Menu

 • Aktualizácia informácií k 21.09.2020

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, návštevníka školy

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala aj v tomto roku celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku Biela pastelka 2020.

  V tomto roku sa konal 19. ročník. Výnos zo zbierky bude použitý na špeciálne sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a zrakovo postihnutých občanov.

  Na škole sa zbierka uskutočnila 18. 9. 2020. Naši žiaci a zamestnanci preukázali sociálne cítenie a kúpou bielej pastelky podporili tých, ktorí majú život náročnejší a každá pomoc im pomôže zdolávať prekážky a lepšie sa začleniť do spoločnosti.

  Zbierku realizovali Tomáš Markuliak, Terézia Kormancová, Vanesa Jánošíková, Žaneta Brňáková zo IV. H.

  Ďakujeme.

                                                                                   Ing. Eva Brezovská

                                                                                   koordinátorka VMR

 • Týždeň dobrovoľníctva 2020

  Dňa 16. 9. 2020  sa naša škola zapojila do dobrovoľníckej aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020. Žiaci II. A triedy (Branislav Gomola, Tadeáš Kováč, Adam Staník,  Michal Húšťava a Lukáš Turiak) strávili  krásne zmysluplné dopoludnie v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste.

  Klientom centra pomohli  upraviť záhradu v ich areáli. Natierali  hojdačky, maľovali strop ponad vonkajší chodník, strihali živý plot, kosili záhradu a hrabali lístie. Taktiež zasadili 10 vresov, ktoré naša škola darovala klientom centra. Zoznámili sa aj s chlapcami z centra a nadviazali kamarátstva.

  Akcia sa všetkým veľmi páčila, naši žiaci si uvedomili význam spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Dôležité je  aj poznanie potreby úcty, rešpektu a tolerancie k ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

  Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

                                                                                                                                                           Mgr. Iveta Chilá

 • 15. ročník súťaže Mladý Európan

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili pätnásty ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená žiakom tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Uskutočnila sa 17. septembra 2020 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Do súťaže sa zapojila aj naša škola, ktorú reprezentovalo súťažné družstvo troch žiačok z III.A triedy:Daniela Baránková, Magdaléna Capková, Andrea Sihelníková.

  Integrácia SR do EÚ a eurozóny pozitívne ovplyvnila každodenný život ľudí. Slovákom dala nové práva, možnosti a príležitosti. Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže Mladý Európan, si už inú ako zjednotenú Európu nepamätajú. Súťaž im poskytla príležitosť na lepšie spoznanie histórie, geografie, osobností, inštitúcií a významných miest Európskej únie. Účasťou v nej žiaci nadobudli nové skúsenosti a prehľad z daných oblastí. Veríme, že sa naša škola zapojí aj do ďalšieho ročníka tejto zaujímavej vedomostnej súťaže.

                                                                                                Ing. Marcela Kašubová

 • Spomaľme šírenie Covid-19

 • Hviezdoslavov Kubín

  Okresné kolo tejto známej recitačnej súťaže sa uskutočnilo 11. 9. 2020 v KD Čadca. O umelecký zážitok sa postarali žiaci stredných škôl z okresu Čadca.

  Našu školu reprezentovali víťazi školského kola z januára 2020 – v próze Daniela Ligačová z II. A a v poézii Matej Minárik z III. H triedy. Porota sa rozhodla udeliť Daniele zvláštne ocenenie – diplom za dramaturgickú prípravu predlohy textu L. Balleka Južná pošta.

  Prednes poézie a prózy prispieva ku kultivovaniu jazyka, zmyslu pre rytmus a k vytváraniu si vzťahu ku kultúrnej a umeleckej hodnote slova. Skúsenosti z vystupovania na javisku žiaci zúročia pri ďalšej príprave na prednes poézie a prózy.

  A. Sabelová

 • Pokyn riaditeľky školy

 • Manuál opatrení pre stredné školy

  Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

  Manual_pre_SŠ.pdf

 • Oznam - Začiatok školského roka 2020/2021

  Vstup žiaka do budovy  školy je možný len za týchto podmienok:

  • vstup je povolený len s rúškom,
  • každý žiak musí mať vlastné písacie potreby, prezuvky,
  • pri vstupe do budovy školy si dezinfikuje ruky,
  • žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, strata chuti a čuchu) a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára pre deti a dorast.

  V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v triede  a spoločných priestoroch  školy a na pracoviskách praktického vyučovania počas celého trvania vyučovania.

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška (jedno náhradné) a hygienický balíček ( papierové vreckovky, dezinfekčný prostriedok, uteráčik).

  Každý žiak je povinný sa podrobiť meraniu telesnej  teploty - ranný filter pri vstupe do budovy školy na pracoviská praktického vyučovania.

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si žiaka bezodkladne odvedie zo školy.

  Pri ceste do školy a zo školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR.

  Počas celého trvania pandémie COVID-19 sú všetci povinní dodržiavať princípy R-O-R (rúško-odstup-ruky)!

 • ZAMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

 • eTwinning projekt We are teens!

  Počas školského roka 2019/2020 sa žiačky I. I triedy zapojili do medzinárodného projektu We are teens! v rámci platformy eTwinning. Práce na projekte We are teens! prebiehali od októbra 2019 do júna 2020. Žiačky našej školy pracovali v medzinárodných tímoch, kde spolupracovali so svojimi rovesníkmi z rôznych stredných škôl z Turecka, Grécka, Talianska, Rumunska a Albánska. Projekt prebehol vo viacerých etapách. V každej etape žiaci spracovávali inú tému využitím rozličných online nástrojov (video, prezentácia, padlet, plagát, e-book, e-časopis, mind map,...). Každá skupinka si zvolila podtému v rámci hlavnej témy a spracovala ju pomocou zvoleného nástroja. Svoje výtvory zverejňovali na portáli eTwinning. V októbri žiaci predstavili svoje školy a zoznámili sa s ostatnými účastníkmi projektu.  V mesiacoch november a december pracovali na téme znečistenie, kde spracovávali podtémy ako znečistenie pôdy, vzduch, vody, siedmy kontinent, odlesňovanie, svetelné či zvukové znečistenie. V januári prebehlo vyhodnotenie prác. V mesiacoch február až apríl žiaci pracovali na téme závislosti (drogy, alkohol, moderné technológie, smartfóny, jedlo, PC hry).

  30. 05. 2020 prebehol záverečný webinár, na ktorom všetci zúčastnení zhodnotili svoju prácu, spoluprácu s členmi svojej skupiny, pozitíva aj negatíva projektu. V júni sa vyhodnotil projekt ako celok. Na komunikáciu sa využívali moderné spôsoby komunikácie ako WhatsApp či blogy. Žiaci spolu komunikovali v anglickom jazyku, čím si zdokonalili svoje jazykové zručnosti a prácou s rôznymi online nástrojmi si zlepšili aj svoje počítačové zručnosti.

  Ukážky prác žiakov v rámci projektu:

  Postery:

  https://edu.glogster.com//glog/65004596

  https://edu.glogster.com//glog/65059139

  https://edu.glogster.com/glog/66329441

  https://edu.glogster.com/glog/66330080

  https://edu.glogster.com/glog/66479240

  https://edu.glogster.com//glog/66479642

  https://edu.glogster.com/glog/66480020

  https://edu.glogster.com//glog/65130632

  https://edu.glogster.com//glog/65105081

  https://edu.glogster.com//glog/65099924

  https://edu.glogster.com//glog/65136245

  https://edu.glogster.com//glog/65117654

  https://edu.glogster.com//glog/65117396

  https://edu.glogster.com//glog/65061872

   

  e-časopis: https://www.flipsnack.com/pomaranc5/magazine-modern-technologies-etwinning.html

   

  e-knihy: https://www.storyjumper.com/book/index/75866605

  https://www.storyjumper.com/book/read/77096515/ABC-s-of-TEENS-We-R-Teens-eTwinning-Proje

   

  mind map: https://coggle.it/diagram/XegM7YXedEyGO5WK/t/team-8-unknown-facts-about-wastelink-title-star

 • Určenie skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu internej časti maturitnej skúšky a záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020

 • Oznámenie riaditeľky školy

 • 28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov je pre všetkých pedagogických zamestnancov výnimočný, lebo si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského.

  Pri príležitosti tohto sviatku i v týchto mimoriadne náročných časoch si naše pedagogické zamestnankyne PaedDr. Anna Skorková, Bc. Mária Tulcová a Ing. Zuzana Švejdová prevzali z rúk pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej ocenenie za rozvoj školy a za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu Plaketu J. A. Komenského.

  Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju vzdelanosti v našom meste a venujú sa mladej generácii.

 • Charitatívna pomoc školy

  Slovo pomáhať je v týchto dňoch často skloňovaný pojem, preto sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu aj my. Z iniciatívy pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej sa v našej škole zrealizovala charitatívna zbierka pre repatriantov, ktorí sú umiestňovaní do karanténnych centier, študentských internátov, ale aj pre domy seniorov, ktoré majú nedostatok posteľnej bielizne a bytového textilu.

  Zamestnanci školy prejavili záujem, solidaritu, ale aj spoločenskú zodpovednosť a darovali okrem posteľnej bielizne, uterákov, osušiek aj ochranné rúška, ktoré sami ušili. Darované veci boli odvezené na miesta, kde  ich potrebujú.

  Všetkým, ktorí sa v tomto mimoriadnom období do tejto dobrovoľnej zbierky zapojili, ďakujeme.

 • Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe

  Názov projektu: Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe

  Termín realizácie: 07. - 14. 03. 2020

  Miesto realizácie: Madeira

  S cieľom kvalitnej prípravy žiakov školy nielen pre národný, ale aj medzinárodný trh práce sa SOŠOaS v Čadci aktívne zapája do medzinárodných projektov na európskej úrovni v rámci programu Erasmus+. Účasťou na projektoch je umožnené žiakom a pedagogickým zamestnancom školy rozširovať a kvalitatívne zvyšovať svoje všeobecné, cudzojazyčné a odborné kompetencie nevyhnutné pre neustále skvalitňovanie vzdelávania poskytovaného školou a úspešné začlenenie absolventov školy do súčasnej multikultúrnej Európy. V rámci programu Erasmus+ dve pedagogické zamestnankyne školy, Ing. Ľubica Horváthová a Mgr. Ida Kurzyszová, absolvovali odborný seminár s názvom Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe.

  Projekt celoživotného vzdelávania sa konal v dňoch 07. - 14. 03. 2020  vo Funchale, hlavnom meste portugalského ostrova Madeira. Projektu sa zúčastnilo 39 účastníkov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Litvy a Slovenska.

  Rámcový program kurzu obsahoval tieto časti:

  • teoretickú časť zameranú na metodiku tvorby projektov. Lektori s dlhoročnými skúsenosťami prednášali účastníkom aktuálne témy spojené s jednotlivými etapami projektovej činnosti. Ich prednášky boli doplnené konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Všetkým zúčastneným predstavili projekt Erasmus+, obsah jeho kľúčových akcií KA1 a KA2, vysvetlili štruktúru formulárov žiadosti interkultúrnych projektov,  spôsoby vytvárania medzinárodných tímov a podstatu tímovej práce. Analyzovali jednotlivé fázy  realizácie  projektov.
  • praktickú časť realizovanú prostredníctvom práce vo workshopoch. Účastníci vytvorili niekoľko medzinárodných tímov s cieľom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností a informácií. Finálnym produktom každej skupiny bol projekt, ktorý členovia skupiny pripravili. My sme boli v skupine s kolegami zo stredných odborných škôl z Nemecka. Náš projekt s názvom Interkultúrna spolupráca  sa stal príležitosťou   vytvoriť  základy vzájomnej spolupráce medzi strednými odbornými školami v Európe a naučiť sa pracovať v medzinárodnom  tíme.
  • prezentácie jednotlivých krajín v rámci tematicky zameraných medzinárodných večerov. Ako zástupkyne Slovenska sme pripravili pútavú prezentáciu krajiny, regiónu Kysúc, jeho zvykov a tradícií, prezentáciu školy. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou gastronomických špecialít krajiny a regiónu.
  • exkurzie zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva. Absolvovali sme prehliadku hlavného mesta Funchal a blízkeho okolia. Hlavné mesto ponúka množstvo pôsobivých pamiatok. K najkrajším patrí gotická katedrála zo 16. storočia s vyrezávanými prvkami z cédrového dreva. V rámci výletu do blízkeho okolia sme mali možnosť spoznať prírodné krásy ostrova Madeira, jeho bujnú vegetáciu s množstvom exotických kvetov. Pre svoje prírodné krásy je Madeira označovaná ako plávajúca záhrada Atlantiku.

  Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu. Seminár bol jedinečnou možnosťou spoznať nových potenciálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín. Oboznámili sme sa s postupmi a metódami z pedagogickej praxe v iných európskych krajinách. Získali sme cenné poznatky z vytvárania interkultúrnych projektov, ktoré využijeme v posilnení projektovej činnosti , s cieľom prehĺbenia  internacionalizácie školy.

 • Veľkonočný pozdrav

 • Informácie, odporúčania a preventívne opatrenia ohľadom koronavírusu COVID-19

  V súčasnosti je potrebné hlavne:

  • Zachovať pokoj a nešíriť paniku.

  • Dodržiavať hygienické zásady.

   Odporúčania:

  Je potrebné apelovať na zamestnancov, žiakov , aby obmedzili cestovanie do štátov s potvrdeným výskytom ochorenia a aby sa úplne vyhli, ak je to možné, cestovaniu do oblastí s potvrdeným výskytom ochorenia. V prípade, že pocestujú do oblastí s potvrdeným výskytom vystavia ochoreniu ohrozenia nákazou nielen seba, ale aj svojich blízkych a ľudí s ktorými prídu do styku.

  Pri návrate zo zahraničia, resp. zo štátu, v ktorom bol potvrdený výskyt ochorenia, nie je nutné prijímať zatiaľ žiadne zvláštne opatrenia, je však potrebné, aby takýto zamestnanec, žiak po dobu 14 dní pozorne sledoval svoj zdravotný stav a v prípade objavenia príznakov respiračného ochorenia kontaktovať lekára telefonicky.

  Odporúčame oboznámiť zamestnancov žiakov so spôsobom ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu (informácie z linkov nižšie).

  Odporúčame zamedziť prístupu na pracovisko zamestnancom a žiakom, ktorí majú príznaky, ako je kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť a horúčka.

  Link na stránke MV SR:

  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=bezpecnostna-rada-informovala-o-opatreniach-kvoli-hrozbe-koronavirusu-na-letiskach-a-hranicnych-priechodoch-budu-kontroly

  Link na stránke ÚVZ SR:

  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153&fbclid=IwAR1iaBGOrXPlWbEX0n9W-xZhkRJhWBd5xGIiv5_dsAxvvPz-1La64uTLwgk

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria