Menu

 • Prinášame výsledky krajských kôl olympiád

  Olympiáde ľudských práv sa dostalo zvláštneho uznania a ocenenia. Stala sa LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA za rok 2020. Viac na www.olp.sk.

  Radosť z úspechu zdieľame spolu s organizačným tímom, pretože naši žiaci sa pravidelne zapájajú do tejto súťaže. Nosná téma 23. ročníka Olympiády ľudských práv znie: Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. V duchu tejto myšlienky sa 11. 2. 2021 dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo súťaže pre žiakov zo všetkých krajov na Slovensku. Našu školu reprezentovala NIKOLA BACULOVÁ  z II. A hotelovej akadémie, ktorá spolu s ôsmimi úspešnými riešiteľmi zo Žilinského kraja postúpila do celoslovenského kola. 64 súťažiacich v ňom vystúpi s obhajobou svojej úvahy na jednu zo zvolených ľudskoprávnych tém. Termín celoslovenského kola je stanovený na 14. – 16. 4. 2021.

  Nikola je prívetivá, skromná žiačka so širokým vedomostným potenciálom. Pracovala podľa zásady fair play a zodpovedného prístupu k úlohám.  Za dosiahnutý úspech jej vyslovujeme vďaku, obdiv a zároveň vyjadrujeme podporu v tvorivosti pri písaní práce.

  12. 2. 2021 prebehlo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii B (1. – 2. ročník) riešil súťažné úlohy BRANISLAV GOMOLA z II. A hotelovej akadémie a v kategórii A (3. – 4. ročník) súťažila BEÁTA HEGLASÍKOVÁ zo IV. A hotelovej akadémie, ktorá postúpila do 2. kola a získala 5. miesto. Gratulujeme!

  Obaja žiaci vynikajú trpezlivosťou, presnosťou, zmyslom pre poriadok a povinnosť. Disponujú komplexnými vedomosťami z jazykových rovín a majú cit pre krásu materinského jazyka, čo preukazujú nielen počas hodín slovenského jazyka  a literatúry.

  Teší nás, že naši žiaci sa napriek zložitosti dištančného vzdelávania ochotne zapájajú do náročných vedomostných súťaží, čím vnášajú radosť a zmysel i do našej práce. Sebarealizácia mladých ľudí je ich vlastnou skúsenosťou a skúsenosť je sestrou úspechu.

  A. Sabelová

 • Stredná odborná škola pripravila „Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020“

  Stredná odborná škola pripravila „Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020“

  V tradícii propagovať odborné vzdelávanie zapojením sa do Európskeho týždňa odborných zručností pokračovala Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca aj v tomto súťažnom ročníku.  Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nemohli žiaci a pedagógovia školy ukázať svoje zručnosti, preto sme sa rozhodli využiť online priestor. Kreativitu našich žiakov a pedagógov ocenila aj odborná porota a v kategórii Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  2020 sa naša škola stala absolútnym víťazom. Sériou online podujatí s názvom Moderná stredná odborná škola v digitálnom svete sme vytvorili zaujímavú prezentáciu a propagáciu odborného vzdelávania.

  PhDr. Andrea Mravcová, koordinátorka projektovej činnosti školy

 • Naši žiaci úspešní v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch

  Mesiac január sa niesol v znamení okresných kôl olympiád v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí uspeli v školskom kole olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Z dôvodu pandemickej situácie sa okresné kolá konali online formou na stránke www.onlineolympiady.sk.  

  Okresné kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku pozostávali iba z písomnej časti, ktorá bola realizovaná testovou formou. Online test preveroval jazykové zručnosti zúčastnených žiakov. Úlohy boli zamerané na porozumenie vypočutého a prečítaného textu, na preverenie znalostí z oblasti morfológie, lexiky a syntaxe v anglickom a nemeckom jazyku.


  Okresné kolo olympiády v  anglickom jazyku sa konalo 13. januára 2021. Zúčastnili sa ho žiačky, ktoré sa vo svojej kategórii v školskom kole umiestnili na 1. mieste.

  Ema Buková, II. I, sa v kategórii 2A umiestnila na delenom 1. mieste a postupuje do krajského kola.

  Soňa Gavláková, IV. I, sa v kategórii 2B umiestnila na 3. mieste bez postupu do krajského kola.

  Víťazka okresného kola Ema o svojej skúsenosti zo súťaže povedala: „Všetky úlohy sa mi veľmi páčili a naučila som sa veľa nových slovíčok a fráz. Najviac sa mi asi páčila úloha zameraná na počúvanie a hľadanie synoným pre rôzne slová. Online forma testovania mi vyhovovala, pretože som sa mohla plne sústrediť na úlohy, keďže som bola doma a nič ma nerozptyľovalo.“

  Eme želáme veľa úspechov a rovnaké pozitívne pocity aj v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 10. februára 2021.  

  Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 20. januára 2021. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí sa vo svojej kategórii v školskom kole umiestnili na 1. a 2.  mieste.

  V kategórii 2A žiaci triedy II. A Branislav Gomola a Nikola Baculová obsadili 4. a 5. miesto bez postupu do krajského kola.

  V kategórii 2B sa žiačky triedy V. A Erika Jurišová a Nikola Franková umiestnili na 3. a 4. mieste bez postupu do krajského kola.

  Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka za ochotu a pozitívny prístup k učeniu sa cudzích jazykov. Zároveň im vyslovujeme pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy.

    Mgr. Krulikovská a Ing. Švejdová

   

 • Projekt Rozbehni sa! v našej škole

  Projekt Rozbehni sa! v našej škole

  V 2. polroku šk. roka 2020/2021 sa zapájame do projektu Rozbehni sa!,  ktorého ambasádorkou u nás v škole bude Ing. Marcela Kašubová.

  O Rozbehni sa!

  V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! prinášame žiakom unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný on-line kurz, ktorý im pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov! 

  Uni 2010, o. z. sa venuje rozvoju talentu, vízie a podnikavosti mladých ľudí. Jej cieľom je, aby mladí ľudia vedeli, v čom sú dobrí, čo chcú v živote dosiahnuť a ako rozbehnúť užitočný projekt, ktorý ich môže uživiť. Od roku 2012 realizuje aktivity pod značkou Rozbehni sa! na www.rozbehni.sa.sk, kde možno absolvovať prípravku zdarma.

  Čo sa za 30 minút naučíte?

  Ukážeme vám, ako si overiť,  či je váš nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Naučíte sa, ako:

  • rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál,
  • vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov,
  • testovať nápady pomocou prototypov do 100€,
  • postupovať podľa 11 jednoduchých krokov,
  • navyše získate PDF certifikát o absolvovaní, ktorý obohatí váš životopis.

  Ing. Marcela Kašubová

 • Maturita 2021 - ZMENA

  V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

  Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

  Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

  Viac informácií nájdete TU.

 • Informácie UCHÁDZAČOM o štúdium

  Viac informácií  UCHÁDZAČI  o štúdium

 • Novoročný pozdrav

 • Vianočný pozdrav

 • Prejav lásky našej školy v predvianočnom čase

  Blíži sa čas Vianoc, čas radosti, pokoja a splnených prianí. Rodiny sa stretávajú, viac si uvedomujeme hodnotu lásky, vzájomnej úcty, spolupatričnosti človeka k človeku.

  Aj náš kolektív reštaurácie Beskyd sa rozhodol zapojiť do národného projektu s krásnou myšlienkou  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

  Žijeme v zvláštnom období pandémie  a uvedomujeme si vážnosť situácie, ale aj to, aký je pre našich seniorov dôležitý osobný kontakt s blízkymi, ktorí im urobia radosť svojou návštevou. Žiaľ, v záujme ochrany ich zdravia  nie je možné im poskytnúť túto radosť. Preto sme sa rozhodli, že  im  „ukradnutú“ radosť nahradíme nami vytvorenými krabicami s darčekmi. Nezabudli sme ani  vianočný pozdrav a voňavé medovníčky, ktoré sme piekli  s veľkou láskou.

  Dúfame, že im naše prekvapenie prinesie kúsok radosti a lásky.

 • Olympiáda v cudzích jazykoch

  V mesiaci november prebehli online formou školské kolá olympiády v CJ v dvoch kategóriách. 


  OIympiáda v anglickom jazyku
  Online školské kolo OAJ pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť prebehla formou online testu, ktorý bol zameraný na preverenie vedomostí žiakov z oblasti lexiky, gramatiky, syntaxe a čítania s porozumením. Ústna časť sa konala cez MS Teams, kde žiaci preukázali svoje komunikačné zručnosti pri opise obrázkov a voľnom rozhovore na témy človek a spoločnosť, školský systém, móda a obliekanie a medziľudské vzťahy.

  Výsledky:     

  kategória 2A    1. miesto – Ema Buková, II.I
                             2. miesto – Branislav Gomola, II.A
                             3. miesto – Kristián Šumský, I.A
  kategória  2B   1. miesto – Soňa Gavláková, IV.I
                             2. miesto – Daniela Baránková, III.A
                             3. miesto – Andrea Sihelníková, III.A
  Víťazi školského kola  olympiády v AJ v kategórii 2A a 2B postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať v januári 2021.
   
  Olympiáda v nemeckom  jazyku 
  Olympiáda preverovala zručnosti žiakov so zameraním na počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatické vedomosti, slovnú zásobu.  Žiaci opisovali obrázky na nasledovné témy: vzdelávanie, cestovanie, voľný čas, bývanie, vzory a ideály, ročné obdobia, kultúra a umenie, veda a technika, medziľudské vzťahy a zdravý životný štýl.
   

  Výsledky:     

  kategória 2A     1.miesto: Branislav Gomola – II.A
                              2. miesto: Nikola Baculová – II.A
                              3. miesto: Katarína Halvoníková – II.A
  kategória 2B    1.miesto: Erika Jurišová – V.A
                             2. miesto: Nikola Franková – V.A
                             3. miesto: Nikola Pápolová – IV.A

  Víťazi školského kola olympiády v NJ v kategórii 2A a 2B postupujú do okresného kola. 

     

  Víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v okresnom kole olympiád.

  Zároveň chceme poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich veľkú snahu a dúfame, že aj naďalej sa budú cudzím jazykom venovať s nadšením ako doteraz J

   

  Vyučujúce cudzích jazykov

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Aj s našimi žiakmi, ktorí majú dištančné vyučovanie, sme sa prostredníctvom EduPage podelili o krásnu myšlienku národného projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“. S nadšením môžeme konštatovať, že žiaci sa zapojili dobrovoľne a opäť ukázali, že vedia pomáhať. Balíčky potešia seniorov v okrese Čadca, ktorí na Vianoce nečakajú darček od nikoho. Pevne veríme, že účel vyčariť im úsmev na tvári sa splní J.  

  Na záver mi dovoľte vysloviť myšlienku, ktorá zahŕňa i posolstvo tohto projektu:

  Konaj dobro a dobro sa ti vráti...

                                                                         Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Výsledky školských kôl olympiád

  V tomto šk. roku prebehli školské kolá olympiád online formou. Sme radi, že vás môžeme informovať o ich priebehu a výsledkoch.

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 1. 12. 2020. Súťaž bola zložená z dvoch častí: z testu zameraného na čítanie s porozumením a z transformácie textu, resp. tvorby vlastného textu. Úlohy riešili žiaci z tried I. H, II. I, II. A, III. A, IV. A, IV. I a dosiahli nasledovné výsledky:

  kategória A (3. – 4. ročník)

  1. Beáta Heglasíková      IV. A      36b

  2. Barbora Škripková      IV. A      34b

  3. Simona Bilíková           IV. A      32b

   

  kategória B (1. – 2. ročník)

  1. Branislav Gomola                      II. A        33b

  2. Katarína Halvoníková               II. A        32b

  3. Nikola Baculová                         II. A        30b

   

  Olympiáda ľudských práv prebehla 4. 12. 2020, žiaci z tried I. A, I. H a II. A riešili náročný vedomostný test a umiestnili sa nasledovne:

  1. Nikola Baculová          II. A                      28b

  2. Adam Nemčák             II. A                       24b

  3. Karin Dvoržáková       I. A                        23b

  VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME.

  Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa napriek náročnému dištančnému vzdelávaniu zapojili do vedomostných súťaží a boli ochotní riešiť zadané úlohy touto formou. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach, budú školu reprezentovať v krajských kolách olympiád, ktoré sa uskutočnia podľa aktuálnych pandemických usmernení v mesiaci február 2021.

  Mgr. A. Sabelová

 • Záložka do knihy spája stredné školy

  9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy sa predstavil témou Osobnosti a diela dramatickej literatúry.

  Tematicky súvisí so 100. výročím založenia Slovenského národného divadla, ku ktorému naši žiaci pripravili aj veľkú tematickú nástenku na veľkej chodbe bloku A. Partnerskou školou v projekte pre tento šk. rok sa stala SOŠ technická, Volgogradská 1 v Prešove, s ktorými sme nadviazali priateľský kontakt na diaľku. Veríme, že naše vlastnoručne vyrobené, originálne a inšpiratívne záložky potešia žiakov, využijú ich buď pri učení alebo čítaní ako súčasť knihy, alebo ostanú ako drobný spomienkový suvenír na túto aktivitu.

  Na projekte spolupracovali vyučujúce SJL so svojimi žiakmi a vyrobili 126 kusov záložiek.

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca a projekty v rámci programu ERASMUS+ KA1

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, návštevníka školy

 • Online konferencia Skills of the future

  Dňa 11. 11. 2020 sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili online konferencie Skills of the future. Prebehla vo forme prednášok na rôzne témy. Stretnutie sa začalo oficiálnym privítaním hostí, pokračovalo diskusiou na tému Ako vnímate pracovný trh v budúcnosti? a krátkou prednáškou o tom, aké zručnosti budú v budúcnosti dôležité. Potom sme si už mohli sami vyberať z prednášok, ktoré nás najviac zaujímali. Vybrali sme si niečo zaujímavé z digitálneho sveta, niečo inšpiratívne z enviromentalistiky a niečo praktické o ľudských zdrojoch.

  Z oblasti digitálneho sveta zrealizovala firma IBM prednášku Budovanie vlastnej značky, kde sme sa učili prezentovať našu vlastnú značku. Je potrebné sa vnútorne stotožniť s vlastnou značkou a nebáť sa ukázať okoliu, kto vlastne sme. Sledovali sme, ako sociálne siete ovplyvňujú predaj, aké je nevyhnutné mať základné zručnosti v práci s modernými technológiami, ako treba byť flexibilnými a disponovať, ako sa hovorí, obyčajným sedliackym rozumom. V prednáške od spoločnosti Nestlé sme si vypočuli fakty o tom, ako technológie pomáhajú firmám časovo a finančne prosperovať.

  Z oblasti enviromentalistiky nám spoločnosť Pilsner Urquell pripravila prednášku Budúcnosť je tvorená naším prístupom, v ktorej sme videli, ako hlavne mladí ľudia prinášajú nápady na šetrenie energie a životného prostredia. Témou Udržateľnosti a výroby vlastného produktu nás oslovila firma Drogeria market a ponúkla nám nápady, ako žiť čo najmenej životným štýlom „zero waste“ a ako kúpou ich produktov a produktov s označením „eco friendly” môžeme prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Poskytli nám aj praktický návod, ako si môžeme sami doma vyrobiť zubnú pastu. Prednáška od firmy Nestlé Budúcnosť je zelená sa venovala taktiež téme z oblasti ekológie. Dozvedeli sme sa, aké sú dôležité obaly produktov a ako môžeme znížiť produkciu uhľovodíkov konzumáciou prírodných produktov. Spoločnosť ČEZ predstavila svoj program šetrenia životného prostredia v prednáške Energetika budúcnosti.

  Z oblasti ľudských zdrojov odznela zaujímavá, motivačná prednáška od Tesca Nastavenie mysle, ktorá vysvetľovala na báze jednoduchých príkladov, ako nás, paradoxne, vlastný neúspech dokáže posúvať ďalej a ako náš potenciálny talent zaniká, pokiaľ ostáva nevyužitý.  Prednášku Mozog ako môj pracovný nástroj hodnotíme ako veľmi zaujímavú, prednášajúci nám vysvetľoval, ako čo najviac a najlepšie využívať svoj mozog v budúcnosti, ako myslieť čo najefektívnejšie a aké aktivity tomu prispievajú. Z odbornej prednášky od P. J. Service/Junglee sme sa poučili, ako sa študent uplatní na trhu práce a aké povinnosti bude mať v súvislosti s DPH a odvodmi voči štátu. Aj keď táto téma nebola veľmi záživná, rozhodne obsahovala praktické rady zo sféry daňovníctva. V prednáške Kariéra v rodinnej firme od Amrop Jenewien sme počuli, ako ľahko sa dá vytvoriť rodinná firma a ktoré sú  najznámejšie rodinné firmy vo svete.

  Na záver konferencie mali účastníci možnosť súťažiť o zaujímavé ceny. Podmienkou bolo odpovedať na otázky zamerané na obsah prednášok.

  Konferencia nám ponúkla podnetné a prospešné informácie a vedomosti, ktoré určite využijeme v praktickom živote. Ďakujeme škole za možnosť zúčastniť sa na tejto konferencii.

  Magdaléna Capková, III. A

 • Školské kolo 4. ročníka súťaže

  Školské kolo 4. ročníka súťaže

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. V tomto školskom roku bude prebiehať 4. ročník súťaže.

  Testovanie v školskom kole sa uskutoční od 7. 12. 2020 de 15. 12. 2020 vyplnením testu on-line. Žiaci budú mať vyhradené dni a časy, kedy sa budú môcť otestovať a preveriť si tak svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti v ekonomickej a finančnej oblasti.

  Naša škola sa tejto zaujímavej súťaže zúčastnila aj minulé roky, a preto veríme, že aj tento školský rok sa do nej zapojí čo najviac žiakov.

    Ing. Marcela Kašubová

 • Ako zvládame túto čudnú dobu

  My, študenti  II. P triedy, sme sa rozhodli bojovať s COVID-om po svojom.  Pretože máme dištančné vzdelávanie a zároveň obmedzený pohyb, nestretávame sa, necestujeme a nebeháme po nákupných centrách. Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody a užívali sme si možno posledné slnečné dni v tomto roku.

  Samozrejme, že na prvom mieste je štúdium, no v  rámci psychohygieny  sme si vychutnávali prechádzky v našom okolí.  Objavili sme miesta, kam by sme sa za iných okolností nevybrali. Spravili sme niekoľko zaujímavých záberov z rôznych kútov nášho regiónu.   Výsledkom je táto koláž, ktorú sme z našich fotiek vytvorili a dúfame, že sa bude páčiť.

                                                    Trieda II.P

 • 9. ročník súťaže

  9. ročník súťaže

  Dňa 02. 11. 2020 sa začína 9. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, v ktorej si žiaci stredných škôl otestujú a porovnajú finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Zároveň môžu získať atraktívne výhry pre seba a pre svoju školu. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé otvorené kolo bude prebiehať do 2. 2. 2021, po ňom budú nasledovať uzavreté a finálové kolá.

  Do súťaže o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý študent našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci odborných ekonomických predmetov.                                                                 

   Ing. Marcela Kašubová

 • Spomaľme šírenie Covid-19

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria