Menu

Efektívny používateľ modelu CAF Kvalita - model CAF Zámery, zásady, hodnoty CAF Štruktúra CAF Fázy CAF CAF tím

Kvalita - model CAF

Efektívny používateľ modelu CAF

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

získala

titul Efektívny používateľ modelu CAF

 

Udelenie_titulu_ECU_-_list.pdf

 

Udelenie významného a medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca sa zapojila do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v roku 2019, ktorý  úspešne ukončila 28. februára 2021.

Na základe odporúčania tímu hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF bol škole  udelený významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Externého hodnotenia sa zúčastnili  aj zástupkyňa OŠaŠ ŽSK Ing. Marta Gajdičiarová a zástupkyňa zamestnancov školy PhDr. Andrea Mravcová.

Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie. Špecificky je určený pre organizácie verejnej správy, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework). Vyvinutý bol na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte.

Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti.

Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy.

Hlavným cieľom modelu CAF je orientácia organizácie na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, zameriavanie sa na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a umožňovanie zamestnancom rozvíjať sa.

Zavedenie modelu CAF ako systému hodnotenia manažérstva kvality v Slovenskej republike prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti štátnej správy. Súčasne je výrazom celkového dynamického vývoja krajiny.

Zavádzanie modelu CAF je prínosom pre ďalšiu prácu manažmentu SOŠ OaS Čadca v podobe komplexnej  analýzy podmienok organizácie na zavedenie TQM. Samotný proces samohodnotenia si vyžadoval napísanie prvej samohodnotiacej správy.  Menovaní členovia CAF tímu školy vykonali ,,interný audit“ organizácie, vyhodnotili výsledky, definovali silné stránky školy a  zistili oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať. Žiaducim prínosom je skvalitnenie tímovej práce a učenie sa jedného od druhého. Externí hodnotitelia, ako experti pre danú problematiku,  nám prezentovali hodnotenie školy z pohľadu externého vnímania na základe hodnotenia podľa presne  stanovených kritérií.

Poznanie zhodnotenia reálneho stavu, v ktorom sa nachádzame, je začatie novej, aktívnejšej fázy zlepšovania sa. Výsledky a závery samohodnotenia a externého  hodnotenia nás iniciovali a motivovali k vytvoreniu Akčného plánu zlepšovania, ktorý sme vypracovali v súlade s koncepciou rozvoja školy, víziou a poslaním školy a strategickým cieľom školy.

Celý proces zavádzania modelu CAF vnímame ako správne a spoločné rozhodnutie manažmentu a zamestnancov školy.

Implementácia  modelu kvality do všetkých procesov riadenia je náročná a dlhodobá, lebo je ovplyvnená aj špecifickými podmienkami školského systému.

 

Garant projektu: Ing. Ľudmila Verčimáková

Metodik projektu: Ing. Martina Sloviaková

CAF tím: Ing. Valéria Rizmanová, Mgr. Pavlina Bulejčíková, Ing. Ľubica Horváthová, Mgr. Ida Kurzyszová, PaedDr. Silvia Okuliarová, Ing. Eva Polačková, RNDr. Dušan Kormanec, Mgr. Mária Trúchla, Ing. Marcela Kubalíková.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria