Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Juraj Bujňák Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 67
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Pavlina Bulejčíková Moderná gastronómia 23 97
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Valéria Rizmanová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 90
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Mgr. Emília Boháčiková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 85
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Ing. Eva Brezovská Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 36
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Anastázia Bujňáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 49
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Bc.Darina Červencová Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10 34
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Anna Čierňavová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Bc.Zuzana Danková Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Ľubica Horváthová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 93
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Mgr. Viera Hýllová Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 69
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Mgr. Iveta Chilá Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 78
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Viac ako peniaze 0
GeoGebra v edukačnom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Margita Chrastinová Someliér a gastronómia 19 65
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Mária Janíčková JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 25 85
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 58
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Ing. Marcela Kašubová Viac ako peniaze 25 71
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Anna Koptáková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 63
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Ing. Elena Korduliaková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 69
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
RNDr. Dušan Kormanec Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 67
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bc.Mária Králiková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
PaedDr. Oľga Králiková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 91
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Rusky jazyk ako cudzí jazyk a metodika jeho vyučovania v podmienkach zahraničnej všeobecnovzdlávacej (národnej) školy 12
Mgr. Anna Krkošková Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8 89
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy 15
Rozvoj schopností žiakov v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra 14
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 46
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Ing. Marcela Kubalíková Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 149
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Ľubomíra Kubušová Someliér a gastronómia 19 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Milan Kuchyňár Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalista 20 96
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Ida Kurzyszová Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25 106
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Ing. Erika Liščáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 70
Moderná gastronómia 23
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Bc.Darina Markuliaková Moderná gastronómia 23 85
Someliér a gastronómia 19
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
PhDr. Andrea Mravcová Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 212
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Jana Pišteková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 69
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Eva Polačková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 71
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Janka Poláčková Someliér a gastronómia 19 65
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Pavol Pončka Moderná gastronómia 23 138
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Someliér a gastronómia 19
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Mária Rajnohová Someliér a gastronómia 19 102
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Moderná gastronómia 23
Mgr. Andrea Sabelová Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 30
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
PaedDr. Anna Skorková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 127
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ing. Martina Sloviaková Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21 174
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Mgr. Janka Smolková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 105
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Ing. Pavol Straka Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Marta Škoríková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 85
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Mária Trúchla Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 60
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Bc.Mária Tulcová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23


© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria