Menu

Maturita 2021

 

Informácie o MATURITE 2020-2021

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


                                        ZMENA

MATURITA 2021

aktuálne informácie z 22.3.2021:  https://ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa maturita v školskom roku 202O/2021 ruší. Výsledky ústnej a praktickej časti maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ strednej školy určí do 3.mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení.

Školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 14.mája 2021.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov posledných ročníkov stredných škôl a žiakov štvrtých ročníkov päťročných bilingválnych vzdelávacích programov v maturitných predmetoch za druhý polrok školského roka 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady najneskôr 10. mája 2021.

Rozhodnutie_ministra_o_terminoch_a_organizacii_internej_casti_maturitnej_skusky_v_skolskom_roku_.pdf

Rozhodnutie_ministra_o_terminoch_a_organizacii_opravnej_skusky_pisomnej_formy_internej_casti_mat.pdf

Rozhodnutie_ministra_o_terminoch_a_organizacii_zaverecnej_skusky__absolventskej_skusky__zaverecn.pdf

 


Informácie k MATURITE  

Link na video Ako funguje maturitná skúška 
Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity
Link na video Ako prebieha maturitná skúška


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria