Menu

Galéria najlepších žiakov

2016-2017

           

Barbora Koričárová

V školskom roku 2016/2017 študuje v piatom ročníku študijného odboru hotelová akadémia. K svojim povinnostiam pristupuje zodpovedne a usilovne. S výberom odboru je veľmi spokojná. Študuje s vyznamenaním a za posledné dva roky má nízky počet vymeškaných hodín, celkovo 29. Počas týchto piatich rokov sa zúčastnila rôznych súťaží, športových aj vedomostných, napríklad vo volejbale, kalokagatii,  v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Zastáva pozíciu predsedníčky triedy od tretieho ročníka.  Absolvovala päťmesačnú prax na Cypre, kde získala veľa vedomostí a odborných zručností v oblasti hotelierstva a zvýšila si komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Prezentovala  našu školu na burze stredných škôl a taktiež na základnej škole v Rakovej. Vyskúšala si aj moderovanie na akcii ,, Deň otvorených dverí“ našej školy v reštaurácii Beskyd.

 

Pavol Jantoš

Pavol je v piatom ročníku v študijnom odbore hotelová akadémia. Počas štúdia sa každoročne zúčastňoval mnohých športových a vedomostných súťaží, pričom mnohokrát reprezentoval našu školu na vysokej úrovni. V treťom ročníku absolvoval 5-mesačnú zahraničnú odbornú prax na Cypre, kde si zlepšil svoje jazykové a odborné vedomosti a zručnosti. Venoval sa moderovaniu, v čom chce pokračovať aj ďalej na vysokej škole. Komunikačné schopnosti tohto študenta sa využívali na rôznych akciách školy. Jeho veľkým plusom sú manažérske schopnosti, ktoré uplatnil ako vedúci plesu- v časti praktickej maturitnej skúšky. Viackrát sa  jeho články o aktivitách našich študentov a školy objavili v regionálnych novinách, čím zviditeľnil našu školu pre verejnosť. 

 

Ľubomíra Sventeková

V školskom roku 2016/2017 je žiačkou 2. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Dosahuje výnikajúce študijné výsledky, jej priemer v minulom školskom roku bol 1,00. Svoj vedomostný potenciál využíva v predmetových súťažiach. Vyhrala 1. miesto v školskom kole olympiády z anglického jazyka, na okresnom kole skončila tretia. Zúčastnila sa aj olympiády z nemeckého jazyka a súťaže v pravopise zo  slovenského jazyka. V reprezentácii školy chce pokračovať aj v tomto školskom roku,  plánuje  zapojiť sa do SOČ a zodpovedne sa pripravovať na zahraničnú odbornú  prax.

 

Aneta Budošová

Štúdium v odbore kaderník považuje za naplnenie svojho sna. V tomto školskom roku je žiačkou 2. ročníka. Prvý ročník ukončila s vynikajúcim prospechom,  zo všetkých predmetov bola hodnotená známkou „výborný“. Je empatická a priateľská. Rada pomáha ľuďom v núdzi. Zúčastnila sa charitatívneho podujatia v Dome sv. Gianny v Čadci, kde využila svoje zručnosti v strihaní a úprave účesov. Aj naďalej sa chce venovať charitatívnej činnosti  a reprezentovať dobré meno školy prostredníctvom  odborných súťaží kaderníkov.

 

Martina Prievozníková

Martina študuje s vyznamenaním. Je žiačkou študijného odboru hotelová akadémia. Má vynikajúci organizačný potenciál, ktorý využíva pri organizovaní školských aktivít a programov. Pravidelne sa zapája do  SOČ.  V prácach riešila problematiku sociálnej klímy školy  a sledovala príčiny neúspešnosti žiakov našej školy. Postúpila na krajské kolo SOČ. Venuje sa recitácii a školu reprezentuje aj v športových súťažiach. Absolvovala 3-mesačnú odbornú prax v Nemecku. Získané vedomosti a odborné zručnosti  v oblasti hotelierstva zdokonalila v reálnych podmienkach a zvýšila si svoje komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku. 

 

Adriána Strapáčová

V školskom roku 2016/2017 študuje vo  4. ročníku. Adriana si pre svoje budúce povolanie zvolila štúdium v odbore hotelová akadémia. K štúdiu pristupuje zodpovedne, študuje s vynikajúcim  priemerom 1,00. Je usilovná, cieľavedomá a ústretová k požiadavkám, ktoré sú spojené s mimoškolskou činnosťou. Jej aktivity pri reprezentácii školy sú spojené prevažne s vedomostnými súťažami – olympiáda v anglickom jazyku, súťaž o Kysuciach.   Venuje sa aj  prednesu poézie a prózy, stala sa víťazkou školského kola. Zapojila sa aj do SOČ. S prácou Kroje na Kysuciach postúpila až na krajské kolo. Svojim tvorivým prístupom inšpiruje aj ostatných spolužiakov.

 

Alžbeta Urbánková

Už štvrtý rok študuje v odbore hotelová akadémia. Úspešne zvláda všetky odborné predmety,  mimoriadne výsledky však dosahuje v špeciálnych zručnostiach, venuje sa „barmanskému“ umeniu. Jej úspechy v súťažiach barmanov zaznamenalo celé Slovensko. Vytrvalosť, presnosť, zodpovednosť, kreatívnosť, psychická odolnosť -  iba také vlastnosti ju predurčujú byť víťazkou viacerých barmanských súťaží.  V roku 2014 a 2016  sa stala víťazkou súťaže Cassovia Cup a Nicolaus Cup. V Master Cup(e)  2016 opäť dominovala na prvom mieste.  Aj naďalej sa chce venovať reprezentácii školy.  Svoju budúcnosť  spája so štúdiom na vysokej škole, chce sa intenzívne venovať štúdiu cestovného ruchu.

 

Anna Hrtúsová

Anna v minulom školskom roku úspešne ukončila 2. ročník učebného odboru  kaderník.  K školským povinnostiam pristupuje svedomito a zodpovedne, je príkladom pre ostatných. Je výbornou žiačkou, študuje s priemerom 1,00. Na odbornom výcviku je aktívna a tvorivá. Profesia, ktorú si vybrala ju baví. Vedomosti  a zručnosti si dopĺňa aj účasťou na odborných školeniach. Zúčastnila sa školského kola súťaže  v účesovej tvorbe. K jej morálnym vlastnostiam patrí dobročinnosť. V Dome sv. Gianny v Čadci nezištne pomáhala klientkám charitatívneho zariadenia pri úprave  účesov.

 

Gabriela Korčeková

Je žiačkou študijného odboru  kozmetik, v súčasnosti  sa učí v druhom ročníku.  Zvolený odbor ju baví a v budúcnosti si chce založiť vlastný kozmetický salón. Je výbornou žiačkou, má logické myslenie a schopnosť zaujať vlastný postoj ku každej téme. Školu reprezentuje najmä  v športových súťažiach. Je talentovanou atlétkou. V atletických  disciplínach - beh a skok do diaľky sa jej podarilo získať dôležité umiestnenia v individuálnych i kolektívnych súťažiach. Za svoj najlepší výkon považuje 1. miesto v okresnom kole behu na 2000 metrov. V minulom školskom roku sa zúčastnila vedomostnej súťaže z ekológie. V súčasnosti je predsedníčkou Žiackej školskej rady v našej škole.

 

Radoslava Korená

V školskom roku 2016/2017 študuje v 3. ročníku. Pre svoje budúce povolanie si vybrala študijný odbor hotelová akadémia. Okrem dobrých študijných výsledkov sa Radoslava zapája aj do mimoškolských aktivít. Stala sa úspešnou riešiteľkou SOČ na tému Poruchy príjmu potravy a s prácou postúpila na krajské kolo. Profesijné vedomosti a zručnosti vo svojom odbore získava aj účasťou na odborných súťažiach a kurzoch. V minulom školskom roku sa zúčastnila juniorských majstrovstiev  somelierov  v Trenčíne  a absolvovala barmanský kurz.

 

Veronika Jurkovičová

Veronika sa chce stať cukrárkou. V súčasnosti je žiačkou  2. ročníka. Okrem toho, že študuje s vyznamenaním, je aktívna aj v mimoškolskej činnosti a pri reprezentácii školy v odborných súťažiach cukrárov. K jej úspechom patrí 3. miesto v súťaži Torty snov (kompozícia príbehu o Pande) a bronzová medaila zo súťaže o Najkrajšiu tortu v Púchove. Venuje sa aj fotografovaniu. Svoje obrázky pravidelne posiela do školských súťaží.
Svoje sociálne cítenie prejavila aktívnou účasťou v školskej charitatívnej zbierke pre Domov sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici. Aj v budúcnosti chce školu úspešne reprezentovať a zdokonaľovať sa v odborných cukrárskych zručnostiach.

 

Nikola Burdelová

V minulom školskom roku úspešne skončila 3. ročník učebného odboru kaderník záverečnou skúškou. V súčasnosti si zvyšuje kvalifikáciu v odbore vlasová kozmetika. V priebehu štúdia sa aktívne zapájala do  celoslovenských súťaží v odbore kaderník, ktoré preverovali úroveň odborných zručností žiakov. Reprezentovala školu v súťaži Interbeauty Trophy 2014 v Bratislave  a získala 2. miesto. V roku 2015 sa v Bratislave zúčastnila súťaže v účesovej tvorbe  Juvyr. V minulom školskom roku propagovala odbor kaderník v projekte Podporme remeslá, ktorý sa konal v Trenčíne. Jej aktivity boli spojené aj so školskými podujatiami, ktoré propagovali školu (odbor kaderník) na verejnosti  na regionálnej úrovni.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria