Menu

Školský psychológ 

 

Školská psychologička so zameraním na výchovné poradenstvo: Mgr. Monika Cyprichová

K dispozícií: každý deň od 7.00 do 15.00 hod.

Kontakt:  041/432 15 90, cyprichova@sosca.sk

NÁPLŇ PRÁCE ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA SO ZAMERANÍM NA VÝCHOVNÉ PORADENSTVO NA SOŠ OaS v Čadci:

 • Poskytovanie psychologického poradenstva žiakom a zamestnancom školy individuálne i skupinovo.
 • Príprava a realizácia preventívnych aktivít pre triedne kolektívy v oblasti sociálno-patologických javov.
 • Administrácia a vyhodnotenie orientačnej psychologickej diagnostiky.
 • Konzultačné služby pre žiakov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov.
 • Odborný psychologický servis pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vedenie dokumentácie žiakov začlenených v bežnej triede SŠ.
 •  Krízová intervencia žiakom v závažných životných situáciách.
 • Navrhovanie výchovných opatrení.
 • Spolupráca s odbornými zamestnancami poradenských a školských zariadení a príprava podkladov k odborným psychologickým a špeciálno-pedagogickým vyšetreniam žiakov.
 • Vedenie evidencie riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti.
 • Zachovávanie mlčanlivosti o skutočnostiach zistených pri výkone práce vo verejnom záujme.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria