Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Juraj Bujňák Modernizácia vyučovania informatiky na základných školách a stredných školách 47 128
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Pavlina Bulejčíková Someliér a gastronómia 19 97
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Moderná gastronómia 23
Ing. Valéria Rizmanová Absolvované rozširujúce štúdium 60 90
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Emília Boháčiková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 66
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Eva Brezovská Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 36
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Anastázia Bujňáková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 63
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Bc.Darina Červencová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 34
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Anna Čierňavová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Bc.Zuzana Danková Moderná gastronómia 23 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Ľubica Horváthová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 122
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Viera Hýllová Moderná gastronómia 23 69
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Mgr. Iveta Chilá Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 92
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
GeoGebra v edukačnom procese 15
Viac ako peniaze 0
Margita Chrastinová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Ing. Mária Janíčková Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 85
JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 25
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 72
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Ing. Marcela Kašubová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 85
Viac ako peniaze 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Anna Koptáková Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 63
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Elena Korduliaková Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 69
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
RNDr. Dušan Kormanec Moderná gastronómia 23 81
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Someliér a gastronómia 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bc.Mária Králiková Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 34
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
PaedDr. Oľga Králiková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 91
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rusky jazyk ako cudzí jazyk a metodika jeho vyučovania v podmienkach zahraničnej všeobecnovzdlávacej (národnej) školy 12
Mgr. Anna Krkošková Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15 128
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Rozvoj schopností žiakov v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy 15
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 61
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Ing. Marcela Kubalíková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10 149
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Ľubomíra Kubušová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Milan Kuchyňár Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 96
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalista 20
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Ida Kurzyszová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0 106
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
Ing. Erika Liščáková Moderná gastronómia 23 70
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Excel v praxi 8
Bc.Darina Markuliaková Someliér a gastronómia 19 85
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
PhDr. Andrea Mravcová Absolvované rozširujúce štúdium 60 212
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Jana Pišteková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 69
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Eva Polačková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 71
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Janka Poláčková Someliér a gastronómia 19 65
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Pavol Pončka Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 138
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Mária Rajnohová Someliér a gastronómia 19 102
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Moderná gastronómia 23
Mgr. Andrea Sabelová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15 60
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 81
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca 14
Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
PaedDr. Anna Skorková Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 127
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Ing. Martina Sloviaková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 184
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Mgr. Janka Smolková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 105
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Ing. Pavol Straka Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 102
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Mgr. Marta Škoríková Someliér a gastronómia 19 85
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Zuzana Švejdová Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15 75
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Mgr. Mária Trúchla Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 60
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Bc.Mária Tulcová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 46
Moderná gastronómia 23


© aScAgenda 2019.0.1153 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria