• Aktuality

      • COVP pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch

      • Dňa 17. mája 2023 SOŠO a S Čadca slávnostne otvorila za prítomnosti predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej, primátora mesta Čadca Mateja Šimáška, zástupkyne primátora Čadce a poslankyne Žilinského samosprávneho kraja Anny Belousovovej, riaditeľa Školského inšpekčného centra Žilina Tibora Lukácsa, zástupcu Republikovej únie zamestnávateľov Petra Šoltésa, riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca Danky Jašurkovej, predsedu územnej školskej rady Žilinského samosprávneho kraja Milana Váleka, zástupkyne odboru školstva a športu ŽSK, členov rady školy a rady rodičov a zástupcov systému duálneho vzdelávania a zamestnávateľov Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre obchod, gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch.

       Veríme, že Centrum prispeje k rozvoju regiónu, k udržaniu zamestnanosti, ku kultúre a skvalitneniu života obyvateľstva poskytovaním odborných služieb.

     •           Európsky rok zručností odštartoval podujatím s názvom Deň Európy
      • Európsky rok zručností odštartoval podujatím s názvom Deň Európy

      • #Deň Európy, ktorý pripadá na 9. mája, je oslavou jej jednoty a mieru. V tento deň si pripomíname podpísanie Schumanovej deklarácie. Rok 2023 bol vyhlásený za Európsky rok zručností. Naša škola sa dlhodobo prostredníctvom rôznych aktivít hlási k európskym hodnotám, preto sme sa rozhodli Európsky rok zručností otvoriť podujatím, ktoré spája myšlienky európskeho spoločenstva s odbornými zručnosťami našich žiakov.

       Deň Európy 2023 bol skvelou príležitosťou pre členov školského parlamentu a účastníkov projektu Erasmus+ predstaviť svojim rovesníkom spoločnú európsku indentitu naprieč všetkými členskými štátmi Európskej únie. Škola dýchala európskou atmosférou počas celého dňa. Na pracovisku praktického vyučovania Beskyd žiaci spoločne s pani majsterkami pripravili jedálny lístok pozostávajúci z tradičného gréckeho, francúzskeho, španielskeho a talianskeho národného jedla. Hostia si pochutili na francúzskej cibulačke s toustom, gréckych biftekoch plnených fetou, kuracej paelle a bolonských lasagniach.

       Priestory školy svojou výzdobou a atmosférou vytvorili miesto pripomínajúce Brusel, v ktorom sa miešajú všetky krajiny Európskej únie. Dievčatá oblečené ako Európanky prezentujúce Slovensko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Švédsko, Fínsko či Francúzsko, rozmanité suveníry, vlajky, fotografie, oblečenie, knihy, nápoje a jedlá nám vytvorili jeden veľký európsky priestor, v ktorom niet rozdielu medzi ľuďmi, štátmi a národmi. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali aj dve dobrovoľníčky z Kericu, Lavinia z Nemecka a Diana z Estónska. Tie porozprávali žiakom o živote v ich domovských krajinách. Celý program Dňa Európy bol zakončený tematickými workshopmi, ktoré si pripravili žiaci školy pre svojich rovesníkov.

        

       PhDr. Andrea Mravcová

      • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci obhajovala európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF

      • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR realizuje národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého cieľom je zvýšenie efektivity a kvality riadenia činnosti organizácií verejnej správy prostredníctvom zavedenia manažérstva kvality. Účinným nástrojom na zlepšovanie a zavedenie kvality je model CAF, ktorý je vhodným nástrojom pre zavedenie v školách.

       SOŠ OaS v Čadci sa podarilo v roku 2021 získať titul Efektívny používateľ modelu CAF ako prvej a jedinej zo škôl ŽSK. Nasledoval druhý cyklus.  Implementácia začala prijatím rozhodnutia vedením školy, určením garanta a metodika modelu CAF, vytvorením CAF tímu, jeho vyškolením, napísaním samohodnotiacej správy a pokračovala  vytvorením akčného plánu zlepšovania. Realizácia akčného plánu zlepšovania začala v  septembri 2022 a je naplánovaná do decembra 2023.

       V rámci implementácie modelu CAF sa v priestoroch školy 16. marca 2023  realizovalo hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF. Cieľom bolo zhodnotiť výsledky a získať spätnú väzbu v troch  pilieroch v procese samohodnotenia, v procese zlepšovania a v zrelosti TQM v organizácii a obhájiť titul. Hodnotenie prebiehalo za účasti zástupkyne ÚNMS SR, externej hodnotiteľky, desaťčlenného tímu CAF školy a zástupkyne za zamestnancov. Za zriaďovateľa sa zúčastnil riaditeľ Úradu ŽSK poverený riadením odboru školstva a športu Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA, MBA. Hodnotenie koordinovala metodička modelu CAF Ing. Martina Sloviaková. Garantkou modelu CAF je riaditeľka školy. Po náročnom, podrobnom dokazovaní a hodnotení, hodnotiteľka doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, odporučila ÚNMS SR udeliť SOŠOaS v Čadci európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF.

        Ing. Ľudmila Verčimáková

               garantka modelu CAF

       ČO_JE_MODEL_CAF.pdf

      • Skvelý úspech na Olympiáde ľudských práv

      • Žiačka Nikola Baculová zo IV. A triedy postúpila do celoslovenského kola Olympiády ľudských práv.  Zvládla písomnú aj ústnu časť v krajskom kole, kde sa umiestnila za Žilinský kraj na 7. mieste. Súťaž sa konala 9. 2. 2023 v Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline.

       Nikole srdečne blahoželáme k dosiahnutému umiestneniu a prajeme veľa tvorivých nápadov počas prípravy na celoslovenské kolo.

       A. Sabelová

      • Školské a okresné kolá olympiád v cudzích jazykoch

      • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do olympiád v cudzích jazykoch. Svoje sily si zmerali v písomnej časti, ktorá preverila ich jazykové zručnosti z oblasti gramatiky a slovnej zásoby, čítanie a počúvanie s porozumením, a ústnej časti, kde museli preukázať svoje komunikačné zručnosti a schopnosť spontánnej reakcie pri opise obrázkov a voľom rozhovore.  

       Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 21. 11. 2022 prezenčnou formou. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 2A pre žiakov 1. a 2. ročníka študijných odborov a kategória 2B pre žiakov 3. a 4. ročníka študijných odborov.

       Výsledky:

       Kategória 2A

       1. miesto: Eliška Bytčánková, II. A

       2. miesto: Vanesa Chabrečková, II. A

       3. miesto: Eva Magátová, I. A

       Kategória 2B

       1. miesto: Kristián Šumský, III. A

       2. miesto: Vanesa Chrenščová, IV. H

       3. miesto: Branislav Gomola, IV. A

       Víťazi kategórie 2A a 2B postúpili do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 19. 01. 2023 v Gymnáziu v Turzovke. Naši žiaci opäť preukázali skvelé zručnosti a v konkurencii žiakov z ďalších stredných škôl z nášho okresu obsadil Kristián Šumský pekné 3. miestoEliška Bytčáková 4. miesto bez postupu do krajského kola.

       Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 14. 11. 2022 prezenčnou formou. V kategórii 2A súťažili žiaci 1. a 2. ročníka študijných odborov. V kategórii 2B súťažili žiaci 3. a 4. ročníka študijných odborov.

       Výsledky:

       Kategória 2A

       1. miesto: Eliška Bytčáková, II. A

       2. miesto: Barbora Machyňáková, II. A

       3. miesto: Marek Srníček, II. A

       Kategória 2B

       1. miesto: Branislav Gomola, IV. A

       2. miesto: Michal Gavlák, III. A

       3. miesto: Lucia Pohančeníková, IV. A

       Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

       Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 18. 01. 2023 taktiež v Gymnáziu v Turzovke. Naši žiaci pekne reprezentovali našu školu, dokázali, že ich nemecký jazyk baví a že majú motiváciu sa ho učiť aj naďalej.  V kategórii 2B sa Michal Gavlák a Branislav Gomola umiestnili na peknom 4. a 5. mieste bez postupu do krajského kola. V kategórii 2A sa Eliška BytčákováBarbora Machyňáková umiestnili na 1. a 2. mieste s postupom do krajského kola, ktoré sa bude konať 15. 02. 2023.

       Všetkým súťažiacim patrí veľké poďakovanie za ich snahu a pracovné nasadenie pri plnení súťažných úloh. Zároveň im chceme zaželať chuť do učenia sa cudzích jazykov.

        Ing. Švejdová a Mgr. Krulikovská

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola obchodu a služieb
   • 00421/41/432 15 90
   • Ul. 17. novembra 2579

    Čadca
    Slovakia