoGebra v edukačnom procese 15
Margita Chrastinová Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Mária Janíčková Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 60
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 72
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Ing. Marcela Kašubová Viac ako peniaze 25 85
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Anna Koptáková Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 63
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Elena Korduliaková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 36
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
RNDr. Dušan Kormanec Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
Someliér a gastronómia 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Moderná gastronómia 23
Mgr. Helena Kožáková Someliér a gastronómia 19 117
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bc.Mária Králiková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
PaedDr. Oľga Králiková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 91
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Rusky jazyk ako cudzí jazyk a metodika jeho vyučovania v podmienkach zahraničnej všeobecnovzdlávacej (národnej) školy 12
Mgr. Anna Krkošková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 93
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Rozvoj schopností žiakov v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra 14
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 46
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Ing. Marcela Kubalíková Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 116
Mgr. Ľubomíra Kubušová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Milan Kuchyňár Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 96
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalista 20
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Ida Kurzyszová Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 85
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
Ing. Erika Liščáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 70
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Bc.Darina Markuliaková Moderná gastronómia 23 85
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
PhDr. Andrea Mravcová Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 191
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Absolvované rozširujúce štúdium 60
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Jana Pišteková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 54
Moderná gastronómia 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8
Ing. Mária Pohančeníková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 67
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Excel v praxi 8
Janka Poláčková Moderná gastronómia 23 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Pavol Pončka Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 138
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Mária Rajnohová Moderná gastronómia 23 102
Someliér a gastronómia 19
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Mgr. Andrea Sabelová Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 30
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8 67
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
PaedDr. Anna Skorková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 127
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Martina Sloviaková Absolvované rozširujúce štúdium 60 163
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Mgr. Janka Smolková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 105
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ing. Pavol Straka Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 102
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Mgr. Marta Škoríková Someliér a gastronómia 19 85
Moderná gastronómia 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Mária Trúchla Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 42
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Bc.Mária Tulcová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
PaedDr. Magdaléna Valková Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8 90
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22


© aScAgenda 2017.0.1048 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria