Menu

 • Krajské kolo 3. ročníka súťaže

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. V tomto školskom roku prebieha 3. ročník súťaže.

  Dňa 7. februára 2020 sa na pôde Žilinskej univerzity uskutočnilo krajské kolo súťaže, do ktorého postúpilo 109 žiakov z celkového počtu vyše 2100 zapojených súťažiacich stredných škôl Žilinského kraja.

  V náročnej konkurencii sa z našej školy do krajského kola súťaže prebojovali dvaja žiaci:Peter Balala, I. P a Viktor Vojtáš, III. A. Výsledky krajského kola budú zverejnené v priebehu mesiaca marec 2020.

  Ing. Marcela Kašubová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo recitačnej súťaže v poézii a próze Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole uskutočnilo 5. 2. 2020. Predstavili sa na ňom žiaci 1. – 3. ročníkov študijných a aj učebných odborov, ktorí majú záujem o literatúru a umelecký prednes. Odborná porota zhodnotila ich výkony nasledovne:

  kategória poézia

  1. Matej Minárik II. H

  2. Michal Húšťava I. A

  3. Viktória Planková II. D

  kategória próza

  1. Daniela Ligačová I. A

  2. Michaela Štvrtecká II. I

  3. Branislav Gomola I. A

  Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

  A. Sabelová

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca získala 3. miesto v súťaži Európsky týždeň odborných zručností

  Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca získala 3. miesto v súťaži Európsky týždeň odborných zručností

  Výsledky súťaže 2019

  3. kategória
  „Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku“

  3. miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca s príspevkom s názvomPodpora kreativity žiakov prostredníctvom duálneho systému vzdelávania a programu Erasmus+ - cesta pre uplatnenie na trhu práce.

 • Danubius Gastro 2020

  24. 1. 2020 sa žiaci z tried III. A, II. H, III. H, I. C, II. C a III. C zúčastnili na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro 2020. Žiaci videli a tiež degustovali ucelenú ponuku nových potravinových výrobkov, ponuku pre HO-RE-CA segment, od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok až po obalové materiály a reklamu. Zaujímavé boli aj atraktívne sprievodné podujatia, ako napríklad súťaže baristov, kuchárov, pekárov, cukrárov i someliérov.

  Okrem výstavy sa žiaci zúčastnili aj na dvoch súťažiach. Erika Játiová z IV. A súťažila ako baristka, žiačky Aneta Hrtúsová z I. D a Dominika Kubicová z II. C reprezentovali našu školu v odbore cukrár nádhernou nadčasovou tortou  SLNKO NADEJE a obsadili 2. miesto v zlatom pásme.

  Exkurziu považujem za vydarenú a verím, že žiakom bude  prínosom v ich ďalšom profesijnom raste.

  Mgr. Emília Boháčiková, hlavná MOV

 • DANUBIUS GASTRO INCHEBA BRATISLAVA SLOVAK BARISTA CUP junior

  Dňa 24. 01.2020 sa Erika Játiová, žiačka IV.A triedy sa zúčastnila I. kola baristickej súťaže.

  Svoju zručnosť prezentovala v nastavení mlynčeka, v príprave espressa, cappuccina, voľného kávového drinku a alternatívnej prípravy kávy. Erika nadobudla ďalšie nové poznatky v oblasti kávovej kultúry.

  Mgr. Kubušová, MOV

 • Projekt „REALITNÝ VODIČÁK REALITY BLIŽŠIE K VÁM“

  Projekt „REALITNÝ VODIČÁK REALITY BLIŽŠIE K VÁM“

  Aj v tomto školskom roku majú naši žiaci možnosť zapojiť sa do XIII. ročníka projektu Realitný vodičák – reality bližšie k vám.

  Realitný vodičák je projekt, do ktorého sa zapájajú žiaci stredných škôl a stretol sa s veľkým ohlasom študentov a pedagógov. XIII. ročník je taktiež ako minulé roky súčasťou vzdelávacieho programu Reality bližšie k vám. Projekt sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je prednáška – workshop zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti žiakov v oblasti realít. Druhá časť pozostáva z testovania, ktoré môže byť prezenčnou alebo e-learningovou formou.

  Čo získa žiak účasťou na projekte?

  Absolvovaním tohto projektu žiak získa základné informácie o kúpe, predaji               a prenájme nehnuteľností v praxi. Dozvie sa základné informácie o nehnuteľnostiach, ich klasifikácii, o katastri nehnuteľností a osvojí si odbornú terminológiu z danej oblasti.

  Naša škola sa do projektu zapája pravidelne každý školský rok. Dúfame, že aj v tomto školskom roku projekt osloví čo najviac žiakov.

  Ing. Marcela Kašubová

 • Prednášky „Trendy v gastronómii“ a „Spoločenský protokol“

  Dňa 14. januára 2020 sa žiaci vybraných tried našej školy zúčastnili prednášok Slezskej univerzity, Obchodno-podnikateľskej fakulty v Karvinej.

  Žiaci tried II. D, III. H a IV. I absolvovali prednášku na tému Spoločenský protokol. Prednáška vystihovala základné pojmy a pravidlá spoločenského správania. Žiaci si prehĺbili znalosti v oblasti správania na pracovisku, na spoločenských podujatiach i v dopravných prostriedkoch. Zaujímavou formou bola podaná téma obliekania sa na pracovisku i mimo neho. Prednáška pomohla žiakom orientovať sa v problematike spoločenského správania. Slušnosť, zdvorilosť a taktnosť by mali byť súčasťou nášho každodenného života.

  Triedy II. A  a IV. A sa zúčastnili prednášky Trendy v gastronómii. Každá krajina má svoje špecifiká v príprave tradičných národných pokrmov, so zreteľom  na moderné technologické postupy a nové suroviny, ktoré prácu kuchára uľahčujú a zároveň ju robia zaujímavou a atraktívnou. Z prednášky o molekulárnej gastronómii sme získali nápady, ako možno pestrým spôsobom osviežiť modernú kuchyňu. Pozornosť bola venovaná aj zážitkovej gastronómii ako umeniu, ktoré sa netýka len pokrmu samotného, ale i jeho skladby, usporiadania a toho, ako je prezentované na tanieri. Trendom sú samozrejme aj BIO potraviny a čerstvé bylinky, ktoré oživia každý pokrm.

  Prednášky z oblasti gastronómie a spoločenského protokolu boli pre našich žiakov veľkým prínosom.

                                                                          Ing. Marcela Kašubová, Ing. Eva Polačková

 • Animátorský kurz

 • Vieš pravopis?

  V predvianočnom čase si žiaci našej školy opäť zmerali sily v pravopisnom súboji.

  16. 12. 2019 sa konala súťaž Vieš pravopis?, ktorej víťazmi sa stali:

  Beáta Heglasíková (III. A)

  Samuel Gajdičiar (IV. A)

  Nikola Franková (IV. A)

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Mgr. Sihelníková

 • Vianočná BESIEDKA

 • Hotel Chateau v Gbeľanoch

  17. 12. 2019 žiačky V. A študijného odboru hotelová akadémia navštívili v rámci predmetu hotelový a gastronomický manažment štvorhviezdičkový hotel Chateau v Gbeľanoch.

  Počas odbornej exkurzie ich sprevádzala marketingová pracovníčka, ktorá ich previedla ubytovacou časťou, priestormi odbytových stredísk, kongresovými priestormi, ale aj oddychovými zónami. Dozvedeli sa informácie nielen o chode hotela, ale aj o jeho histórii, pretože bol rekonštruovaný z bývalého kaštieľa.  Žiačky mali možnosť nahliadnuť do fungovania špičkového hotela s príjemnou romantickou atmosférou.

  Ing. Horváthová

 • Návšteva Centra sociálnych služieb Park v Čadci

  10. 12. 2019 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a III. I1 odboru kozmetik zúčastnili akcie DEŇ KRÁSY, ktorá sa konala v zariadení pre seniorov Park v Čadci.

  Dievčatá sa zamerali na strihanie a úpravu vlasov a urobili aj masáž rúk. 

  Mgr. Janka Smolková, Bc. Darina Červencová               

                                             

 • Testovanie 2019/2020 I. kolo súťaže

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

  Olympiáda je trojkolová súťaž. V týždni od 09. 12. 2019 do 13. 12. 2019 prebiehalo online formou ako prvé školské kolo. Do súťaže sa zapojilo 78 žiakov z tried I. A, III. A, V. A, II. I2, III. I.2, I. P2 a II. P2.

  Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. O prípadnom ďalšom postupe žiakov do krajské kola budeme priebežne informovať.

                                                                                                            Ing. Marcela Kašubová

   

 • Prednáška „Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, poistenie“

  Prednáška „Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, poistenie“

  Dňa 12. 12. 2019 sa na pôde našej školy uskutočnila zaujímavá prednáška na tému „Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, poistenie“. Zúčastnili sa jej žiaci tried   V. A, IV. I2 a II. P.

  Finančný manažér z finančno-poradenského centra žiakom pútavým spôsobom sprostredkoval informácie spojené s oblasťou finančnej gramotnosti.

  Každého po skončení štúdia čaká množstvo dôležitých a zodpovedných rozhodnutí. Oblasť financií podlieha v rámci zlepšovania a sprehľadnenia prostredia častým zmenám, a preto sa v nej pomerne zložito orientuje. Práve preto si žiaci mohli vypočuť názory a rady odborníka v tejto oblasti.

  Najzaujímavejšími  boli najmä otázky týkajúce sa poistenia, odvodov do fondov, veku odchodu do starobného dôchodku a možnosti zabezpečenia peniazmi v ďalšom živote a v starobe.

  V poslednej časti prednášky prebehla diskusia na danú tému. Žiaci si odniesli zaujímavé poznatky, ktoré môžu ďalej využiť v budúcnosti v bežnom živote. Škola bola zároveň zaradená do súťaže o notebook a Ďalšie zaujímavé ceny.

   Ing. Marcela Kašubová

 • Spoznali sme rómsku kultúru

  Hovorené slovo, prezentácia, hudba a spev  - to všetko sa zlúčilo v umelecko-vzdelávacom podujatí Začnime s vysťahovaním, ktorého sme sa zúčastnili 12. 12. 2019 v KD Čadca. Programom nás sprevádzala Jana Orlická, ktorá zároveň spievala rómske piesne, a pri temperamentnej hudbe kapely Cigánsky oheň Alexandra Daška sme sa rozhodne nenudili.

  O histórii rómskeho národa vrátane 2. svetovej vojny a skutočných ľudských príbehov prednášala Mgr. Viera Kováčová z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Mladí herci SND Zuzana Haverda a Matej Marušin doplnili predstavenie umeleckým prednesom.

  Podujatie zostavila dramaturgia SND v spolupráci s odborníkmi z Múzea SNP a Nadáciou Milana Šimečku a bolo určené žiakom základných a stredných škôl.

  Našu školu na ňom zastúpili triedy I. P, II. P, II. H, III. K a vyučujúce A. Sabelová a Z. Švejdová.

 • Mikuláš v našej škole

  V piatok 6. 12. 2019 k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi priateľmi. V sprievode anjelikov, čertíkov a soba nám všetkým spríjemnili školský deň. Z chodieb, tried, pracovísk odborného vyučovania či zo školského bufetu sa ozývala gitara, vianočné piesne a priania koledníkov: „ Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky...“

  Žiacka školská rada

 • Návšteva zariadenia pre seniorov v Zborove nad Bystricou

  9. 12. 2019 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a II. I1 odboru kozmetik zúčastnili akcie DEŇ KRÁSY, ktorá sa konala v zariadení pre seniorov v Zborove nad Bystricou, so zameraním na strihanie a úpravu vlasov, ako aj na masáž rúk.

  Mgr. Jana Smolková, Bc. Andrea Veničáková

 • Tom Sawyer

  6. 12. 2019 sa žiaci tried II. A, IV. A a V. A zúčastnili divadelného predstavenia Tom Sawyer v Dome odborov v Žiline. Dobrodružstvá Toma Sawyera od svetoznámeho amerického spisovateľa Marka Twaina nám predstavili herci britskej divadelnej spoločnosti v dvoch dejstvách a trvaní 135 minút. Opäť sme dostali jedinečnú príležitosť overiť si našej jazykové znalosti  a zručnosti počúvaním rodených Angličanov, pochytili sme niekoľko nových slovných zvratov a uvedomili si, že sa veru máme ešte čo učiť. 

                                     Erika Jurišová, IV.A

 • Učíme sa rozumieť vínu

  V dňoch 3. - 5. 12. 2019 sa na našej škole opäť uskutočnil  KURZ  SOMELIÉR  JUNIOR  organizovaný Asociáciou someliérov Slovenskej republiky.

 • SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

  Erika Játiová, žiačka IV. A triedy, sa zúčastnila 6. 12. 2019  ďalšieho kola baristickej súťaže. Svojou účasťou reprezentovala našu školu v kreativite a zvyšovaní úrovne v oblasti kávovej kultúry. Prajeme jej veľa úspechov v ďalších kolách súťaže v roku 2020.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria