Menu

 • Deň vody na našej škole

  Prvý svetový deň vody sa uskutočnil 22. marca 1993 a odvtedy je jeho cieľom neustále pripomínanie si dôležitosti a významu vody, a taktiež motivovanie ľudí k jej ochrane a šetreniu. To, že voda je základnou a nevyhnutnou podmienkou života na našej Zemi, sme si spoločne pripomenuli práve v piatok 22. marca 2019 aj na našej škole.

  Žiačky III. I študijného odboru pracovník marketingu pripravili pre žiakov „vodný bar“, kde žiaci ochutnávali rôzne druhy stolových, pramenitých, neperlivých, perlivých a iných stolových vôd. Celý program bol zameraný na ochutnávanie rôznych vôd a zdôraznenie si dôležitosti vody rôznymi plagátmi a citátmi. Podávanie vody s citrónom takmer nikto neodmietol, naopak žiaci ocenili príjemné osvieženie a doplnenie pitného režimu. Žiačky, tematicky oblečené v modrom, taktiež rozdávali žiakom zaujímavé citáty o vode.

  A aký odkaz si z dnešného dňa odnášame?

  Nezabudnime šetriť vodu doma, v škole, v práci a dodržujme pitný režim. 

                                                                                   Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Exkurzia v OKRASE Čadca

  Príjemný vyučovací deň trávili 15. 03. 2019 žiačky 2. ročníka učebného odboru predavač. Vymenili totiž školské lavice za priestory podniku Okrasa Čadca, kde absolvovali odbornú exkurziu.  Okrasa Čadca je známa tým, že vyrába vianočné ozdoby už 65 rokov.

  Žiačky spoznali prácu spojenú s objednávaním, výrobou, distribúciou a predajom výrobkov. Táto výroba predstavuje na 90% ručnú prácu a podnik Okrasa vyváža svoje ozdoby do celého sveta. Naše predavačky najviac zaujala technika fúkania skla a maľovanie, ako aj spestrenie exkurzie v podobe návštevy podnikovej predajne.

  Praktické poznatky získané formou exkurzie môžu žiačky využiť aj vo svojom budúcom povolaní.   

  Mgr. Anna Koptáková

 • Školenie Schwarzkopf

  Dňa. 13. 03. 2019 sa na pracovisku praktického vyučovania kaderník konalo školenie pre žiakov 1. a 3. ročníka odboru kaderník.

  Školenie a prezentácia výrobkov firmy Schwarzkopf bola zameraná na najnovšie techniky  farbenia a strihania vlasov. Školenie viedla odborná školiteľka firmy Schwarzkopf,  p.  Miroslava Galabová Adamcová.

  Žiaci si mali možnosť rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti technologických postupov a techník farbenia – balayage, ombre, sombre. Školenie bolo na vysokej odbornej úrovni s prínosom  pre žiačky aj MOV.

 • Úprava okolia školy

  Čistota prostredia, v ktorom žijeme, je dôležitá. S blížiacim sa dátumom 21. marec – Deň lesov sme 13. marca 2019 na našej škole zorganizovali brigádu na úpravu areálu školy.  Vybraní žiaci vyzbierali odpadky, pozametali chodníky a pohrabali lístie. Cieľom akcie nebolo len jarné upratovanie, ale aj snaha vypestovať si u žiakov pozitívny vzťah k prírode,  k spoločnému bohatstvu okolo nás a čistejšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

  Aj keď bolo počasie „aprílové“, verím, že z odvedenej práce a skrášlenia areálu mali žiaci dobrý pocit a uvedomili si hodnotu a význam ochrany životného prostredia. Všetkým zúčastneným pedagógom a žiakom ďakujem za spoluprácu.

  Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Školské kolo SOČ

  Do školského kola 41. ročníka STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI konanej 28. 02. 2019  sa zapojilo 20 žiakov s desiatimi súťažnými prácami.

  Do okresného kola postúpilo deväť prác, ktorých autori/spoluautori sú:

  - Janka Pohančeníková, Monika Podmanická
  - Miriama Valáriková
  - Peter Balala
  - Samuel Gajdičiar, Lívia Šusteková, Rebeka Sojková, Aneta Gáborová
  - Miriama Pavlusová, Veronika Kuricová
  - Dominika Brodová, Nikola Pápolová, Daniela Baránková
  - Simona Neumann
  - Tomáš Markuliak
  - Lucia Jašurková, Klára Machýlová, Erika Jatiová

  Tento ročník potvrdil, že aj v našej škole študujú mladí a ambiciózni ľudia, na čom sa zhodli aj členovia hodnotiacej komisie v zložení: Mgr. Anna Krkošková, Mgr. Nataša Krulikovská, PaedDr. Silvia Okuliarová, Ing. Mária Hrušková.

                                                                                                                   Ing. Mária Hrušková

 • Príjemné stretnutie s absolventkami odboru kaderník

  26. 2. 2019 usporiadali žiačky tretieho ročníka odboru kaderník spolu s majsterkami odborného výcviku príjemnú besedu s bývalými žiačkami a majsterkami, ktoré navštevovali našu školu a majú vlastné úspešné kaderníctva.

  Táto beseda bola zameraná na výmenu  skúseností medzi kaderníčkami a žiačkami tretieho ročníka, ktoré už pomaly končia svoje vzdelanie a potrebujú poradiť a motivovať k tomu, aby sa tejto práci venovali. Beseda prebiehala v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

  A ako sa páčila beseda samotným dievčatám?

  „Táto beseda mi pomohla pri rozhodovaní  sa ohľadom maturity. Utvrdila som sa, že je lepšie ju mať, ak by sa stalo, že by som nepracovala ako kaderníčka a potrebovala by som si nájsť takú prácu, v ktorej žiadajú maturitu.“

  „Mne sa najviac páčilo, ako všetky kaderníčky porozprávali o svojich dobrých a aj horších začiatkoch,  ktoré boli spojené so zakladaním si kaderníctva. Upozornili nás,  na aké chyby si treba dávať pozor.“

  „Každá zo zúčastnených kaderníčok ma motivovala, aby som išla týmto smerom.  V budúcnosti  by som si veľmi rada zariadila svoje vlastné kaderníctvo.“

  „Utvrdila som sa o tom, že maturitné vzdelanie si chcem doplniť hlavne pre seba a rozšíriť si všeobecný rozhľad, ktorý neskôr môžem využiť pri komunikácii so zákazníkmi.“

  žiačky III. K

 • Workshop Marketingová a manažérska komunikácia

  Dňa 26. 02. 2019 sa na našej škole uskutočnil zaujímavý workshop na tému Marketingová a manažérska komunikácia, ktorého sa zúčastnili žiaci tried V. A, IV. H, a II. P. Workshop viedol marketingový manažér Ing. Dávid Vrtaňa z Občianskeho združenia Mladý podnikavec. Súčasťou workshopu bola aj súťaž o zaujímavé ceny, v ktorej si žiaci zopakovali a utvrdili získané poznatky.

  Na workshope sa žiaci naučili, ako správne vystupovať a prezentovať sa pred publikom a ako sa ho nebáť. Nahliadli taktiež do úspešných a neúspešných marketingových kampaní reálnych firiem.

  V druhej časti workshopu si žiaci tvorili vlastné osobné štíty. Do vzniknutých častí vpisovali svoje silné stránky a zisťovali, k čomu ich predurčujú. Na otázku, či majú predpoklady na podnikateľskú činnosť, im dal odpoveď dotazník. Snáď najzaujímavejšou časťou bola hra, pri ktorej mali žiaci presvedčiť obyvateľov ostrova o vhodnosti výstavby zábavného centra.

  Tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.

  Ing. Marcela Kašubová,

  Ing. Elena Korduliaková

 • Umelecký prednes poézie a prózy

  65. ročník recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín – Krása slova sa konal 25. 02. 2019 aj na našej škole. Školského kola sa zúčastnilo 18 žiakov.

  Výsledky v poézii:

  1.  Michaela Štvrtecká - I. I
  2.  Matej Minárik – I. H
  3.  Lucia Jašurková – II. A
  4.  Peter  Malík – III. A
  5.  Alžbeta Kučáková – II. K

  Vecnými darmi sme ocenili prvých 5 miest, pretože 17 žiakov recitovalo poéziu. Iba jedna žiačka, Barbora Papíková z II. I triedy, si pripravila prózu. Prví dvaja z poézie a prvá z prózy budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

  Víťazom blahoželáme!

 • PČOZ MS V. A triedy hotelovej akadémie REPREZENTAČNÝ PLES

  Žiaci V. A triedy odbor 6323 K hotelová akadémia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci absolvovali 16. februára 2019 praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pod názvom Reprezentačný ples,  ktorý sa konal v Dome kultúry v Zborove nad Bystricou.

  19. ročník reprezentačného plesu sa už štvrtý rok uskutočnil pod taktovkou našej školy. Ples  otvorili starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý a riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci Ing. Ľudmila Verčimáková. Po otvorení zaznel príhovor Mgr. Janky Školovej, riaditeľky odboru školstva a športu v Žiline. Počas celého večera hostí sprevádzali moderátori Jozef Golis a Radoslava Korená.

  V úvode plesu si všetci vypočuli pieseň v podaní talentovanej speváčky Evy Golisovej. Naši žiaci predviedli aj netradičné otváranie šumivého vína - sabráž.

  Kultúrny program sprevádzala hudba folklórneho súboru heligonkári. Súčasťou programu boli tanečné kreácie dua DANCE CLUB Čadca. Do tanca počas celého večera hrala hudobná skupina TRIOBAND z Oščadnice.

  Ples sa niesol v retro štýle s návratom bodky. Skvelú atmosféru plesu dopĺňala retro výzdoba sály so starými gramofónovými platňami, fotostena s retro predmetmi a retro odev žiakov, ktorí túto spoločenskú udalosť organizačne zabezpečovali. Spokojnú náladu bolo vidieť nielen na tvárach hostí, ale aj žiakov.                                        

  Organizačné práce počas plesu si žiaci  rozdelili  do úsekov. Každý úsek zodpovedal za úlohy, ktoré mu boli zverené.

  Ekonomický úsek s vedúcimi Dávidom Piškom a Beátou Daronovou zodpovedali za návrh pozvánky, plagátu, za normovanie a kalkuláciu pripravovaných pokrmov  a realizáciu prípravných prác.

  Technicko-propagačný úsek zabezpečoval prípravu menu, vhodný inventár. Na výzdobe sály a prestieraní stolov si dali žiaci veľmi záležať,  kládli  dôraz na každý detail. Táto dekorácia nadchla hostí už pri príchode.  Výzdobu sály a prestieranie stolov usmerňovala Patrícia Mičudová.

  Výrobný úsek s vedúcim Jurajom Červeníkom zabezpečoval prípravu chutného menu, ktoré pozostávalo z predjedla, dvoch hlavných chodov a dezertu. Ako predjedlo sa podával ananás s chili prosciuttom. Hlavný chod sa skladal z  richtárskeho závitka, zemiakov s maslom, pažítkou a zeleninová obloženina. Ako dezert sa podávala tartufo zmrzlina. Na druhú večeru sa servírovala sviečková na smotane s brusnicami. Prílohou boli karlovarské knedle. Žiaci výrobného úseku odviedli profesionálnu prácu. Za prípravu 195 porcií  a ich expedíciu vo veľmi krátkom čase im patrí veľké uznanie.

  Odbytový úsek s vedúcou Patríciou Mičudovou sa staral počas celého plesu o spokojnosť hostí. Ich poďakovaním bol milý úsmev a príjemné slovo.

  Dvaja barmani -  Marcel Svancar a Aneta Linetová  pri príprave lahodných alkoholických aj nealkoholických miešaných nápojov ukázali svoje zručnosti. Hostia  mohli pripravené nápoje ochutnávať  počas celého večera.

  Dôkladná príprava žiakov V. A hotelovej akadémie bola dôkazom toho, že 19. ročník reprezentačného plesu v Zborove nad Bystricou prebehol bez problémov. Žiaci predviedli  svoje kvalitné zručnosti, ktoré ocenili spokojní hostia. Na priebeh praktickej časti maturitnej skúšky dozerali členovia predmetovej maturitnej komisie. Druhou časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude obhajoba  projektu, ktorá maturantov ešte len čaká.

  Za prípravu a realizáciu projektu Reprezentačný ples patrí veľká vďaka majstrom odborného výcviku, pedagogickým zamestnancom a žiakom V. A triedy odbor hotelová akadémia. Žiakom želáme veľa úspechov pri obhajobe projektu.                                                     

  Ing. Elena Korduliaková, Ing. Eva Poláčková

 • VII. ročník FINANČNEJ OLYMPIÁDY

  VII. ročník FINANČNEJ OLYMPIÁDY

  V mesiaci november 2018 začal prebiehať VII. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, ktorá je súčasťou dlhodobého vzdelávacieho projektu Nadácie partners – Deň finančnej gramotnosti. Tento projekt zastrešuje aktivity zamerané na zvyšovanie finančnej vzdelanosti na Slovensku.

  Tak ako každý školský rok si v nej aj žiaci našej školy mohli otestovať svoje finančné vedomosti a znalosti z oblasti bankovníctva, poisťovníctva a financií. Súťaž pozostáva z troch kôl.           

  Doposiaľ prebehlo a zároveň bolo vyhodnotené prvé otvorené kolo súťaže. Zapojili sa  do nej žiaci tried II. A, III. A, IV. A, V. A, IV. H, II.P, III. I, I. I2 a I. P2. Traja z nich postúpili do II. uzavretého kola súťaže, ktoré bude prebiehať od 18. februára 2019 do 25. marca 2019 formou testu.

                                                                                  Ing. Marcela Kašubová

 • Krajské kolo EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

  je celoslovenská súťaž o znalostiach z oblastí ekonómie a financií určená študentom stredných škôl. Jej cieľom je vyhľadávať medzi žiakmi nadaných budúcich ekonómov a následne im vytvoriť možnosti pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.

  Olympiáda je trojkolová súťaž. Do súťaže sa zapojilo 53 žiakov z tried II. A, V. A, IV. H, I. P2 a II. P1. Piati žiaci našej školy postúpili do krajského kola: Lukáš Holienčin – II. A, Kristína Adamcová – IV. H, Bianka Masaryková – IV. H,  Marek Šustek – IV. H, Miloslav Tvrdý – IV. H.

  Krajské kolo sa uskutočnilo dňa 11. 02. 2019 v aule Žilinskej univerzity v Žiline. Žiaci vyplnili test, ktorý pozostával zo štyroch okruhov. Vyhodnotenie testovania sa uskutoční v priebehu mesiaca marec 2019.

                                                                           Ing. Marcela Kašubová 

 • EXPO KARIÉRA Čadca

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci (CPPPaP) zorganizovalo 12. februára 2019 v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca, ako aj so strednými školami a zamestnávateľmi,  už 19. ročník prezentácií študijných možností,  zamestnávateľov a taktiež pracovných príležitostí pod názvom EXPO KARIÉRA ČADCA 2019. Aktivita sa konala pod záštitou prednostu OU a primátora mesta Čadca.

  V priebehu slávnostného programu si riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková  prevzala ocenenia - Čestnú CENU CAMIP za rozvoj kariérneho poradenstva v Čadci a CENU PUBLIKA O NAJKRAJŠÍ STÁNOK za rok 2018.

  V stánku  Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca sme prezentovali všetky študijné a učebné odbory, v ktorých môžu žiaci základných škôl u nás študovať.

  Mnohí účastníci oceňovali tvorivosť a kreativitu našich žiakov.

 • Naše kozmetičky a kaderníčky úspešné na INTERBEAUTY TROPHY 2019

  Dňa 8. 2. 2019 sa zúčastnili žiačky odboru kozmetik, kaderník a vlasová kozmetika  Interbeauty Trophy 2019. 

  Naše žiačky sa zúčastnili aj súťaže v účesovej tvorbe a v dekoratívnej kozmetike.

  Nikola Ballonová, žiačka III. I triedy, v kategórii žiak líčila na tému VYUŽI POTENCIÁL ČERVENEJ a umiestnila sa na druhom mieste.
  Aneta Budošová, žiačka I. P triedy, v kategórii dospelí súťažila na tému SÚŤAŽNÝ MÓDNY VEČERNÝ ÚČES a umiestnila sa na treťom mieste.

  Gratulujeme!

 • Lyžiarsky výcvik prvákov

  Od 4. 2. do 8. 2. 2019 sme absolvovali spolu s našimi inštruktormi a triednymi učiteľmi lyžiarsky výcvik na Veľkej Rači. Naši spolužiaci, ktorí s lyžami nie sú dobrí kamaráti, mohli využiť možnosť ísť na turistický pochod.

  Ako každá aktivita, ktorej sa zúčastnime, aj táto bola pre nás veľkým zážitkom.

  Prvý deň nám počasie veľmi neprialo, zavalilo nás hustou hmlou a nešetrilo ani kúskami ľadu na zjazdovke. No napriek tomu sme to statočne zlyžovali. Nasledujúce dni sme sa už tešili z krajšieho počasia a mohli sa presunúť na náročnejšie trate, na Margušku a Laliky. Vďaka dĺžke svahu a prírode, ktorá nás obklopovala, sme si najväčší adrenalín a zároveň zábavu užili práve na Lalikoch.

  Každý sa niečo nové naučil, nováčikovia, turisti i skúsení lyžiari, a za to vďačíme hlavne Mgr. Kardošovi, Mgr. Kurzyszovej, PaedDr. Skorkovej, Ing. Švejdovej a PhDr. Mravcovej. Sme hrdí na to, že to s nami vydržali. Napriek tomu, že sme občas padali, budeme na tento týždeň pamätať s úsmevom na tvári.

  Daniela Baránková I. A

 • Odborná exkurzia v Rajeckých Tepliciach

  V utorok 30. januára 2019 sa žiačky III. I študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch zúčastnili exkurzie v Rajeckých Tepliciach. Exkurzia bola zameraná na upevnenie teoretických vedomostí, ktoré žiačky získavajú z odborných predmetov v škole a na získanie najnovších poznatkov z kúpeľníctva a hotelierstva priamo v praxi.

  Už na železničnej stanici v Rajeckých Tepliciach nás privítal obchodný manažér p. Ján Bučo zo SPA APHRODITE, absolvent našej školy odboru hotelová akadémia.

  Cestou nám ukázal park a vonkajšie priestory kúpeľného zariadenia. Následne nás výborným výkladom oboznámil s ponukou kúpeľných služieb. Ochotne nám ukázal priestory kúpeľov, 5-hviezdičkové apartmány i luxusnú reštauráciu. Obdivovali sme prekrásne priestory wellnes – vonkajšie aj vnútorné bazény, saunový svet a natural spa. Informovali sme sa aj o možnosti uplatnenia našich absolventov v zariadení.  

  Profesionálny prístup, spoločenský takt, odbornosť a zaujímavý prejav v nás nechali nielen príjemný dojem, ale najmä nové poznatky. Myslím si, že obchodný manažér dodal žiačkam ešte viac motivácie a chuti do ďalšieho štúdia a samy uznali, že súčasný trh práce ponúka široké možnosti, ako sa uplatniť aj v cestovnom ruchu. 

  V rámci exkurzie sme navštívili aj wellness hotel Diplomat. Absolvovali sme prehliadku priestorov hotela. Prezreli sme si ubytovaciu časť hotela, gastronomické priestory a wellness. V reštaurácii sme videli aj nášho úspešného žiaka III. D Petra Balalu. Učiť sa o kúpeľníctve a hotelierstve priamo v Rajeckých Tepliciach bolo naozaj veľmi poučným zážitkom.

   Ing. Eva Polačková

 • Úspešné ukončenie REKVAKLIFIKAČNÝCH KURZOV

  V rámci celoživotného vzdelávania Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu formou rekvalifikačných kurzov.

  Od 05. 11. 2018 – 30. 01. 2019 prebiehali kurzy vo vzdelávacích programoch gastronómia a osobné služby.

  Osvedčenie s celoštátnou platnosťou získal v odbore kaderník prvýkrát muž. Na záverečnej skúške vytvoril dámsky a pánsky účes a všetkým ukázal, že tvorba kreatívnych účesov nie je len ženskou záležitosťou.

 • Ďalší ročník súťaže SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

  Medzinárodná výstava Danubius Gastro Incheba Bratislava sa stala príležitosťou pre našu žiačku Eriku Játiovú z  III. A triedy odboru hotelová akadémia.

  Žiačka sa predstavila v dvoch disciplínach - nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, ktorého základom muselo byť espresso.  V týchto disciplínach sa prezentovalo 36 súťažiacich z rôznych škôl na Slovensku.

  Absolvovala aj nesúťažnú, skôr edukatívnu disciplínu alternatívnej prípravy kávy prostredníctvom zariadenia Chemex. Pre Eriku to bola obrovská skúsenosť zdokonaliť sa po profesionálnej stránke.

  MOV Mgr. Ľubomíra Kubušová

 • Master CUP 2019 na veľtrhu DANUBIUS GASTRO

  25. 01. 2019 sa  zúčastnili barmanskej súťaže žiaciI. A triedy hotelová akadémia Klaudia Galuščáková a Simon Buček.  Súťažiaci pripravovali 4 porcie ľubovoľných miešaných nápojov  ľubovoľnou technikou prípravy s povinnou ingredienciou Nestville whisky v časovom limite 6 minút.

  laudia Galuščáková namiešala nápoj Gun-shot, ktorý podávala so záhryzom zo sušenej šunky a syra. Simon Buček  pripravoval nápoj Old west spirit, ktorý podával s cigarou.

  Mgr. Emília Boháčiková

 • Naše cukrárky úspešné na DANUBIUS GASTRO

   

  Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci s partnermi a sponzorskými organizáciami pod záštitou Vojta  ARTZA – prezidenta SZKC usporiadal dňa 25.1.2019 súťaž Poézia na tanieri počas výstavy DANUBIUS GASTRO 2019 v Bratislave. SZKC zabezpečil  odbornú porotu, ktorej predsedom bola Mgr. Jozefína Záukolcová. 

  Na tejto súťaži sa zúčastnili aj žiaci z odboru cukrár v súťažnej kategórii cukrár junior, v zvláštnej cukrárskej kategórii CUKRÁRSKA ARTISTIKA. Súťaže sa zúčastnili žiačky III.C triedy  Weronika Anna Lewická a Natália Jopčíková, pod vedením MOV Mgr. Jany Pištekovej a MOV Mgr. Viery Hýllovej pripravili čokoládovú  skulptúru s názvom Čaro lesa.

  Žiačky sa umiestnili v striebornom pásme a boli ocenené striebornou medailou.

 • PČOZ MS žiakov IV. H triedy – Mládežnícky ples

  Dňa 26. 01. 2019 sa uskutočnil v Dome kultúry Čadca Mládežnícky ples.

  Prípravou a zabezpečením plesu boli poverení žiaci IV. H triedy študijných odborov čašník, servírka a kuchár SOŠOaS Čadca, ktorí zároveň vykonali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Pracovali pod vedením skúsených majsteriek odborného výcviku.

  Čašníci a servírky pripravili výzdobu stolov, sály a candy baru. Podávali pokrmy, nápoje, prestreli stoly s ponukou teplých a studených pokrmov a zabezpečovali obsluhu počas celej akcie.

  Vo výrobnom stredisku kuchári pripravili podľa menu chutné jedlá a zároveň  pokrmy určené na studený a teplý ponukový stôl.

  Žiaci pracovali zodpovedne, s nadšením, elánom a so záujmom, pretože chceli na čo najvyššej úrovni predviesť praktické zručnosti, ktoré nadobudli počas štvorročného štúdia a zároveň sa čo najlepšie prezentovať pred účastníkmi plesu.

  Usporiadatelia a hostia vyjadrili spokojnosť so zabezpečením celého plesu a zároveň vyslovili poďakovanie.

   

                                                                       Ing. Marcela Kašubová a žiaci IV. H triedy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria