Menu

 • Mikuláš v našej škole

  V piatok 6. 12. 2019 k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi priateľmi. V sprievode anjelikov, čertíkov a soba nám všetkým spríjemnili školský deň. Z chodieb, tried, pracovísk odborného vyučovania či zo školského bufetu sa ozývala gitara, vianočné piesne a priania koledníkov: „ Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky...“

  Žiacka školská rada

 • Návšteva zariadenia pre seniorov v Zborove nad Bystricou

  9. 12. 2019 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a II. I1 odboru kozmetik zúčastnili akcie DEŇ KRÁSY, ktorá sa konala v zariadení pre seniorov v Zborove nad Bystricou, so zameraním na strihanie a úpravu vlasov, ako aj na masáž rúk.

  Mgr. Jana Smolková, Bc. Andrea Veničáková

 • Tom Sawyer

  6. 12. 2019 sa žiaci tried II. A, IV. A a V. A zúčastnili divadelného predstavenia Tom Sawyer v Dome odborov v Žiline. Dobrodružstvá Toma Sawyera od svetoznámeho amerického spisovateľa Marka Twaina nám predstavili herci britskej divadelnej spoločnosti v dvoch dejstvách a trvaní 135 minút. Opäť sme dostali jedinečnú príležitosť overiť si našej jazykové znalosti  a zručnosti počúvaním rodených Angličanov, pochytili sme niekoľko nových slovných zvratov a uvedomili si, že sa veru máme ešte čo učiť. 

                                     Erika Jurišová, IV.A

 • Učíme sa rozumieť vínu

  V dňoch 3. - 5. 12. 2019 sa na našej škole opäť uskutočnil  KURZ  SOMELIÉR  JUNIOR  organizovaný Asociáciou someliérov Slovenskej republiky.

 • SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

  Erika Játiová, žiačka IV. A triedy, sa zúčastnila 6. 12. 2019  ďalšieho kola baristickej súťaže. Svojou účasťou reprezentovala našu školu v kreativite a zvyšovaní úrovne v oblasti kávovej kultúry. Prajeme jej veľa úspechov v ďalších kolách súťaže v roku 2020.

 • Strihanie v Dome charity sv. Giannny

  5. 12. 2019  navštívili žiačky III. ročníka učebného odboru kaderník  Dom charity sv. Gianny v Čadci s cieľom poskytnúť kadernícke služby obyvateľom tohto zariadenia.

  Ženy, ale aj muži, klienti tohto zariadenia, radi využili ponúkané služby a aspoň na malú chvíľu zabudli na svoje problémy. Žiačky si zároveň precvičili a upevnili svoje manuálne zručnosti pri strihaní a úprave vlasov.

  Obyvatelia charity aj žiačky sa tešia na ďalšiu návštevu.

  Jana Lalíková, MOV

 • Kampaň Červené stužky

  Kampaň Červené stužky

  Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.

  Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň sa začína v septembri a vrcholí 1. decembra.

  Po zapojení sa do kampane Červené stužky sme na dvoch chodbách našej školy inštalovali nástenku k tejto kampani. Jedna z násteniek bola venovaná len prácam, ktoré žiaci vyhotovili na súťaž Pohľadnica pre Červené stužky.

  Počas Európskeho týždňa boja proti drogám prebehlo na škole niekoľko aktivít. Pod záštitou RÚVZ Čadca bola zorganizované workshopy na tému Drogové závislosti, ku ktorej bol premietnutý dokumentárny film Luky, a na tému Riziká užívania alkoholu spolu s filmom Až do dna. Na tejto aktivite sa zúčastnili žiaci rôznych ročníkov. Na protidrogovú tému vytvorili veľa zaujímavých plagátov, z ktorých sme vytvorili dve nástenky. Obe boli umiestnené na najfrekventovanejších chodbách školy.

  V mesiacoch október a november prebehla na triednických hodinách a hodinách náboženstva projekcia dvoch DVD filmov spojená s následnou diskusiou: „Do tváre“ a „Príbehy anjelov“. DVD si pozreli žiaci 1. ročníkov.

  Zúčastnili sme sa aj súťaže Pohľadnica pre Červené stužky, na ktorú sme poslali tri najlepšie práce našich žiakov.

  Na záver celej kampane sme mali naplánované tri akcie:  žiačky I. I sa podieľali na tvorbe červených stužiek, ktoré sme rozdávali žiakom a zamestnancom našej školy 29. 11. 2019.  A poslednou aktivitou bol workshop s RÚVZ Čadca na tému AIDS.

                                                                                                                    Ing. Eva Brezovská

 • Odborné vyučovanie v Piešťanoch

  29. 11. 2019 sa v kúpeľných hoteloch v Piešťanoch uskutočnilo zážitkové vyučovanie žiačok IV. I2 odboru pracovník marketingu - cestovný ruch. Návšteva ubytovacích zariadení bola zameraná na ukazovatele hospodárenia a cien v gastronomických, ubytovacích úsekoch, wellness  a liečebných služieb.

  Navštívili sme štvorhviezdičkový hotel Ensana Esplanade, kde sme sa okrem uvedených informácií oboznámili s históriou kúpeľov, s jednotlivými úsekmi hotela a ich poskytovanými službami.

  Ďalej sme si pozreli luxusný secesný päťhviezdičkový hotel Ensana Thermia Palace, ktorý priam dýcha históriou kúpeľov. Jeho architektúra je pôvodná a zachovala sa i po rekonštrukcii. Pani Henrieta Butková, manažérka hotela, nám porozprávala o histórii hotela a jeho priľahlých priestoroch kúpeľných procedúr. Oboznámili sme sa s jedinečnosťou vybavenia odbytových stredísk a zariadenia hotelových izieb. Čerešničkou na torte bola návšteva wellness a procedurálnej časti bahniska a zrkadliska.

  Na záver návštevy Piešťan sme absolvovali prehliadku ostatných hotelov - Ensana Palace, Splendid, Grand a spoločnej procedurálnej časti.

  Ing. Pavol Straka

 • Výsledky olympiád

  V mesiacoch november – december 2019 prebehli na našej škole školské kolá olympiád v slovenskom jazyku a literatúre, anglickom a nemeckom jazyku a olympiáda ľudských práv.

  Naši žiaci sa aktívne zapojili do týchto vedomostných súťaží a úspešní riešitelia postupujú do okresného alebo krajského kola.

  Výsledky

  Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre – 12. 11. 2019

  Kategória A (3. – 4. ročníky)

  1. Beáta Heglasíková      III. A

  2. Barbora Škripková      III. A

  3. Simona Bilíková      III. A

  Kategória B (1. – 2. ročníky)

  1. Magdaléna Capková    II. A

  2. Daniela Baránková      II. A

  3. Michaela Štvrtecká      II. I

   

  Olympiáda v anglickom jazyku – 22. 11. 2019

  Kategória 2A (1. – 2. ročníky)

  1. Daniela Baránková     II. A

  2. Andrea Sihelníková    II. A

  4. Soňa Margušová         I. A

  Kategória 2B (3. – 4. ročníky)

  1. Patrícia Lehocká       IV. A

  2. Soňa Gavláková        III. I

  3. Rebeka Sojková        IV. A

   

  Olympiáda v nemeckom jazyku – 18. 11. 2019

  Kategória 2D

  1. Dominika Brodová     III. A

  2. Nikola Pápolová         III. A

  3. Klára Machýlová         III. A

   

  Olympiáda ľudských práv – 2. 12. 2019

  1. Nikola Baculová           I. A

  2. Matej Minárik              II. H

  3. Martin Behan               I. H

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Projekt 2019 „Finančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na modelových situáciách“

  Na podporu finančného vzdelávania pedagogických zamestnancov a následnej implementácie finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu sa naša škola zapojila do vzdelávacieho rozvojového projektu.

  Prínosom projektu „Rozvíjanie finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na modelových situáciách“  bola realizácia týchto aktivít:

  Testovanie úrovne žiakov v oblasti finančnej gramotnosti – pre úspešnosť implementácie tém z finančnej gramotnosti sme testovaním zisťovali  a priebežne zisťujeme vedomostnú úroveň žiakov v danej oblasti.

  Určenie tém vhodných pre finančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov – témy sme zvolili podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2 z oblasti finančného hospodárenia spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľa, investovania, poistenia a podpory rozvoja podnikania.

  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom rozšírenia teoretických a praktických kompetencií a podnikateľských zručností – uskutočnilo sa prostredníctvom vzdelávacích dní 22. 10. 2019 a 12. 11. 2019 odborníkmi z tretieho sektora. Zúčastnilo sa ich desať vyučujúcich odborných a ekonomických predmetov. Témy finančného vzdelávania boli aplikované na modelových situáciách.

  Aktívna účasť vyučujúcich na projekte – vyučujúci ekonomických predmetov, ktorí sa zúčastnili finančného vzdelávania, vypracovali študijné materiály.

  Vypracovanie študijných vzdelávacích materiálovvyučujúci ekonomických predmetov si rozdelili šesť tematických celkov z NŠFG 2017, verzia 1.2, ktoré následne spracovali a vytvorili k nim študijné materiály – názorné učebné pomôcky, brožúry,  pracovné listy, cvičenia, úlohy a testy. Študijné materiály sa využívajú a budú využívať vo výchovno-vzdelávacom  procese.

  Vytvorenie násteniek a plagátovza účasti žiakov sme vytvorili nástenky, plagáty, schémy a fólie k témam finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania, ktoré sú umiestnené v priestoroch našej školy, na chodbách a v triedach.

  Implementácia tém finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese – témy finančnej gramotnosti sú implementované na vyučovacích hodinách. Žiaci sa zároveň finančne vzdelávajú formou mimoškolských aktivít  (záujmových krúžkov, prednášok, workshopov), zapájajú sa do rôznych súťaží – Stredoškolský podnikateľský zámer, Finančná olympiáda, Ekonomická olympiáda, Realitný vodičák a ďalšie).

  Zakúpenie odbornej literatúry – na skvalitnenie finančného vzdelávania pedagogických zamestnancov sme zakúpili odbornú ekonomickú literatúru a zriadili ekonomickú knižnicu. Knihy sú k dispozícii nielen vyučujúcim, ale podľa potreby aj žiakom.

  Záverečné vyhodnotenie projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti – v záverečnej fáze sme na zasadnutí predmetovej komisie vyhodnotili prínos projektu z hľadiska spolupráce s tretím sektorom a vypracovali záverečnú správu.

  Je potrebné neučiť len teóriu, ale učiť finančnú gramotnosť zaujímavo.  A práve na tento cieľ bol zameraný aj náš projekt, ktorý sme týmto splnili.

                                                                                                             Ing. Marcela Kašubová

 • Deň otvorených dverí 26. novembra 2019

  “Kreativita v povolaní, duálny systém vzdelávania a Erasmus+ - cesta k uplatneniu sa na trhu práce”

 • Gastronómia v geografii na DOD v „Kocke“

  26. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. K propagácii školy prispeli aj žiačky IV. I – študijného odboru pracovník marketingu. Pod názvom Gastronómia v geografii si pripravili výstavu potravín a jedál typických pre jednotlivé krajiny a štáty.

  Nechýbalo ani Slovensko, z ktorého si žiačky prichystali ochutnávku tradičných jedál krajov na Slovensku. Prezentáciu jedál doplnili zaujímavými suvenírmi a magnetkami. Aj týmto spôsobom si preverili svoje prezentačné schopnosti. Veríme, že naša aktivita oslovila záujemcov o štúdium na SOŠO a S Čadca.

                                                                                                                                    Ing. Mária Janíčková

 • Cena akademika Emila Špaldona udelená žiačke Anete Budošovej

  18. 11. 2019 v Dome kultúry Čadca bola žiačke II.P triedy Anete Budošovej udelená Cena  akademika Emila Špaldona od Spolku priateľov Čadca za výborné študijné výsledky, kreatívnosť a úspechy v mimoškolskej činnosti.

  K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

 • Deň otvorených dverí 26.11.2019

 • Školenie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti

  Peniaze nás sprevádzajú po celý život. V súvislosti so stále sa rozvíjajúcim trendom v oblasti financií, s vyvíjajúcimi a meniacimi sa technológiami a službami, je potrebné si uvedomiť úroveň vzdelania v tejto oblasti. Na základe daných skutočností sa naša škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci, zapojila do rozvojového projektu na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 2019.

  Cieľom predloženého projektu bolo podporiť a zvýšiť finančnú gramotnosť pedagógov a následne žiakov a implementovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti prostredníctvom inovatívnych modelových situácií, cvičení, úloh, príkladov a metód do vyučovacieho procesu.

  Prínosom nášho projektu „Rozvíjanie finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na modelových situáciách“ bolo zapojenie odborníkov z tretieho sektora. Školenia formou workshopov realizovali v dňoch 22. 10. 2019 a 12.11. 2019 Ing. Dávid Vrtaňa a Ing. Oliver Bubelíny z občianskeho združenia Mladý podnikavec Žilina. Pedagogickí zamestnanci si aktívnou účasťou na školeniach rozšírili poznatky z oblasti finančného vzdelávania.                           

   Ing. Marcela Kašubová

 • Stužkovanie maturantov

  Slávnostné stužkovanie maturantov 12. novembera 2019 v reštaurácií Beskyd.

 • Odborná gastronomická exkurzia v Žiline

  Zážitkové vyučovanie zažili žiaci I. P študijného odboru spoločné stravovanie 8. 11. 2019. Zúčastnili sa exkurzie v Žiline so zameraním na gastronómiu a cestovný ruch. Navštívili jedinečnú reštauráciu Sushi-Hanil, kde mali možnosť vidieť prípravu sushi a zároveň ochutnať japonskú špecialitu. Vyskúšali si aj prácu s jedálnym lístkom v elektronickej forme. Zážitok umocnilo tematické prostredie stravovacieho zariadenia.

  V tento deň sa konala v hoteli Slovakia gastronomická súťaž Žilinská gastronomická jeseň. Aj naša škola tu mala svoje zastúpenie, a preto chceli študenti podporiť spolužiaka Petra Balalu, ktorý tu vynikajúco obstál. Peter predviedol excelentný výkon a my sme boli jeho prví gratulanti. Žiaci si zároveň prezreli výstavu cukrárskeho, pekárskeho a kuchárskeho umenia a videli, ako sa filetujú morské ryby. Prehliadkou historického centra Žiliny si obohatili vedomosti z cestovného ruchu, a tak v jedeň deň skĺbili príjemné s užitočným.

                                                                                                            Ing. Mária Janíčková

 • Nakupujte cez telefón

  S novými informačnými technológiami pracujú aj žiaci na prevádzke  HM Tesco Čadca.Tento obchodný reťazec zaviedol pre svojich zákazníkov novú službu scan-shop.

  Po stiahnutí aplikácie do mobilného telefónu a naskenovaní QR kódu obchodu majú možnosť pohodlne nakupovať priamo do vlastnej tašky. Pri pokladni už zákazník nemusí vykladať tovar, skenovať  ho,  čo určite skráti čas nákupu.

  Informáciu o službe a následný postup sprostredkovávali zákazníkom aj žiačky 3. C triedy Nikola Čimborová a Sabína Škorvánková.

  Pre váš pohodlný nákup odporúčame stiahnuť  si „apku“ a nakupovať cez telefón.

    Bc. Mária Králiková, MOV

 • Florbal dievčatá – takmer víťazne

  7. novembra 2019 sa v Čadci v  Športovej hale – Pratex uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat SŠ, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá z Čadce.

  Našu školu reprezentovali Lívia Šusteková IV. A, Božena Juricová, Aneta Šamajová, Timea Střalková - všetky IV. I, Veronika Kuricová II. P, Andrea Hegyiová III. I, Lucia Pohančeníková a Nikola Baculová I. A. V bráne to výborne „istila“ Sandra Ruceková III.D.

  Napriek tomu, že naše dievčatá  v  zručnostiach a schopnostiach súperky prevyšovali, stačilo to len na 2. miesto. V rozhodujúcom zápase s OA prehrali o 1 bod s ponaučením, že žiadne družstvo sa neoplatí podceniť.   A  postup? Možno nabudúce  - s bojovnejším srdiečkom.

                                                                                                            PaedDr. Anna Skorková

 • Peter Balala ABSOLÚTNY VÍŤAZ v dvoch disciplínach na Žilinskej gastronomickej jeseni 2019

  8. 11. 2018 sa v hoteli Slovakia v Žiline konal 8. ročník Žilinskej gastronomickej jesene. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak nadstavbového štúdia spoločného stravovania  I. P triedy Peter Balala.

  Súťažil v kategórii b / Teplá kuchyňa – PPÍPRAVA DVOJCHODOVÉHO  MENU, ktoré pozostávalo z nasledovných častí:   

  1. studené predjedlá

  2. teplé jedlá z  povinnej suroviny diviny,  kelu, slivky  

  Súťažná úloha znela: 

  Servírovanie dvoch porcií rovnakého studeného predjedla a príprava dvoch porcií teplého jedla z ľubovoľných surovín.

  Kuchár Peter Balala pripravoval ako predjedlo bravčové karé sous-vide s chrenovou penou, hlavné jedlo srnčí chrbát so zemiakovými pirohami, slivkovou demi-glace, tekvicovým pyré a glazovanou zeleninou.

  Peter získal 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz.

  Peter súťažil aj v druhej súťažnej disciplíne určenej pre pekárov, kuchárov a cukrárov. Súťažná úloha spočívala v  príprave  2 kusov domáceho chleba tradičným spôsobom. Jeden kus bol určený na degustáciu, jeden na prezentáciu. Hodnotila sa nápaditosť, kreativita, vhodnosť použitých surovín, celkový dojem, inovácia, zaujímavá prezentácia a moderný štýl, chuť a estetická úprava chleba.

  Peter získal aj v tejto disciplíne 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz.

  Ďakujeme Petrovi za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Mgr. Pavlina Bulejčíková, ZRPV

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria