Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Juraj Bujňák Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 81
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Mgr. Pavlina Bulejčíková Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 97
Someliér a gastronómia 19
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Valéria Rizmanová Absolvované rozširujúce štúdium 60 90
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Emília Boháčiková Moderná gastronómia 23 85
Someliér a gastronómia 19
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Eva Brezovská Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 36
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Anastázia Bujňáková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 63
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Bc.Darina Červencová Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Anna Čierňavová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Bc.Zuzana Danková Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Ľubica Horváthová Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10 107
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Mgr. Viera Hýllová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 54
Moderná gastronómia 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8
Mgr. Iveta Chilá Viac ako peniaze 0 92
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
GeoGebra v edukačnom procese 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Margita Chrastinová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Mária Janíčková JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 25 85
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 72
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Marcela Kašubová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 85
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Viac ako peniaze 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Anna Koptáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 63
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Ing. Elena Korduliaková Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 69
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
RNDr. Dušan Kormanec Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 81
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Moderná gastronómia 23
Bc.Mária Králiková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 34
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
PaedDr. Oľga Králiková Absolvované rozširujúce štúdium 60 91
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Rusky jazyk ako cudzí jazyk a metodika jeho vyučovania v podmienkach zahraničnej všeobecnovzdlávacej (národnej) školy 12
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Anna Krkošková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 103
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy 15
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Rozvoj schopností žiakov v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra 14
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 46
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Ing. Marcela Kubalíková Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 149
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Mgr. Ľubomíra Kubušová Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Milan Kuchyňár Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 96
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalista 20
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Ida Kurzyszová Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21 106
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ing. Erika Liščáková Someliér a gastronómia 19 70
Moderná gastronómia 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Excel v praxi 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bc.Darina Markuliaková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 85
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
PhDr. Andrea Mravcová Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 212
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Jana Pišteková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 54
Moderná gastronómia 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8
Ing. Eva Polačková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 71
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Janka Poláčková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Pavol Pončka Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 138
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Mária Rajnohová Someliér a gastronómia 19 102
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Moderná gastronómia 23
Mgr. Andrea Sabelová Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 30
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
PaedDr. Anna Skorková Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 127
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Ing. Martina Sloviaková Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21 184
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Mgr. Janka Smolková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 105
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Ing. Pavol Straka Moderná gastronómia 23 102
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Marta Škoríková Moderná gastronómia 23 85
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Mária Trúchla Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 60
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8
Bc.Mária Tulcová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 46
Moderná gastronómia 23


© aScAgenda 2019.0.1135 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria