• Uznané kredity

 • PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Pavlina Bulejčíková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 97
  Moderná gastronómia 23
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
  Someliér a gastronómia 19
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Ing. Valéria Rizmanová Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe 10 100
  Absolvované rozširujúce štúdium 60
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
  Ing. Martina Sloviaková Projektový manažment medzinárodných výmen v rámci Európy 10 194
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
  Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
  Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
  Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
  Absolvované rozširujúce štúdium 60
  Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
  Ing. Eva Brezovská Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 36
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
  Mgr. Iveta Chilá Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 92
  Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  GeoGebra v edukačnom procese 15
  Viac ako peniaze 0
  Ing. Mária Janíčková Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 85
  JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 25
  Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
  Ing. Marcela Kašubová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 85
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Viac ako peniaze 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
  Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
  RNDr. Dušan Kormanec Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 81
  Moderná gastronómia 23
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Someliér a gastronómia 19
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
  Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 61
  Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
  Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
  Ing. Marcela Kubalíková Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 149
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
  Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
  Mgr. Ida Kurzyszová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0 106
  Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
  Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
  Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
  Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
  Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
  Ing. Erika Liščáková Someliér a gastronómia 19 70
  Moderná gastronómia 23
  Excel v praxi 8
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  PhDr. Andrea Mravcová Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21 222
  Projektový manažment medzinárodných výmen v rámci Európy 10
  Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
  Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
  Vykonanie rigoróznej skúšky 60
  Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
  Absolvované rozširujúce štúdium 60
  PaedDr. Silvia Okuliarová Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 15 90
  Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
  Vykonanie rigoróznej skúšky 60
  Ing. Eva Polačková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 71
  Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
  Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Ing. Pavol Pončka Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 138
  Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Someliér a gastronómia 19
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Moderná gastronómia 23
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Mgr. Andrea Sabelová Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 60
  Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
  Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
  Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
  Mgr. Magdaléna Sihelníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 81
  Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca 14
  Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
  Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14
  Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
  Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 75
  Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
  PaedDr. Magdaléna Valková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 22
  Bc.Darina Červencová Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
  Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
  Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Bc.Anna Čierňavová Moderná gastronómia 23 65
  Someliér a gastronómia 19
  Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
  Bc.Zuzana Danková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
  Someliér a gastronómia 19
  Moderná gastronómia 23
  Mgr. Anna Koptáková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10 63
  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
  Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
  Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
  Bc.Mária Králiková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
  Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
  Bc.Darina Markuliaková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 85
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
  Moderná gastronómia 23
  Someliér a gastronómia 19
  Mgr. Jana Pišteková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 94
  Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
  Svet gastronómie v 3. tisícročí 25
  Moderná gastronómia 23
  Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
  Bc.Janka Poláčková Someliér a gastronómia 19 65
  Moderná gastronómia 23
  Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
  Mgr. Janka Smolková Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 105
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
  Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Mgr. Mária Trúchla Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 60
  Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
  Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
  Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8
  Tvorba úloh pre odborný výcvik 10


  © aScAgenda 2024.0.1457 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2024
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola obchodu a služieb
   • 00421/41/432 15 90
   • Ul. 17. novembra 2579

    Čadca
    Slovakia