Menu

 

 

Od prvého ročníka  majú žiaci v učebnom odbore 6445 H kuchár a 6444 H čašník, servírka možnosť pripravovať sa v rámci praktického vyučovania na povolanie aj pre konkrétneho zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú Duálnu zmluvu.

V školskom roku 2018/2019 má Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca uzatvorenú zmluvu s nasledujúcimi zamestnávateľmi:


1. SIRS - Development, a. s. so sídlom: Framborská 12, 010 01 Žilina

Pracovisko: Hotel Diplomat****, 1. mája 14/460, 013 13 Rajecké Teplice

duálne vzdelávanie:

6445 H kuchár                  1 žiak             3. ročník          Peter Balala   

6445 H kuchárka              1 žiačka          1. ročník         Viktória Plankov

6444 H čašník, servírka    1 žiačka         2. ročník          Klára Miškovičová    

Kontakt: Bc. Michaela Morvayová, director@hoteldiplomat.sk

 


2. Alena Kublová – MARLENE s. r. o, Oščadnica Dedovka č. 1799, 023 01

Pracovisko: Hotel Marlene***, Oščadnica Dedovka č. 1799, 023 01

duálne vzdelávanie:

6445 H kuchár                1 žiak             3. ročník          Roman Ondrašina                           

6444 H čašník, servírka  1 žiačka         3. ročník          Sabina Ihelková         

Kontakt: Alena Kublová, marlene@marlene.sk

 


3. Marcel Mikovčák - Restaurant Bar Artemis, Stred 181, 023 54 Turzovka

Pracovisko: Restaurant Bar Artemis, Stred 181, 023 54 Turzovka

duálne vzdelávanie:

6444 H čašník, servírka    2 žiaci          2. ročník        Viktória Leščinská

6444 H čašník                                        2. ročník        Jakub Mikovčák

6445 H kuchárka               1 žiačka       1. ročník        Alexandra Želiecka     

Kontakt: Marcel Mikovčák, info@restaurantartemis.sk

 


 

Žiaci, ktorí majú záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020, majú povinnosť kontaktovať zamestnávateľa, ktorý so žiakom a jeho zákonným zástupcom vykoná pohovor a vystaví mu „Potvrdenie o vzdelávaní v systému duálneho vzdelávania“.

 

Potvrdenie je potrebné priniesť so sebou na Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Čadci v deň zápisu.

 

Konkrétne podmienky vzdelávania a následného pracovného uplatnenia bude zamestnávateľ špecifikovať v učebnej zmluve, ktorú žiak /zákonný zástupca žiaka/ uzatvorí so zamestnávateľom do 31.8.2019.

 

Teoretické vyučovanie bude žiakom poskytované v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci a praktické vyučovanie - formou odborného výcviku bude žiakom poskytované v prevádzkach jednotlivých zamestnávateľov v dňoch podľa rozvrhu hodín na školský rok 2019/2020.

 


Čo je duálne vzdelávanie?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva najmä na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

 

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi:

1. zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

2. zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvyo duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

 

Prečo duálne vzdelávanie?

 nadobudnutie praxe a kvalifikácie priamo u zamestnávateľa,

 osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa,

 žiak si vyberá povolanie a zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie,

 finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom,

 možnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom po ukončení štúdia.

 

Hmotné zabezpečenie žiaka

 osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom ich poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na aké sa žiak pripravuje,

 stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,

 úhrada nákladov na ubytovanie žiaka,

 cestovné náhrady.

 

Finančné zabezpečenie žiaka:

 podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu bude žiakovi poskytovaná zamestnávateľom podľa zákona č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.

Konkrétna výška finančného odmeňovania bude špecifikovaná v učebnej zmluve.

 

Čadca 16. mája 2019                                 

  Mgr. Pavlina Bulejčíková

                                                                             zástupkyňa pre PV       

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria