Menu

Easmus+, realizácia Šírenie myšlienky programu ERASMUS+ v okrese Čadca ERASMUS+, celoživotné vzdelávanie Čo je Erasmus+ Realizovali sme Erasmus + Realizujeme Realizovali sme

 

Celoživotné vzdelávanie pedagógov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca

prostredníctvom programu Erasmus+


Názov projektu: Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe


Termín realizácie: 7. - 12. 10. 2018

Miesto realizácie: Kréta  

Zmluva.pdf

Stredná odborná škola obchodu a služieb sa už tretí rok aktívne zapája do realizovania medzinárodných projektov na európskej úrovni v rámci programu Erasmus+. Medzi strategické ciele školy patrí kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov a zamestnancov školy s cieľom spolupracovať  so zahraničnými inštitúciami, ktoré sú na vysokej odborno-profesijnej úrovni. Týmto spôsobom získavame skúsenosti, odborné vedomosti, zručnosti a možnosti pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Jedinečnou príležitosťou pre postupné naplňovanie tohto cieľa bola účasť dvoch členiek projektového tímu školy, PhDr. A. Mravcovej a Ing. M. Sloviakovej, na odbornom seminári s názvom Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe.

Program celoživotného vzdelávania sa konal v dňoch 7. - 12. 10. 2018  na Kréte, v hlavnom meste Heraklion. Projektu sa zúčastnilo 49 účastníkov z Nemecka, Belgicka, Fínska, Maďarska, Dánska, Švédska, Chorvátska a Slovenska.

Rámcový program kurzu obsahoval tieto časti:

 • teoretickú časť zameranú na metodiku tvorby projektov. Lektori s dlhoročnými skúsenosťami prednášali účastníkom aktuálne témy spojené s jednotlivými etapami projektovej činnosti. Ich prednášky boli doplnené konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe.

 • praktickú časť realizovanú prostredníctvom práce vo workshopoch. Účastníci vytvorili niekoľko medzinárodných tímov s cieľom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností a informácií. Finálnym produktom každej skupiny bol projekt, ktorý členovia skupiny pripravili. My sme boli v skupine s kolegami zo strednej odbornej školy z Nemecka. Náš projekt s názvom Jobshadowing in Englishteaching in a Slovak school je príležitosťou položiť základy vzájomnej spolupráce medzi oboma strednými odbornými školami.

 • exkurzie zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva Grécka. Navštívili sme ruiny starobylého paláca v Knosse, ktorý je zaradený medzi sedem divov sveta. Pozreli sme si nielen starobylé centrum Heraklionu, ale aj súčasné modernejšie centrum s množstvom krásnych zákutí, stredovekým prístavom a nádhernými pravoslávnymi chrámami.

 • prezentácie jednotlivých krajín v rámci tematicky zameraných medzinárodných večerov. Ako zástupcovia Slovenska sme pripravili pútavú prezentáciu krajiny spojenú s ochutnávkami gastronomických špecialít krajiny.

Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu. Seminár bol jedinečnou možnosťou spoznať nových potencionálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín, čím sa vytvára možnosť skvalitniť a zintenzívniť projektovú činnosť školy. Svojou účasťou sme reprezentovali nielen školu, ale aj krajinu.

 

                                                                        PhDr. Andrea Mravcová, Ing. Martina Sloviaková

  


 

ERASMUS+, celoživotné vzdelávanie

a internacionalizácia SOŠ obchodu a služieb v Čadci

 

Termín realizácie: 29. 7. -  3. 8. 2018

Miesto realizácie: Porto, Portugalsko

Zmluva.pdf

SOŠ obchodu a služieb v Čadci pripravuje budúcich odborníkov v odboroch gastronomických, obchodu a osobných služieb. Škola podporuje a zapája sa do systému duálneho vzdelávania žiakov ale i do celoživotného vzdelávania. Spolupracuje s inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorí podporujú odborné vzdelávanie. Škola má záujem na tom, aby pedagogickí zamestnanci a žiaci  v rámci svojej odbornej prípravy na povolanie, mali skúsenosti aj z oblasti zahraničných výmenných pobytov, odborných stáží, získaných v rámci európskych projektov. Tu sa škola stretáva s akútnou potrebou zvyšovania interkultúrneho povedomia a projektových kompetencií, nakoľko doteraz mala minimálne  možnosti a  skúsenosti s európskymi projektmi.

Získať finančnú podporu cez projekt nie je také jednoduché, ako sa zdá, keď je už projekt zrealizovaný. Je potrebné nájsť vhodnú vzdelávaciu inštitúciu, napísať dobrý projekt, ktorý odráža potreby školy a aj ovládať cudzí jazyk minimálne na komunikačnej úrovni. Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov prostredníctvom medzinárodných projektov prináša nielen  do života pedagóga vždy niečo nové, ale je nevyčísleným prínosom pre žiakov a samotnú školu, v ktorej pôsobí. Nám sa podarilo nadviazať kontakt s Inštitútom európskeho vzdelávania učiteľov v Hamburgu, ktorý ponúka a organizuje kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci programu EÚ ERASMUS+. Našej škole sa podarilo získať dva granty.

Kurz - Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole  bol zameraný na metodiku tvorby školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých.

Program celoživotného vzdelávania sa konal v Portugalsku v meste Porto v dňoch 29. 7. až 3. 8. 2018. Projektu sa zúčastnilo 22 účastníkov z Nemecka, z rôznych spolkových krajín, a zo Slovenska.

Rámcový program kurzu bol zameraný a rozdelený na:

 • teoretickú časť spojenú s rôznymi aktivitami a metodiku tvorby projektov. Skúsení lektori kurzu s využitím interaktívnych metód prednášali jednotlivé témy, ktoré aktuálne dopĺňali konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Obsah tvorili : program ERASMUS+, prípravné návštevy, multilaterálne a bilaterálne partnerstvá, ďalšie možnosti financovania projektov, prezentácia projektov a ďalšie. Každý účastník mal možnosť zapájať sa, dopĺňať obsah prednášky o vlastné skúsenosti alebo sa radiť, ako postupovať pri tvorbe projektu. Vo workschopoch boli účastníci rozdelení do skupín a spoločne tvorili projekt. My sme pracovali v skupine s dvoma školami s podobným zameraním ako naša škola. Navrhli sme projekt so zameraním na Job schadowing s názvom   Internationalisierung - Konzepte in der Ausbildung moderner Dienstleistungsberufe im europäischen Kontext. Možnosť realizovať tento projekt je reálna v spolupráci aj s inými odbornými školami. Každá skupina prezentovala svoj produkt a boli položené základy medzinárodnej spolupráce.
 • poznávanie vzdelávacích systémov zúčastnených – počas aktivít boli prezentované vzdelávacie systémy jednotlivých zúčastnených krajín. Počas kurzu hosťovala aj učiteľka strednej školy z Portugalska. Mohli sme len konštatovať, že vzdelávacie systémy sú rozdielne. V tejto súvislosti sme poznamenali, že prostredníctvom ECVET-u  sa štandardy odborného vzdelávania môžu priblížiť.
 • účelovo zamerané exkurzie na poznanie kultúry, zvykov hostiteľskej krajiny – navštívili sme starobylé Porto a údolie portského vína  s odborným výkladom jeho výroby v anglickom a nemeckom jazyku. V historickom meste Guimaräes sme videli, aký bol  život v minulosti a dnes. Gastronómiu, kultúru a život  Porta sme objavovali na brehu rieky  Douro.
 • prezentáciu zúčastnených krajín, škôl, zvykov a tradícií počas kurzu a regionálneho večera.

 

Účasť na kurze nás motivuje, ale aj zaväzuje pre ďalšiu prácu nielen v našej škole. Chceme a pomôžeme aj iným školám v regióne pri tvorbe  takéhoto projektu, aby sa učitelia naučili tvoriť projekty a prispeli k spoznaniu kultúry iných národov. Túto spoluprácu sme už ponúkli vybranej škole v regióne.

 

Prečo odporúčame tento kurz­?

Odborne pripravený materiál, zostavený program, organizácia, miesto konania, vybrané metódy a profesionálny prístup lektorov nám dali príležitosť spoznať a zdokonaliť sa v tvorbe projektov, v cudzom jazyku, v kvalite vzdelávania a hlavne spoznať medzinárodné zvyklosti, ktoré sú aj základom pre internacionalizáciu školy. To je aj jeden z cieľov našej školy a ERASMUS+ je jedinečným nástrojom, ako tento cieľ dosiahnuť.

Touto cestou sa obraciame na učiteľov, učiteľov odborných predmetov, aby sa zdokonaľovali v cudzom jazyku, zbavili sa zábran, tvorili projekty, cestovali a potom uvidia, koľko nápadov a inšpirácie prinesú pre prácu so žiakmi. A na učiteľské povolanie budú pozerať úplne inak.

Poďakovanie patrí tímu agentúry SAAIC so sídlom v Bratislave, ktorý kedykoľvek ochotne poradil a pomohol nám od zrodu projektu až po jeho realizáciu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                   

Ľudmila Verčimáková, Valéria Rizmanová

 

    

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria