Menu

Galéria najlepších žiakov

2019-2020

 

Kristína Letová

Kristína si vybrala učebný odbor cukrár. Je žiačkou III.C triedy. Prospieva s vyznamenaním, je snaživá a v kolektíve obľúbená. Jej postoje a ochota pomáhať pozitívne vplývajú   na klímu v triede. Na odbornom výcviku je pracovitá a veľmi zručná. Remeslo ju mimoriadne baví, rada modeluje a zapája sa do súťaží.  Reprezentovala školu v súťaži O najkrajšiu tortu Slovenska v kategórii  K/3 – netradičné torty,  ktorú usporiadal Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou SOŠOaS v Púchove so súťažným exponátom Úcta k remeslu. V zlatom pásme sa umiestnila na 2. mieste a získala zlatú medailu.


Tomáš Markuliak

V tomto školskom roku je žiakom  3. ročníka  študijného odboru kuchár. K povinnostiam pristupuje svedomito, je cieľavedomý a ctižiadostivý. Je aktívnym členom žiackej školskej rady. Obľubuje spoluprácu v kolektíve, venuje sa charitatívnym aktivitám a spoločenským kampaniam.  S ochotou sa  spolupodieľa  na realizácii   projektov našej školy. Zapája do SOČ. V  odbore 15 Ekonomika a riadenie sa v okresnom kole súťaže  SOČ umiestnil na 3. mieste. Nové tvorivé aktivity a účasť na spoločenských podujatiach  mu pomáhajú rozvíjať osobný, tvorivý a odborný potenciál.


Aneta Budošová

Je žiačkou 2. ročník nadstavbového štúdia v študijnom odbore vlasová kozmetika. Patrí medzi šikovných, ambicióznych mladých ľudí. Dosahuje  výborné študijné výsledky. Svoje povinnosti si plní  zodpovedne. Zapojila sa do práce v SOČ. Má sociálne cítenie. Zúčastňuje sa charitatívnych aktivít v Centre sociálnych služieb Park a v Charite Čadca. Svoju kreatívnosť  mala možnosť prejaviť pri  úspešnej reprezentácii školy v rôznych súťažiach účesovej tvorby. V súťaži O Zlaté nožnice Ukáž, čo vieš sa umiestnila na 1. mieste s témou Komerčný svadobný účes a zároveň získala titul celkového absolútneho víťaza súťaže.


Ľubomíra Sventeková

V školskom roku 2019/2020 je žiačkou 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky, jej priemer je pravidelne 1,00. Je svedomitá a spoľahlivá.   Svoj vedomostný potenciál využíva v rôznych predmetových súťažiach. Vyhrala 1. miesto v školskom kole olympiády z anglického jazyka, v okresnom kole skončila štvrtá. Zúčastnila sa aj olympiády ľudských práv a SOČ. S obľubou prezentuje aj svoj literárny talent v príspevkoch do časopisov. Školu reprezentovala na odbornej praxi v zahraničí.


Janka Pohančeníková

Janka je štvrtáčka v študijnom odbore pracovník marketingu. Patrí medzi šikovných, ambicióznych mladých ľudí. V škole dosahuje vynikajúce študijné výsledky. Svoj vedomostný potenciál využíva v projektových aktivitách a v SOČ.  Jej dve práce postúpili do okresného kola. Okrem toho, že študuje s vyznamenaním, je aktívna aj v mimoškolských činnostiach.  Vo voľnom čase sa s oduševnením venuje dobrovoľníckej činnosti zameranej na pomoc sociálne znevýhodneným ľuďom a útulku s opustenými zvieratami v Korni. V minulom školskom roku bola Janke udelená pochvala riaditeľkou školy za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v SOČ.


Kristína Mikolášová

Kristína študuje so samými jednotkami. Je žiačkou študijného odboru hotelová akadémia, v tomto školskom roku je piatačka. K povinnostiam pristupuje zodpovedne. Je usilovná, cieľavedomá a ústretová  k požiadavkám, ktoré sú spojené  s mimoškolskou činnosťou. Venuje sa   prednesu poézie a prózy a  spolupracuje pri tvorbe školského časopisu. Úspešná bola v súťaži Kysucký mikrofón.  Zapojila sa aj do SOČ. Školu reprezentovala na odbornej praxi v zahraničí. Svojím    tvorivým    prístupom    k učeniu i  k mimoškolskej činnosti inšpiruje aj ostatných spolužiakov.


Vanesa Vyšlanová

Je žiačkou 2. ročníka študijného odboru kozmetik. Tento odbor ju veľmi napĺňa. Je pracovitá a spoľahlivá. Študuje  s vyznamenaním. Je empatická a priateľská. V kolektíve je obľúbená. Má logické myslenie a schopnosť zaujať vlastný postoj ku každej téme. Zúčastnila sa na odbornej súťaži Skills Slovakia a  odbornej súťaže  v Ružomberku na tému HALLOWEEN, kde sa umiestnila na 2. mieste. Aj v budúcnosti chce školu úspešne reprezentovať a zdokonaľovať sa v odborných  zručnostiach.


Erika  Jatiová

Je žiačkou 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Má organizačný talent, je húževnatá a ambiciózna. Okrem toho, že má dobré študijné výsledky, je aktívna aj v mimoškolských činnostiach. Je riadiacim členom žiackej školskej rady v našej škole a zároveň zastupuje všetkých žiakov  v Rade školy. Zúčastnila sa akreditovaného vzdelávania Líder žiackej školskej rady a získala certifikát s celoštátnou platnosťou. Spolupracuje pri realizácii programov do školského rozhlasu. Prispieva do školského časopisu. V tejto činnosti chce aj naďalej pokračovať. Vo voľnom čase sa venuje príprave a realizácii animačných programov pre deti v rámci kresťanskej spoločnosti ERKO v Starej Bystrici.


 

Erika Jurišová

Je žiačkou študijného odboru hotelová akadémia, študuje v 4. ročníku. Má výborný prospech, je pracovitá a ústretová. Okrem štúdia sa angažovala  i v mimoškolskej činnosti. Pracovala pri zostavovaní školského časopisu KOCKA, zúčastňovala sa vedomostných súťaží, napríklad Mladý Slovák, olympiáda zo slovenského a anglického jazyka, súťaž z matematiky. Nové poznatky a skúsenosti získala  prostredníctvom projektu Erasmus+.  Školu reprezentovala na odbornej praxi v zahraničí. Aj v tomto školskom roku  sa chce aktívne zapájať do projektov a súťaží organizovaných školou.


Matěj Brezina

Je žiakom III. A triedy  hotelová akadémia. Je aktívnym členom žiackej školskej rady, zapojil sa do olympiády, absolvoval vzdelávanie žiackych školských rád. Bol súčasťou tímu  na spoločnej akcii Inšpirujme sa navzájom organizovanej Krajským stredoškolským parlamentom za oblasť Kysúc. Spolupracuje na realizácii rôznych projektov, zapojil sa do súťaže IUVENTY – Agenda mladých v OSN. Pravidelne reprezentuje školu v základných školách na Kysuciach. Jeho otvorená a komunikatívna povaha, zmysel pre čestnosť a fair play pozitívne ovplyvňujú sociálnu klímu v triede a škole.


Lucia Jašurková

Už tretí  rok študuje v odbore hotelová akadémia.  Je aktívna, cieľavedomá, ambiciózna a všestranne zameraná žiačka. Popri štúdiu, v ktorom dosahuje výborné študijné výsledky, sa pravidelne zapája do rôznych súťaží, projektov, SOČ a prezentácie školy v základných školách na Kysuciach. Aktívne sa zapája do diania školy a pravidelne konferuje  rôzne podujatia organizované školou. Lucia má otvorenú, komunikatívnu a priateľskú povahu. Jej zodpovednosť, svedomitý prístup k povinnostiam a zdravá ambicióznosť slúži ako vzor pre ostatných žiakov triedy.


Peter Balala

Je žiakom 1. ročníka  nadstavbového štúdia v študijnom odbore  spoločné stravovanie. Odbornú prax realizoval v duálnom vzdelávaní v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. K plneniu svojich školských povinností pristupuje svedomito. Patrí k vyznamenaným žiakom. Je cieľavedomý. Má záujem stále sa zlepšovať a zdokonaľovať. Svoje vedomosti a zručnosti využíva pri reprezentácii školy v súťažiach odborného charakteru nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výborne sa umiestnil v súťaži Coulinary World Cup v Luxembursku a na celosvetovej súťaži THE BELT AND ROAD INTERNATIONAL SKILLSCOMPETITION v Číne. Napriek úspechom zostáva skromným a milým žiakom.


Daniela Baránková

Je žiačkou II. A triedy študijného odboru  hotelová akadémia.  Dosahuje výborné študijné výsledky. Patrí medzi žiakov, ktorí  chodia do školy s radosťou a s úsmevom na tvári. Aktívne sa zapája do projektovej činnosti školy, je absolventkou seminára Projekt je zmena. Angažuje  sa ako  dobrovoľníčka v neziskovej organizácii Keric. Je členkou redakčnej rady školského časopisu Kocka & my. Pravidelne sa zúčastňuje školských predmetových súťaží. Daniela má v budúcnosti záujem venovať sa mimoškolským aktivitám organizovaných školou a byť prínosom pre vytváranie pozitívnej  klímy  školy.


Dominika Brodová

Je žiačkou III. A triedy študijného odboru hotelová akadémia. Je príkladom mladého, aktívneho, ambiciózneho a všestranne zameraného človeka. Spektrum jej záujmov siaha od cudzích jazykov cez športové aktivity po odborný rast. Svoje odborné zručnosti si overuje na barmanských a someliérskych súťažiach, celospoločenské otázky rieši v rámci rôznych projektov, znalosť cudzích jazykov využíva na olympiádach v nemeckom jazyku a v SOČ. Všetky svoje aktivity vie zosúladiť so študijnými povinnosťami, čo dokazuje jej výborný prospech a vzorná dochádzka.


  

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria