Menu

Erasmus +

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci sa zapája do projektu Erasmus + s názvom

School  in  a  Cloud

 

Aktivita: KA2  - Strategické partnerstvá

Cieľom projektu je:

- vytvoriť virtuálnu triedu za účelom zdokonalenia metód a techník vyučovacieho procesu, tak na strane učiteľov, ako aj žiakov realizovať motivujúce aktivity na základe využitia moderných digitálnych metód a digitálnych prostriedkov vo vyučovacom procese,

 

-  na základe  medzinárodného transferu informácií a inovácií učiteľmi a žiakmi jednotlivých škôl zvýšiť  ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, rozvíjať nadnárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania v rámci európskej virtuálnej triedy.

 

Krajiny: Slovinsko , Taliansko, Belgicko, Nórsko, Španielsko a Cyprus

Zodpovedné osoby: Ing. Ľudmila Verčimáková, Ing. Martina Sloviaková,

                              Mgr. Ida Kurzyszová, Ing. Marcela Kubalíková

 

Naša škola  sa ako partnerská škola  zapojila do zaujímavého medzinárodného  projektu, ktorého sa zúčastnia učitelia a  žiaci. Vybraní žiaci si počas  viacerých krátkodobých mobilít v  zahraničných  školách  daných krajín budú môcť vyskúšať, ako sa učiť efektívnejšie  vďaka využitiu existujúcich moderných technológií.

Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení/neschválení projektu, pred realizáciou, počas realizácie, po ukončení a vyhodnotení projektu na web stránke školy.

 

Ing. Martina Sloviaková

koordinátorka projektu

 


 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci sa zapája do projektu Erasmus + s názvom

Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov

 

Aktivita: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP

Cieľ projektu :

- získať špecifické vedomosti, zručnosti a kompetencie v autentickom prostredí prímorského hotela,

- osobný kontakt s anglicky hovoriacou klientelou,

- podporiť osobný rozvoj žiaka,

- príprava jedál a kulinárskych špecialít španielskej kuchyne, prevádzka a logistika kuchyne, systém potravinovej bezpečnosti,

- obsluha  hosťa v prímorskom hoteli - plánovanie a riadenie služieb podávania jedál a nápojov, prípravy stolovania na rozličné príležitosti, podávanie jedál, moderné stolovanie s využitím španielskej kuchyne.

Krajina: Kanárske ostrovy – Tenerife

Zodpovedné osoby : Ing. Ľudmila Verčimáková, PhDr. Andrea Mravcová, Ing. Martina Sloviaková, Mgr. Ida Kurzyszová.

Naša škola vypracovala projekt  s vyššie uvedeným názvom a ECVET. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia budú vybratí na základe stanovených kritérií a po porade s rodičmi. Vybraní žiaci budú umiestnení do hotelov na Kanárskych ostrovoch. Žiaci budú mať pedagogický dozor.

Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení/neschválení projektu, pred realizáciou, počas realizácie, po ukončení a vyhodnotení projektu na web stránke školy.

 

PhDr. Andrea Mravcová

koordinátorka projektu

 


 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci sa zapája do projektu Erasmus + s názvom


VZDELANÍ MLADÍ ĽUDIA – BUDÚCNOSŤ KRAJINY

 

Aktivita: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP.

Dátum podania žiadosti: 2.2.2016 .

Cieľ projektu: čiastkový - rozvoj, upevnenie jazykových a odborných zručnosti, interkultúrnej komunikácie s uplatnením v službách, podporovanie adaptability žiakov na novú organizáciu výučby. 

Krajina: NSR – mesto Jena.

Dĺžka trvania: 2,5 – 3 mesiace pobyt.

Finančná spoluúčasť: nepožadujeme od ŽSK. 

Vytvorené konzorcium: SOŠOaS Čadca + SOŠHSaO Zvolen + SOŠOS Modrý Kameň. Spolupracujeme na základe Mandátnej zmluvy. Zástupcovia zúčastnených škôl majú stanovenú zodpovednosť za určitú oblasť v projekte. 

Zodpovedné osoby: Ing. Ľudmila Verčimáková, PhDr. Andrea Mravcová,  Ing. Ľubica Horváthová, Mgr. Pavlina Bulejčíková. Podieľame sa na vypracovaní časti projektu a ECVET. Za vypracovanie konečnej verzie projektu a podanie žiadosti je zodpovedná SOŠHSaO Zvolen. Žiaci odborov hotelová akadémia a čašník, servírka budú vybratí na základe stanovených kritérií a porade s rodičmi. Budú zaradení na vybrané pracoviska v Jene do obsluhy a výrobného strediska. Žiaci budú mať pedagogický dozor. Informácie o pripravovanom projekte zverejníme na web stránke školy.
Ostatné informácie podám aktuálne: po schválení/neschválení projektu, pred realizáciou, počas realizácie, po ukončení a vyhodnotení projektu.  Ďalšie informácie doplním podľa potreby. 


Ing. Ľudmila Verčimáková

riaditeľka školy

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria