Menu

Easmus+, realizácia Šírenie myšlienky programu ERASMUS+ v okrese Čadca ERASMUS+, celoživotné vzdelávanie Čo je Erasmus+ Realizovali sme Erasmus + Realizujeme Realizovali sme

Realizovali sme Erasmus +

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb realizuje v školskom roku 2017/2018 projekt KA 1 v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

 

Názov projektu:

Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov

 

Termín realizácie:  

 02.11.2017 - 23.11.2018 - žiaci III.A

 01.03.2018 - 22.03.2018 - žiaci II.A

 

Miesto výkonu mobility:

Tenerife, Kanárske ostrovy

 

 

 

 

 

 

 


 

  Prípravná fáza  Erasmus+

Projekt „Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“ je vytvorený v partnerstve Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a spoločnosti Espamob v Barcelone. Mobilitný projekt je zameraný na získanie odborných pracovných zručnosti žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich jazykových schopnosti v praxi. Stáž žiakov sa uskutoční v dvoch termínoch, v mesiacoch november a marec. Realizačnej fáze (priamy výkon odbornej praxe žiakov v Tenerife na Kanárskych ostrovoch ) predchádzala prípravná fáza. V rámci nej sa uskutočnilo stretnutie riaditeľky školy Ing. Ľudmily Verčimákovej, zástupkyne školy Ing. Valérie Rizmanovej a koordinátorky projektu PhDr. Andrey Mravcovej so zástupcami partnerskej organizácie Espamob. Stretnutie sa konalo v dňoch 11.-14.9.2017 v Barcelone. Cieľom stretnutia bolo prediskutovať otázky týkajúce sa realizácie mobility a s tým spojené organizačné pokyny, ubytovanie, miesto výkonu stáže a iné záležitosti súvisiace s mobilitou. Španielski kolegovia si pre nás pripravili zaujímavý program, v rámci ktorého sme spoznali španielsky vzdelávací systém, národnú gastronómiu a kultúrne dedičstvo španielskeho národa.

                                                                                          PhDr. Andrea Mravcová

                                                                                           koordinátorka projektu

  


 

Záverečná fáza Erasmus+

Projekt „Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“, ktorý bol vytvorený v partnerstve Strednej odbornej školy obchodu a služieb a španielskej spoločnosti Espamob, v súčasnosti sa nachádza v záverečnej fáze. Priebeh tejto fázy  bol realizovaný v dvoch etapách.

Prvou etapou bolo stretnutie pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej a Ing. Martiny Sloviakovej so zástupcami partnerskej organizácie Espamob v dňoch 6.-9.5.2018 v Barcelone. Cieľom stretnutia bolo komplexné zhodnotenie cieľov, obsahu a vyhodnotenie  jednotlivých mobilitných akcií. Obsahom stretnutia bolo aj navrhnutie spolupráce pre budúce obdobie a  monitoring    možných prijímajúcich organizácií v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

Druhá etapa záverečnej fázy bola zameraná na disemináciu nadobudnutých skúseností a zručností absolventmi druhej mobilitnej akcie smerom k širokej verejnosti. Absolventi projektu pod vedením Ing. Martiny Sloviakovej  sa prezentovali na aktivite „Deň  španielskej kuchyne“  v reštaurácii Beskyd.

Počas špeciálnej ponuky si absolventi projektu pripravili španielske menu, ktoré pozostávalo z predjedla, polievky, hlavného jedla, dezertu a digestívu. Všetky jedlá patrili k španielskym tradičným jedlám a svojou pestrosťou vystihovali temperament tejto prímorskej krajiny. 

Ing. Martina Sloviaková

koordinatorka projektu

 

 

 

  

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci sa zapája do projektu Erasmus+

s názvom


VZDELANÍ MLADÍ ĽUDIA – BUDÚCNOSŤ KRAJINY

 

Aktivita: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP.

Dátum podania žiadosti: 2.2.2016 .

Cieľ projektu: čiastkový - rozvoj, upevnenie jazykových a odborných zručnosti, interkultúrnej komunikácie s uplatnením v službách, podporovanie adaptability žiakov na novú organizáciu výučby. 

Krajina: NSR – mesto Jena.

Dĺžka trvania: 2,5 – 3 mesiace pobyt.

Finančná spoluúčasť: nepožadujeme od ŽSK. 

Vytvorené konzorcium: SOŠOaS Čadca + SOŠHSaO Zvolen + SOŠOS Modrý Kameň. Spolupracujeme na základe Mandátnej zmluvy. Zástupcovia zúčastnených škôl majú stanovenú zodpovednosť za určitú oblasť v projekte. 

Zodpovedné osoby: Ing. Ľudmila Verčimáková, PhDr. Andrea Mravcová,  Ing. Ľubica Horváthová, Mgr. Pavlina Bulejčíková. Podieľame sa na vypracovaní časti projektu a ECVET. Za vypracovanie konečnej verzie projektu a podanie žiadosti je zodpovedná SOŠHSaO Zvolen. Žiaci odborov hotelová akadémia a čašník, servírka budú vybratí na základe stanovených kritérií a porade s rodičmi. Budú zaradení na vybrané pracoviska v Jene do obsluhy a výrobného strediska. Žiaci budú mať pedagogický dozor. Informácie o pripravovanom projekte zverejníme na web stránke školy.
Ostatné informácie podám aktuálne: po schválení/neschválení projektu, pred realizáciou, počas realizácie, po ukončení a vyhodnotení projektu.  Ďalšie informácie doplním podľa potreby. 


Ing. Ľudmila Verčimáková

riaditeľka školy


 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria