Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Pavlina Bulejčíková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 97
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Valéria Rizmanová Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 100
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Projektový manažment pre interkultúrne výmenné projekty v Európe 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Ing. Martina Sloviaková Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25 194
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Projektový manažment medzinárodných výmen v rámci Európy 10
Ing. Eva Brezovská Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 36
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Bc.Darina Červencová Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Bc.Anna Čierňavová Someliér a gastronómia 19 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Bc.Zuzana Danková Moderná gastronómia 23 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Ľubica Horváthová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 122
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Iveta Chilá Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 92
Viac ako peniaze 0
GeoGebra v edukačnom procese 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Ing. Mária Janíčková JA Podnikanie v cestovnom ruchu 1 25 85
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 72
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ing. Marcela Kašubová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 85
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Viac ako peniaze 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Anna Koptáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 63
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Ing. Elena Korduliaková Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 69
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
RNDr. Dušan Kormanec Moderná gastronómia 23 81
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Someliér a gastronómia 19
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Bc.Mária Králiková Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 34
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 61
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Ing. Marcela Kubalíková Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116 149
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Mgr. Ida Kurzyszová Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 106
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Ing. Erika Liščáková Excel v praxi 8 70
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Bc.Darina Markuliaková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 85
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
PhDr. Andrea Mravcová Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách anglického jazyka stredných škôl 21 222
Projektový manažment medzinárodných výmen v rámci Európy 10
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 90
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 15
Mgr. Jana Pišteková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 94
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Svet gastronómie v 3. tisícročí 25
Ing. Eva Polačková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 71
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Bc.Janka Poláčková Someliér a gastronómia 19 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Pavol Pončka Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 138
Moderná gastronómia 23
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Someliér a gastronómia 19
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Mgr. Mária Rajnohová Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60 102
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Mgr. Andrea Sabelová Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15 60
Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Príprava učiteľa na realizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 14 81
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca 14
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
PaedDr. Anna Skorková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 127
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Mgr. Janka Smolková Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 105
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 75
Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných skôl 15
Mgr. Mária Trúchla Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8 60
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8


© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.07.2022

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria