Menu

O škole

Profil školy

 

           

3D prezentáci a školy a jej prevádzok ►   sosca hľadať Googlom

 

Učebné odbory

Všetky učebné odbory sú s dĺžkou štúdia 3 roky a končia záverečnou skúškou, absolventi vo všetkých učebných odboroch získavajú výučný list. V zmysle zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú žiaci za produktívnu prácu odmeňovaní.

 • 6456 H - kaderník

 • 6460 H – predavač

 • 6445 H – kuchár

 • 6444 H - čašník , servírka

 • 2962 H – pekár

 • 2964 H – cukrár

 • 3152 H 02 - krajčír - dámske odevy

 • 2977 H - cukrár kuchár -      nový 4-ročný učebný odbor od 1.9.2014

 

6456 H - kaderník

Absolvent učebného odboru kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Môžu nájsť uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

6460 H – predavač

Absolvent pozná jednotlivé druhy tovaru vo svojom zameraní, zásady jeho predaja a propagácie. Vie aranžovať tovar v predajni. Absolvent ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná predpisy o nákupe a predaji. Ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňovaním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj. Absolvent má vedomosti o energetickej a biologickej hodnote potravín a o zásadách správnej výživy.

6445 H – kuchár

Absolvent ovláda prípravu jedál teplej a studenej kuchyne vrátane diétnych pokrmov, polotovarov, teplých nápojov. Ovláda úpravu jedál pre bežné a slávnostné príležitosti, zásady ošetrovania všetkých druhov nápojov.

6444 H - čašník , servírka

Absolvent vie pripraviť pracovisko a ovláda práce spojené so stolovaním. Vie podávať základné informácie o jedlách a nápojoch, vie účtovať, inkasovať tržby, robiť vyúčtovanie, písať jedálne lístky. Ovláda obsluhu aj vo výberových podnikoch spoločného stravovania a pri slávnostných príležitostiach. Dokáže pripravovať jednoduché jedlá, minútky, šaláty, múčniky a miešané nápoje.

2962 H – pekár

Absolvent po ukončení štúdia dokáže pripraviť suroviny pre pekárenskú výrobu, tvaruje pekárske výrobky, ozdobuje a pripravuje plnky, ktorými plní výrobky, osadzuje pece a pečie hotové pekárenské výrobky. Dokáže obsluhovať stroje a zariadenia pre pekárenskú výrobu a stará sa o ich bežnú údržbu.

2964 H – cukrár

Absolvent pripravuje suroviny pre spracovanie, pripravuje suroviny a dávkuje do korpusov. Pripravuje cukrárske cestá, plnky a hmoty. Vyrába modelovacie hmoty a modeluje všetky druhy ozdôb. Pripravuje jednotlivé druhy zmrzlín. Dohotovuje cukrárske polotovary, plní a ozdobuje bežné druhy výrobkov a robí ich konečnú úpravu. Absolvent ovláda obsluhu a bežnú údržbu strojovo - technologických zariadení cukrárskej výroby.

3152 H 02 - krajčír - dámske odevy

Absolvent dokáže zhotovovať výrobky z rôznych textilných materiálov, vie zvoliť správny technologický postup. Dokáže určiť stroje a prídavné zariadenia, ktoré použije pri výrobe daného výrobku. Vie kresliť rôzne strihové konštrukcie podľa individuálnej miery a vie ich upravovať. Vie prispôsobiť hotový odev podľa miery.

2977 H - cukrár kuchár

Nový štvorročný učebný odbor pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Zároveň získava vedomosti a zručnosti pri výrobe cukrárskych výrobkov. Novokoncipovaný učebný odbor, ktorý je ukončený záverečnou skúškou v odbore cukrár kuchár, zabezpečí absolventom lepšie uplatnenie na pracovnom trhu.

Študijné odbory

 • 6323 K - hotelová akadémia

 • 6444 K - čašník, servírka

 • 6445 K - kuchár

 • 6405 K - pracovník marketingu

 • 6446 K - kozmetik 

 

6323 K - hotelová akadémia

dĺžka štúdia: 5 rokov - absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Absolvent je pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností a je schopný samostatne podnikať. Môže organizovať a riadiť hospodársku činnosť a prevádzku v zariadeniach reštauračného stravovania, účelového spoločného stravovania a v zariadeniach prechodného ubytovania. Absolventi hotelovej akadémie sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách, hlavne so zameraním na cestovný ruch, spoločné stravovanie a príbuzné odbory.

Žiaci sa počas štúdia zúčastňujú na rôznych súťažiach zručnosti, v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj na výstavách a to v rámci okresu, kraja, ale aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Vybraní žiaci absolvujú zahraničnú prázdninovú prax v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Grécku a na Cypre. Štúdium končí maturitnou skúškou. Po jej absolvovaní získava absolvent maturitné vysvedčenie a zároveň aj výučný list.

6444 K - čašník, servírka

dĺžka štúdia: 4 roky – absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním. Vie podávať základné informácie o jedlách a nápojoch, vie účtovať, inkasovať tržby, robiť vyúčtovanie, zostavovať jedálne lístky. Ovláda obsluhu aj vo výberových podnikoch spoločného stravovania a pri slávnostných príležitostiach. Dokáže pripravovať jednoduché jedlá, miešané nápoje aj podľa vlastných receptúr, ovláda dokončovanie jedál pred hosťom. Štúdium končí maturitnou skúškou.

6445 K – kuchár

dĺžka prípravy: 4 roky - absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Absolvent ovláda evidenciu a účtovníctvo v závodoch spoločného stravovania a zásady uplatňovania gastronomických pravidiel. Má poznatky o riadení výroby jedál podľa vlastných receptúr a cenníkov, ako aj o plánovaní. Pozná potraviny a nápoje a technológiu ich výroby. Pozná receptúry a technologické postupy bežných i pracovne náročných jedál teplej a studenej kuchyne. Štúdium končí maturitnou skúškou.

6405 K – pracovník marketingu

dĺžka prípravy: 4 roky - absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Absolvent je schopný vykonávať odborné činnosti súvisiace s praktickým marketingom, súvisiace s riadením a organizovaním. Pozná sortiment a vlastnosti výrobkov, dokáže zostaviť ponuku a aplikovať nástroje marketingu. Štúdium končí maturitnou skúškou.

6446 K – kozmetik

dĺžka prípravy: 4 roky - absolvent získava vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
Absolventka študijného odboru kozmetik je kvalifikovaná pracovníčka, schopná uplatniť sa v kozmetických salónoch, má možnosť založiť si a úspešne prevádzkovať kozmetický salón.

Nadstavbové štúdium

Dĺžka nadstavbového štúdia dennou formou trvá 2 roky.

6426 L – vlasová kozmetika

Určené pre absolventov učebného odboru kaderník.

3125 L – odevníctvo

Určené pre absolventov učebného odboru krajčír.

6411 L – prevádzka obchodu – vnútorný obchod

Určené pre absolventov učebného odboru predavač.

6421 L – spoločné stravovanie

Určené pre absolventov učebných odborov kuchár, čašník a cukrárka.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria