• Zahraničná odborná prax

     • Úvod

     • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci ponúka absolventom základných škôl možnosť nadviazať na štúdium cudzieho jazyka, ktorému sa venovali v základnej škole. Vzhľadom na rozmanitosť cudzích jazykov sa v našej škole vyučuje anglický, nemecký, francúzsky a ruský jazyk, v rámci záujmového krúžku taliansky jazyk. Okrem samotného štúdia cudzích jazykov, v tradičných i špeciálnych jazykových učebniach, majú naši žiaci od školského roku 1998/1999 možnosť skvalitňovať svoje jazykové zručnosti prostredníctvom zahraničnej odbornej praxe. Každoročne je všetkým žiakom študijných odborov s gastronomickým zameraním umožňované vykonávať povinnú odbornú prax aj v zahraničí.

      Žiaci majú počas svojho štúdia príležitosť absolvovať odbornú prax vo viacerých destináciách v rámci zimnej a letnej odbornej stáže. Majú možnosť porovnať systém práce   v hotelierstve a gastronómii viacerých krajín, získať rôzne odborné, jazykové a životné skúsenosti a  v neposlednom rade získať certifikáty absolvovania odbornej praxe z rôznych kútov Európy, čo je výrazne oceňované zamestnávateľmi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaci študijného odboru hotelová akadémia odchádzajú na trojmesačnú až päťmesačnú odbornú prax, žiaci ostatných študijných odborov gastronomického zamerania vrátane nadstavbového štúdia môžu absolvovať trojmesačnú zahraničnú odbornú prax. Stáž vykonávajú v rôznych destináciách Európy, ako sú Nemecko, Francúzsko a jeho ostrov Korzika, Cyprus, Grécko vrátane ostrovov Rhodos, Kréta, Thassos, Korfu, Taliansko s ostrovmi Sicília a Sardínia a Švajčiarsko. Žiaci praxujú v 4* a 5* hotelových sieťach, v hoteloch rodinného typu ako aj v reštauráciách. Podľa úrovne jazykových a profesionálnych zručností sú zadeľovaní na pozície barman, čašník, servírka, kuchár a pracovník hotelovej recepcie.

      Zahraničná odborná prax sa teší veľkej a opodstatnenej popularite medzi žiakmi. Počas pobytu v cudzej krajine sa žiaci vypracujú po profesionálnej a jazykovej stránke, čo sa viditeľne prejavuje pri záverečných a maturitných skúškach. Žiaci počas zahraničnej odbornej praxe nadväzujú množstvo užitočných kontaktov a získavajú veľké životné skúsenosti, a preto nemajú problém uplatniť sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

      Sprievodca zahraničnou odbornou praxou prezentuje jednotlivé destinácie Európy a ponúka verejnosti možnosť nahliadnuť do sveta, v ktorom sa žiaci našej školy pohybujú ...

      Nemecko

      V školskom roku 1998/1999 bola vtedajšia Hotelová akadémia v Čadci zaradená do medzinárodného programu, ktorý organizuje nemecká agentúra práce Bundesagentur für Arbeit ZAV, v súčasnosti vystupujúcou pod názvom Bundesagentur für Arbeit Köln so sídlom v Bonne. Od tohto roku sa žiaci našej školy zúčastňujú v letných mesiacoch trojmesačnej odbornej zahraničnej praxe v ubytovacích a stravovacích zariadeniach v Spolkovej republike Nemecko. Miesto praxe nie je vopred určené, čo znamená, že žiaci pracujú vo vybraných podnikoch na celom území SRN od Severného a Baltského mora až po Alpy.

      Francúzsko

      Od školského roku 2002/2003 organizuje naša škola v spolupráci so spoločnosťou J HOLE z Brezna každoročne zahraničnú odbornú stáž vo Francúzsku a na Korzike. Letná stáž prebieha v prímorských letoviskách ako aj v dovolenkových rezortoch v oblastiach francúzskych jazier od polovice júna do polovice septembra, zimná stáž vo francúzskych Alpách od polovice decembra do polovice februára. Žiaci majú možnosť vykonávať odbornú prax vo vybraných ubytovacích a stravovacích zariadeniach.             

       

      Cyprus & Grécko

      V školskom roku 2004/2005 bola podpísaná prvá Zmluva o spolupráci medzi našou školou a agentúrou akreditovanou Ministerstvom školstva, Tecoma Contract, s.r.o, v súčasnosti vystupujúcou pod názvom Global Contract, s.r.o so sídlom v Bratislave, na základe ktorej naši žiaci študujúci anglický jazyk majú možnosť absolvovať odbornú prax v stredomorských destináciách Cyprus a Grécko, vrátane jeho ostrovov Kréta, Rhodos, Thassos a Korfu. Žiaci praxujú v exkluzívnych 4* a 5* hotelových komplexoch v prímorských letoviskách. Okrem získavania odborných vedomostí a zručností, klientela z  krajín Škandinávie, Anglicka, Francúzska, Nemecka, Talianska a Ruska umožňuje našim žiakom využívať a zdokonaľovať ich jazykové zručnosti v rôznych cudzích jazykoch. Vzhľadom na stredomorské podnebie, ktoré určuje dĺžku hlavnej letnej sezóny od konca apríla do polovice novembra, odborná prax na Cypre trvá 5 mesiacov, v Grécku 3 až 5 mesiacov. 

      Taliansko

      V školskom roku 2008/2009 sa žiaci našej školy po prvýkrát zúčastnili zahraničnej odbornej praxe v Taliansku na základe podpísania trojstrannej Zmluvy o spolupráci medzi našou školou, talianskou agentúrou EUROPE 3000 a vybranými výukovými oblastnými strediskami. Naši žiaci majú možnosť absolvovať odbornú prax v zimných mesiacoch v špičkových hoteloch svetoznámych lyžiarskych stredísk v Talianskych dolomitoch, v letných mesiacoch v prímorských letoviskách Talianska, Sicílie a Sardínie ako aj v centrách cestovného ruchu pri veľkých jazerách vo vnútrozemí Talianska. Zimná  stáž prebieha od polovice decembra do polovice februára, resp. polovice marca, letná stáž od polovice júna do polovice septembra. Najväčším prínosom pre žiakov je okrem získaných skúseností v oblasti talianskej kultúry a gastronómie získanie základov talianskeho jazyka

      Švajčiarsko

      Od školského roku 2015/2016 organizuje naša škola v spolupráci so Švajčiarsko-slovenským združením cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici sprostredkovanie odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Odbornú prax v trvaní 4 mesiacov je možné realizovať počas letnej sezóny od polovice júna do začiatku októbra a zimnej sezóny od začiatku decembra do konca marca. Po príchode do Švajčiarska absolvujú žiaci prípravu na prax v školskom hoteli v Passugu zameranú na zvládnutie špecifík švajčiarskej obsluhy ako aj odbornej terminológie. Následne sú umiestnení do vybraných spravidla menších a  rodinných ubytovacích a  stravovacích zariadení nachádzajúcich sa najmä v horských oblastiach kantónu Graubuenden.

       

      Cestovanie je najlepším spôsobom sebavzdelávania

      Weber K.J.

       


       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola obchodu a služieb
   • 00421/41/432 15 90
   • Ul. 17. novembra 2579

    Čadca
    Slovakia