Menu

Odborový zväz

 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci

Pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci pôsobí Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
Výbor ZO OZ PŠaV

Predseda:           Mgr. Emília Boháčiková
Hospodárka:       Ing. Ľubica Horváthová
Člen výboru:       Ing. Slávka Jašurková

 
Z činnosti ZO OZ PŠaV:

30. 12. 2016 bolo ukončené Kolektívne vyjednávanie medzi odborovou organizáciou na našej škole a riaditeľkou školy Ing. Ľudmilou Verčimákovou.  .

Zároveň bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2017 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

 

V Kolektívnej zmluve boli dohodnuté priaznivejšie pracovné podmienky v oblasti odmeňovania a zamestnávania takto:

 • Zamestnávateľ  vyplatí  odmenu zamestnancom za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku v sume jeho 1 funkčného platu. (Podotýkam, že v ZP je uvedené, že zamestnávateľ môže vyplatiť odmenu do výšky 1 funk. platu.)

 

 • Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať  zárobkovú činnosť je viac ako 70%, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné v sume jeho 2 funkčných platov.   (v ZP je dohodnutý najmenej  1 funkčný plat).

 

 • Výška  príspevku zamestnávateľa na DDS –doplnkové dôchodkové sporenie bude  vo výške najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na DDS a najmenej 10€ v prípade, že 2% zo zúčtovaného  platu sú menej ako 10€  zamestnancom, ktorí majú uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu.

 

 • Ďalšia priaznivejšia úprava je stanovenie pracovného času na 37,5 hodiny týždenne, čo je o 2,5 hod menej ako stanovuje ZP.

 

 • Výmera dovolenky je podľa KZ navýšená o 1 týždeň, tz. 9 týždňov pre pedagogických zamestnancov, základná výmera dovolenky pre nepedagogických zamestnancov je 5 týždňov a pre zamestnancov, ktorí dovŕšili 33 rokov veku je 6 týždňov.

 

 • Škola zabezpečuje stravovanie formou stravných lístkov a okrem sumy vo výške 55% ceny jedla prispieva aj na 1 stravný lístok 40 centov zo sociálneho fondu

 

 •  Na základe zmluvných strán sa sociálny fond bude tvoriť – povinným prídelom vo výške 1%  a ďalším prídelom vo výške 0,05% zo sumy hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

 

 • Dennú výšku náhrady príjmu v období od 1. do 3. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca možno čerpať 35%  denného vymeriavacieho základu zamestnanca a od 4. do 10. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Pripomínam, že  náhrada príjmu v období od 1. do 3. dňa je zvýšená o  10%.

 

 • Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe Nepedagogickí  zamestnanci, ktorí v organizácií odpracovali najmenej 3 roky, okrem tých nepedagogických zamestnancov, ktorí už dosiahli najvyšší platový stupeň príslušnej platovej triedy, budú zaradení do vyššieho platového stupňa o 1 stupeň príslušnej platovej triedy.

 

 • Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýšila od 1.1.2017 o  4%.

 

 • Zamestnávateľ sa zaväzuje informovať odborovú organizáciu o obsadení služobných bytov a oprávnenosti ich užívania. Zamestnanci majú možnosť prenajať si jeden z voľných služobných bytov za vopred stanovených podmienok.

 

Vážené kolegyne a kolegovia, ako vidieť Odborový zväz PŠ a V má snahu pracovať v prospech pedagogických i nepedagogických pracovníkov, preto vás žiadam o podporu rozšírením  Základnej organizácie  pri našej škole.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria