Menu

Čo je Erasmus+ 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 Šírenie myšlienky programu ERASMUS+ v okrese Čadca

Šírenie myšlienky  programu ERASMUS+  v okrese Čadca

 

Absolvovanie  štruktúrovaného kurzu Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole v auguste 2018 v Porte nás nenechalo  v nečinnosti. 

- Na porade stredných odborných škôl  s výchovnými poradcami zo ZŠ dňa 25. 9. 2018, ktoré organizovalo CPPPaP Čadca, sme informovali o zrealizovaných projektoch programu ERASMUS+. Ponúkli sme spoluprácu  a poradenskú činnosť pri  tvorbe   projektov základným a aj stredným školám.

- Na pôde našej školy SOŠOaS Čadca sme  už v mesiaci august s vedúcimi predmetových komisií  pre odborné predmety a cudzie jazyky a vyučujúcimi cudzích jazykov upravili tematické plány vybraných  predmetov  ŠkVP.  Dňa 16. 10. 2018 sme pedagogických zamestnancov  na pedagogickej rade informovali  o organizácii,  priebehu a  doteraz zrealizovaných projektoch programu ERASMUS+.  Zapojenie  školy do projektovej činnosti, umenie  tvoriť projekty  a najmä prínos pre našu školu v regióne  ocenili aj Rada školy pri SOŠOaS Čadca  a zástupkyňa žiackej školskej rady na zasadnutí 17. 10. 2018.

- Dňa 18. 10. 2018 sme sa stretli v ZŠ v Zborove nad Bystricou, kde sme za účasti riaditeľa školy PaedDr. Križana, zástupkyne školy, vyučujúcich cudzích jazykov a starostu obce PaedDr. Hlavatého  vysvetlili podstatu programu ERASMUS+.  Základná škola má skúsenosť s tvorbou projektov, ale ERASMUS+ by bol  novinkou v ich portfóliu.  Účasť pedagogických zamestnancov na štruktúrovanom kurze zameranom na metodiku tvorby medzinárodných projektov  a poznanie iných kultúr, ako aj nadviazanie spolupráce s partnermi škôl EÚ by určite prispeli ku kreditu tejto ZŠ.  Veríme, že sme motivovali zúčastnených  a stretneme sa opäť pri tvorbe projektu. Ďalšie informácie možno získať  ešte na seminári 5. 11. 2018 v Bratislave, ktorý organizuje  SAAIC. My sa tešíme na spoluprácu, pretože pán riaditeľ  píše projekty rád. Myslíme si, že   myšlienka programu ERASMUS+ ho oslovila. Držíme palce.

 

                                          Ing. Ľudmila Verčimáková a Ing.  Valéria Rizmanová

                                           účastníčky štruktúrovaného kurzu v Porte

      

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria