Menu

Galéria najlepších žiakov

2017-2018

Martina Prievozníková

Martina študuje so samými jednotkami. Je žiačkou študijného odboru hotelová akadémia, v tomto školskom roku je piatačka. Má vynikajúci organizačný potenciál, ktorý využíva pri organizovaní školských aktivít. Pravidelne sa zapája do  SOČ.  V prácach  sledovala príčiny neúspešnosti žiakov našej školy a riešila problematiku okultizmu. V tejto súťaži reprezentovala školu aj  v okresnom kole a získala 2. miesto. Venuje sa aj  recitácii a športu. V minulom školskom roku aktívne  pracovala v projekte Kyberšikana.


Adriána Strapáčová

V školskom roku 2017/2018  študuje v  5. ročníku v odbore hotelová akadémia. K povinnostiam pristupuje zodpovedne, študuje s vynikajúcim  priemerom. Je usilovná, cieľavedomá a ústretová k požiadavkám, ktoré sú spojené s mimoškolskou činnosťou. Jej aktivity pri reprezentácii školy sú spojené nielen s vedomostnými súťažami – olympiáda v anglickom jazyku, súťaž o Kysuciach, ale  venuje sa aj  prednesu poézie a prózy. Zapojila sa aj do SOČ. V minulom školskom roku pracovala na realizácii projektu zameraného na eliminovanie prejavov kyberšikany.   Svojím    tvorivým    prístupom k učeniu i k mimoškolskej činnosti inšpiruje aj ostatných spolužiakov.


Aneta Bodošová

Štúdium v odbore kaderník považuje za naplnenie svojho sna. V tomto školskom roku je žiačkou 3. ročníka. Druhý ročník ukončila s vynikajúcim prospechom,  zo všetkých predmetov bola hodnotená známkou výborný. Je empatická a priateľská. Na odbornej súťaži kaderníkov Skills Slovakia o zlaté nožnice získala 2. miesto. Rada pomáha ľuďom v núdzi. Zúčastnila sa charitatívneho podujatia v Dome charity sv. Gianny v Čadci, kde využila svoje zručnosti v strihaní a úprave účesov. Aj naďalej sa chce venovať charitatívnej činnosti a reprezentovať dobré meno školy prostredníctvom  odborných súťaží.


Ľubomíra Sventeková

V školskom roku 2017/2018 je žiačkou 3. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Dosahuje vynikajúce študijné výsledky, jej priemer v minulom školskom roku bol 1.00. Svoj vedomostný potenciál využíva v predmetových súťažiach. Vyhrala 1. miesto v školskom kole olympiády z anglického jazyka, v okresnom kole skončila štvrtá. Zúčastnila sa aj olympiády ľudských práv a SOČ. Jej práca postúpila do okresného kola. V reprezentácii školy chce pokračovať aj v tomto školskom roku, plánuje riešiť ďalšiu tému v rámci SOČ. Školu reprezentovala na odbornej praxi v zahraničí.


Gabriela Korčeková

Je žiačkou študijného odboru  kozmetik, v súčasnosti  sa učí v treťom ročníku.  Zvolený odbor ju baví a v budúcnosti si chce založiť kozmetický salón. Je výbornou žiačkou. Má logické myslenie a schopnosť zaujať vlastný postoj ku každej téme. Školu reprezentuje najmä  v športových súťažiach. Je talentovanou atlétkou. V atletických  disciplínach  - beh a skok do diaľky sa jej podarilo získať dôležité   umiestnenia. V kolektívnych súťažiach,  ako členku školského družstva v basketbale, ju vyhlásili za najlepšiu strelkyňu súťaže. Pracovala  ako predsedníčka žiackej školskej rady v našej škole.  V minulom školskom roku zastupovala  žiakov školy na Európskom dni v Kysuckom Novom Meste.


Veronika Jurkovičová

Veronika sa chce stať cukrárkou. Toto remeslo má v ich rodine tradíciu. V súčasnosti je žiačkou  3. ročníka. Okrem toho, že veľmi dobre študuje, je aktívna aj v mimoškolskej činnosti a pri reprezentácii školy v odborných súťažiach cukrárov. K jej úspechom patrí 3. miesto v súťaži Torty snov a bronzová medaila zo súťaže  Najkrajšia torta v Púchove. V tomto školskom roku za svoje cukrárske umenie získala, opäť v Púchove, titul absolútnej víťazky. Vytvorila tortu s názvom Symfónia venovanú profesorovi Nosáľovi. Aj v budúcnosti chce školu úspešne reprezentovať a zdokonaľovať sa v odborných cukrárskych zručnostiach.


Anna Mária Droščinová

Anna Mária v minulom školskom roku úspešne ukončila 1. ročník učebného odboru  kaderník.  Vlastným úsilím sa jej darí byť úspešnou študentkou,  v minulom školskom roku skončila s priemerom 1.00. Baví ju vytvárať účesy, farbiť a pracovať s vlasmi. V budúcnosti by si chcela založiť vlastné kaderníctvo. Okrem odborných predmetov sa najviac venuje anglickému jazyku. Nezištne  pomáha svojim spolužiakom s doučovaním. Vo voľnom čase rada číta a rôznymi spôsobmi získava nové odborné informácie. 


Erika Jatiová

Je žiačkou 2. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. Patrí medzi šikovných, ambicióznych mladých ľudí. Okrem toho, že má dobré študijné výsledky, je aktívna aj v mimoškolských činnostiach. Je riadiacim členom žiackej školskej rady v našej škole a zároveň zastupuje všetkých žiakov  v rade školy. Spolupracuje pri realizácii programov do školského rozhlasu. Prispieva do školského časopisu. V tejto činnosti chce aj naďalej pokračovať. Vo voľnom čase sa venuje príprave a realizácii animačných programov pre deti v rámci kresťanskej spoločnosti ERKO v Starej Bystrici.  Svoje sociálne cítenie prejavila participáciou na benefičnom koncerte pre hendikepovaného chlapca.


Erika Jurišová

Prvý ročník študijného odboru hotelová akadémia skončila s vyznamenaním. Okrem štúdia sa angažovala  i v mimoškolskej činnosti. Pracovala pri zostavovaní školského časopisu KOCKA, zúčastňovala sa vedomostných súťaží, napríklad Mladý Slovák, olympiáda zo slovenského a anglického jazyka, súťaž z matematiky. V budúcnosti chce byť prospešná pre školu a zároveň získavať nové poznatky a skúsenosti aj prostredníctvom projektu Erasmus+. Chce sa stať riešiteľkou SOČ a uvažuje o štúdiu cestovného ruchu na vysokej škole.


Barbora Skaličanová

V školskom roku 2017/2018 študuje v  4. ročníku. Pre svoje budúce povolanie si vybrala študijný odbor pracovník marketingu. Počas štúdia dosahovala  stabilne výborné študijné výsledky s priemerom  1,1. V treťom ročníku sa zúčastnila na olympiádach zo slovenského a anglického jazyka. Navštevovala krúžok Príprava na maturitu z anglického jazyka. Zapojila sa do súťaže Poznáš ľudské telo? a v školskom kole sa umiestnila  na 1. mieste. Aj v tomto školskom roku  by  sa chcela aktívne zapájať do projektov a súťaží organizovaných školou.  Jej cieľom je úspešne ukončiť štúdium.


Kristína Špiláková

Už tretí  rok študuje v odbore hotelová akadémia.  Mimoriadne výsledky dosahuje v odborných  zručnostiach. Venuje sa najmä kuchárskemu umeniu. V minulom školskom roku sa zúčastnila súťaže Top Gastro Slovakia v Námestove. Kreatívnosť, nápaditosť a presnosť pri príprave súťažného jedla jej priniesli  1. miesto a zároveň získala cenu absolútneho víťaza. Aj v tomto školskom roku reprezentovala školu na Danubius Gastro Cup 2018 v Bratislave. Ako členka dvojčlenného družstva v odbore kuchár sa zaslúžila o zisk 2. miesta. Nové tvorivé aktivity a účasť na súťažiach  jej pomáhajú rozvíjať osobný, tvorivý a odborný potenciál. Aj naďalej sa chce venovať reprezentácii školy.


Peter Balala

Je žiakom v druhého  ročníka v učebnom odbore kuchár.  Patril medzi žiakov, ktorí mali možnosť realizovať odbornú prax v duálnom vzdelávaní v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Svoje odborné zručnosti a vedomosti využíva aj pri reprezentácii školy v súťažiach odborného charakteru.  V apríli 2017 reprezentoval školu v  súťaži Top Gastro Slovakia v Námestove. V kategórii Studená kuchyňa získal zlaté pásmo. V tomto školskom roku sa opäť zapojil do súťaže, ktorá preverila jeho kuchárske spôsobilosti. Na Danubius Gastro Cup 2018 v Bratislave bol členom  zmiešaného družstva školy. 


Sabína Ihelková

Patrí medzi žiakov, ktorí  chodia do školy s radosťou a s úsmevom na tvári. Je žiačkou 2. ročníka učebného odboru čašník, servírka. Štúdium realizuje v  duálnom vzdelávaní. Prvý ročník zvládla so samými jednotkami. Svoju budúcu profesiu si vybrala preto, lebo ju „čašníctvo“ baví. Medzi jej obľúbené predmety patrí slovenský jazyk, stolovanie a technológia. V budúcnosti chce reprezentovať školu v profesijných súťažiach a zapájať sa do rôznych aktivít.


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria