Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Juraj Bujňák Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 81
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Pavlina Bulejčíková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 97
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Valéria Rizmanová Absolvované rozširujúce štúdium 60 90
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Emília Boháčiková Moderná gastronómia 23 85
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Ing. Eva Brezovská Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 36
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Anastázia Bujňáková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 63
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Bc.Darina Červencová Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Anna Čierňavová Moderná gastronómia 23 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Bc.Zuzana Danková Someliér a gastronómia 19 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Ľubica Horváthová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 107
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Viera Hýllová Moderná gastronómia 23 54
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8
Mgr. Iveta Chilá Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 92
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
GeoGebra v edukačnom procese 15
Viac ako peniaze 0
Margita Chrastinová Someliér a gastronómia 19 65
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Mária Janíčková Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 85
JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 25
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 72
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ing. Marcela Kašubová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 85
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Viac ako peniaze 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Anna Koptáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 63
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Elena Korduliaková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10 69
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
RNDr. Dušan Kormanec Someliér a gastronómia 19 81
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Bc.Mária Králiková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 34
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
PaedDr. Oľga Králiková Rusky jazyk ako cudzí jazyk a metodika jeho vyučovania v podmienkach zahraničnej všeobecnovzdlávacej (národnej) školy 12 91
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Mgr. Anna Krkošková Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10 128
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Rozvoj schopností žiakov v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra 14
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 46
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Ing. Marcela Kubalíková Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 149
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Mgr. Ľubomíra Kubušová Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Milan Kuchyňár Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20 96
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalista 20
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Ida Kurzyszová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 85
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0
Ing. Erika Liščáková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 70
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Excel v praxi 8
Bc.Darina Markuliaková Someliér a gastronómia 19 85
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
PhDr. Andrea Mravcová Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 191
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Jana Pišteková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 54
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Eva Polačková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 71
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Janka Poláčková Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Pavol Pončka Someliér a gastronómia 19 138
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Rajnohová Someliér a gastronómia 19 102
Moderná gastronómia 23
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Mgr. Andrea Sabelová Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 30
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10 53
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
PaedDr. Anna Skorková Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 127
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Ing. Martina Sloviaková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 163
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Mgr. Janka Smolková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 105
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ing. Pavol Straka Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Moderná gastronómia 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Someliér a gastronómia 19
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Marta Škoríková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 85
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Mária Trúchla Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8 60
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Bc.Mária Tulcová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23


© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria