Menu

Maturita 2022

 


Termíny PČOZ MS 2022

6323 K hotelová akadémia  28-29.3.2022
6444 K čašník, servírka   31.3.2022
6445 K  kuchár   31.3.2022
6446 K kozmetik  30.3.2022
6405 K pracovník marketingu  30.3.2022
6426 L vlasová kozmetika   29.3.2022
6421 L spoločné stravovanie  30.3.2022

 

Informácie o MATURITE 2021-2022

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch 

15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

16. marec 2022 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2022.


 

Organizácia maturitnej skúšky

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ich platnom znení,

Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.


   

Informácie k MATURITE  

Link na video Ako funguje maturitná skúška 
Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity
Link na video Ako prebieha maturitná skúška


 

Základné informácie

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje Štátny pedagogický ústav.

Maturitná skúška pozostáva z dvoch častí - externej a internej, pričom interná časť sa pri vyučovacích a cudzích jazykoch delí na písomnú formu a ústnu formu.

Formy a časti maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov nájdete tu.

Príprava a realizácia MS

Jednou z priorít Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je zabezpečenie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS), zadávanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Pri realizácii EČ a PFIČ MS NÚCEM spolupracuje najmä s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja, Štátnou školskou inšpekciou a Centrom vedecko-technických informácií SR – školskými výpočtovými strediskami.

Na projektovaní, príprave, realizácii, štatistickom spracovaní, vyhodnocovaní a analýze výsledkov EČ a PFIČ MS sa spolu podieľajú oddelenia Odboru národných meraní NÚCEM.

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS) organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s odbormi školstva okresného úradu v sídle kraja.

Význam maturitnej skúšky

Maturitná skúška je objektívnym meradlom vedomostí, zručností a všeobecných kompetencií absolventa strednej školy. Maturitné vysvedčenie - doklad o ukončení štúdia na strednej škole - má mimoriadny význam pre študentov, vypovedá o ich schopnosti pokračovať v štúdiu a uplatniť sa v budúcom povolaní.

Cieľom externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky je overiť a zhodnotiť tie vedomosti a zručnosti maturantov, ktoré nie je možné overiť v dostatočnej miere v ústnej forme internej časti. Testujú sa zručnosti a kľúčové kompetencie ako počúvanie s porozumením (v cudzích jazykoch), čítanie s porozumením, gramatika v kontexte, schopnosť prezentovať vlastný prejav písomnou formou (v cudzích aj vyučovacích jazykoch). Testy z matematiky preverujú nielen vedomosti a zručnosti žiakov, ale sú zamerané aj na matematickú gramotnosť.

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/legislativa

 


 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria