Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Juraj Bujňák Modernizácia vyučovania informatiky na základných školách a stredných školách 47 128
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Pavlina Bulejčíková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 97
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Valéria Rizmanová Absolvované rozširujúce štúdium 60 90
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15
Mgr. Emília Boháčiková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 85
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Eva Brezovská Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 36
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Anastázia Bujňáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 63
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Bc.Darina Červencová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8 34
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Anna Čierňavová Moderná gastronómia 23 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Bc.Zuzana Danková Moderná gastronómia 23 65
Someliér a gastronómia 19
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Ľubica Horváthová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 107
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Mgr. Viera Hýllová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 54
Moderná gastronómia 23
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8
Mgr. Iveta Chilá GeoGebra v edukačnom procese 15 92
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Viac ako peniaze 0
Margita Chrastinová Someliér a gastronómia 19 65
Moderná gastronómia 23
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Ing. Mária Janíčková Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60 60
Ing. Slavka Jašurková Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Miroslav Kardoš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14 72
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ing. Marcela Kašubová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 85
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Viac ako peniaze 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Anna Koptáková Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl v oblasti komunikačných zručností, psychológie a manažmentu práce 15 63
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Ing. Elena Korduliaková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 69
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
RNDr. Dušan Kormanec Someliér a gastronómia 19 81
Moderná gastronómia 23
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Bc.Mária Králiková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 34
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
PaedDr. Oľga Králiková Rusky jazyk ako cudzí jazyk a metodika jeho vyučovania v podmienkach zahraničnej všeobecnovzdlávacej (národnej) školy 12 91
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Mgr. Anna Krkošková Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22 128
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Rozvoj schopností žiakov v argumentácii na vyučovaní jazykovej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Osobnostný a sociálny rozvoj žiakov v edukačnom procese základnej a strednej školy 15
Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov 15
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Mgr. Nataša Krulikovská Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23 46
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Ing. Marcela Kubalíková Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10 149
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Všeobecno-vzdelávací predmet informatika 116
Mgr. Ľubomíra Kubušová Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 65
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Milan Kuchyňár Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 96
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Ovládanie programov ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a OLYMP - mzdy a personalista 20
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Ovládanie programu OMEGA - podvojné účtovníctvo 20
Mgr. Ida Kurzyszová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 0 85
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Aplikácia nových metód aktívneho vyučovania vo vzdelávacom procese na stredných školách 25
Ing. Erika Liščáková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 70
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Excel v praxi 8
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
Bc.Darina Markuliaková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 85
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Someliér a gastronómia 19
PhDr. Andrea Mravcová Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23 191
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Vykonanie rigoróznej skúšky 60
Absolvované rozširujúce štúdium 60
PaedDr. Silvia Okuliarová Vykonanie rigoróznej skúšky 60 60
Mgr. Jana Pišteková Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti potravinárstva a cukrárstva na stredných odborných školách 8 54
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Moderná gastronómia 23
Ing. Mária Pohančeníková Excel v praxi 8 67
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Eva Polačková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 71
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Janka Poláčková Moderná gastronómia 23 65
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23
Someliér a gastronómia 19
Ing. Pavol Pončka Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 138
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Mária Rajnohová Someliér a gastronómia 19 102
Moderná gastronómia 23
Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka 60
Mgr. Andrea Sabelová Uplatnenie mulikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 15 30
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Mgr. Magdaléna Sihelníková Ako pracovať s učebnicami a cvičebnicami na hodinách slovenského jazyka 10 53
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Debata a diskusia - rozvoj rečníckych zručností žiaka na hodinách slovenského jazyka a literatúry 8
PaedDr. Anna Skorková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 127
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Štátna jazyková skúška z anglického jazyka 60
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ing. Martina Sloviaková Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 163
Metodika výučba anglického jazyka na stredných školách podľa nových pedagogických dokumentov 25
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Anglický jazyk a jeho využitie v gastronómii 23
Absolvované rozširujúce štúdium 60
Anglický jazyk a jeho využitie v hotelierstve 23
Mgr. Janka Smolková Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8 105
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno - vzdelávacom procese 22
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Pavol Straka Someliér a gastronómia 19 102
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Moderná gastronómia 23
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Marta Škoríková Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23 85
Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
Someliér a gastronómia 19
Moderná gastronómia 23
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Zuzana Švejdová Absolvované rozširujúce štúdium 60 60
Mgr. Mária Trúchla Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti kaderníctva na stredných odborných školách 8 60
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Školská a rovesnícka mediácia - kompetencia pre úspešné riešenie sporov vo výchovno-vzdelávacej činnosti 10
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Bc.Mária Tulcová Moderná gastronómia 23 46
Manažment kvality služieb v hoteliérstve a gastronómii 23


© aScAgenda 2018.0.1102 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria