Menu

 • Naši cukrári opäť úspešní na ŽILINSKEJ GASTRONOMICKEJ JESENI 2018

  Dňa 8. 11. 2018 sa žiaci odboru cukrár zúčastnili na súťaži  ŽILINSKÁ GASTRONOMICKÁ JESEŇ 2018, ktorú usporiadal Žilinský klub kuchárov a cukrárov.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci Matúš Hulák z III. C triedy a Petra Michalinova z I. C triedy a pripravili 3 rôzne tanierové dezerty v súťažnej kategórii junior C/2. Žiaci sa vo  svojej kategórii  umiestnili v zlatom pásme ako druhí. Získali zlatú medailu, víťaznú trofej a vecné dary.

 • Odborné vyučovanie v hoteli Husárik

  Dňa 7. 11. 2018 sa so súhlasom vedenia hotela Husárik v Čadci uskutočnilo odborné vyučovanie žiakov III. I. Vzdelávanie prebiehalo formou zážitkového vyučovania. Ide o účinný spôsob edukácie, ktorý prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomáha žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Vyučovaním žiačky získali poznatky o práci na recepcii, o platených a neplatených službách, o programových balíčkoch a o animačnom programe hotela.

  Prezentované boli aj programy Blue gastro a Horec, s ktorými pracuje personál hotela. Veľmi milý a pozorný personál hotela uskutočnil pre naše žiačky aj prehliadku hotela vrátane relax centra. Počas celého vyučovania prevládala príjemná atmosféra, vďaka ktorej si odniesli žiačky nielen množstvo nových poznatkov, ale aj zážitkov.

                                                                    Ing. Eva Polačková

 • Exkurzia na letisko M. R. Štefánika v Bratislave

  Dňa 06. 11. 2018 sa žiačky III. I študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili v rámci predmetu odborný výcvik exkurzie v Bratislave. Vyučovanie bolo zamerané na spoznávanie leteckej dopravy, ubytovacích služieb a kultúrno-historických pamiatok.

  V úvodnej časti návštevy letiska M. R. Štefánika v Bratislave sme sa od obchodného riaditeľa dozvedeli o poskytovaných službách letiska, jeho vybavení, letovom režime a leteckých spoločnostiach, ktoré spolupracujú s letiskom. Následne nás previedli priestormi letiska a oboznámili s náplňou práce jednotlivých pracovísk.

  Z letiska naša cesta viedla do hotela Crowne Plaza, kde pre nás manažér hotela pripravil prehliadku odbytových a ubytovacích priestorov a zároveň nám predstavil poskytované služby.

  V závere exkurzie smerovali naše kroky do historickej časti Bratislavy, kde sme navštívili pamiatky mesta, ako napr. Michalskú bránu, Dom sv. Martina a iné. Domov sme sa vracali trochu unavení, ale s príjemnými a krásnymi zážitkami.

  Ing. Pavol Straka

 • 100. výročie vzniku ČSR sme si pripomenuli v Martine

  Podpísaním Martinskej deklarácie 30. 10. 1918 sa Slováci vyslovili za spoločný Československý štát.  Žiaci II. ročníka študijných odborov (II. H, II. I ) si túto udalosť pripomenuli  na odbornej historickej exkurzii priamo v Martine, kde sa im venoval spisovateľ a novinár Igor Válek. Celý  priebeh exkurzie zdokumentovala aj regionálna televízia Turiec, ktorá ju zaradila do hlavných správ.

  Video si môžete pozrieť kliknutím na:

  https://www.youtube.com/watch?v=ur647iXyjmM

  Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou projektu, ktorý súčasnej mladej generácii sprostredkoval udalosti, ktoré viedli k našej národnej štátnosti pred 100 rokmi.

                                                                                             PaedDr. Oľga Králiková

 • Celoživotné vzdelávanie pedagógov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca prostredníctvom programu Erasmus+

  Stredná odborná škola obchodu a služieb sa už tretí rok aktívne zapája do realizovania medzinárodných projektov na európskej úrovni v rámci programu Erasmus+. Medzi strategické ciele školy patrí kvalita odborného vzdelávania a prípravy žiakov a zamestnancov školy s cieľom spolupracovať  so zahraničnými inštitúciami, ktoré sú na vysokej odborno-profesijnej úrovni. Týmto spôsobom získavame skúsenosti, odborné vedomosti, zručnosti a možnosti pre uplatnenie sa na európskom trhu práce. Jedinečnou príležitosťou pre postupné naplňovanie tohto cieľa bola účasť dvoch členiek projektového tímu školy, PhDr. A. Mravcovej a Ing. M. Sloviakovej, na odbornom seminári s názvom Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe. Program celoživotného vzdelávania sa konal v dňoch 7. - 12. 10. 2018  na Kréte, v hlavnom meste Heraklion. Projektu sa zúčastnilo 49 účastníkov z Nemecka, Belgicka, Fínska, Maďarska, Dánska, Švédska, Chorvátska a Slovenska.

  Rámcový program kurzu obsahoval tieto časti:

  • teoretickú časť zameranú na metodiku tvorby projektov. Lektori s dlhoročnými skúsenosťami prednášali účastníkom aktuálne témy spojené s jednotlivými etapami projektovej činnosti. Ich prednášky boli doplnené konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe.
  • praktickú časť realizovanú prostredníctvom práce vo workshopoch. Účastníci vytvorili niekoľko medzinárodných tímov s cieľom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností a informácií. Finálnym produktom každej skupiny bol projekt, ktorý členovia skupiny pripravili. My sme boli v skupine s kolegami zo strednej odbornej školy z Nemecka. Náš projekt s názvom Jobshadowing in Englishteaching in a Slovak school je príležitosťou položiť základy vzájomnej spolupráce medzi oboma strednými odbornými školami.
  • exkurzie zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva Grécka. Navštívili sme ruiny starobylého paláca v Knosse, ktorý je zaradený medzi sedem divov sveta. Pozreli sme si nielen starobylé centrum Heraklionu, ale aj súčasné modernejšie centrum s množstvom krásnych zákutí, stredovekým prístavom a nádhernými pravoslávnymi chrámami.
  • prezentácie jednotlivých krajín v rámci tematicky zameraných medzinárodných večerov. Ako zástupcovia Slovenska sme pripravili pútavú prezentáciu krajiny spojenú s ochutnávkami gastronomických špecialít krajiny.

  Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu. Seminár bol jedinečnou možnosťou spoznať nových potencionálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín, čím sa vytvára možnosť skvalitniť a zintenzívniť projektovú činnosť školy. Svojou účasťou sme reprezentovali nielen školu, ale aj krajinu.

   

                                                                          PhDr. Andrea Mravcová, Ing. Martina Sloviaková

 • Šírenie myšlienky programu ERASMUS+ v okrese Čadca

  Absolvovanie  štruktúrovaného kurzu Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole v auguste 2018 v Porte nás nenechalo  v nečinnosti. 

  - Na porade stredných odborných škôl  s výchovnými poradcami zo ZŠ dňa 25. 9. 2018, ktoré organizovalo CPPPaP Čadca, sme informovali o zrealizovaných projektoch programu ERASMUS+. Ponúkli sme spoluprácu  a poradenskú činnosť pri  tvorbe   projektov základným a aj stredným školám.

  - Na pôde našej školy SOŠOaS Čadca sme  už v mesiaci august s vedúcimi predmetových komisií  pre odborné predmety a cudzie jazyky a vyučujúcimi cudzích jazykov upravili tematické plány vybraných  predmetov  ŠkVP.  Dňa 16. 10. 2018 sme pedagogických zamestnancov  na pedagogickej rade informovali  o organizácii,  priebehu a  doteraz zrealizovaných projektoch programu ERASMUS+.  Zapojenie  školy do projektovej činnosti, umenie  tvoriť projekty  a najmä prínos pre našu školu v regióne  ocenili aj Rada školy pri SOŠOaS Čadca  a zástupkyňa žiackej školskej rady na zasadnutí 17. 10. 2018.

  - Dňa 18. 10. 2018 sme sa stretli v ZŠ v Zborove nad Bystricou, kde sme za účasti riaditeľa školy PaedDr. Križana, zástupkyne školy, vyučujúcich cudzích jazykov a starostu obce PaedDr. Hlavatého  vysvetlili podstatu programu ERASMUS+.  Základná škola má skúsenosť s tvorbou projektov, ale ERASMUS+ by bol  novinkou v ich portfóliu.  Účasť pedagogických zamestnancov na štruktúrovanom kurze zameranom na metodiku tvorby medzinárodných projektov  a poznanie iných kultúr, ako aj nadviazanie spolupráce s partnermi škôl EÚ by určite prispeli ku kreditu tejto ZŠ.  Veríme, že sme motivovali zúčastnených  a stretneme sa opäť pri tvorbe projektu. Ďalšie informácie možno získať  ešte na seminári 5. 11. 2018 v Bratislave, ktorý organizuje  SAAIC. My sa tešíme na spoluprácu, pretože pán riaditeľ  píše projekty rád. Myslíme si, že   myšlienka programu ERASMUS+ ho oslovila. Držíme palce.

   

                                            Ing. Ľudmila Verčimáková a Ing.  Valéria Rizmanová

                                             účastníčky štruktúrovaného kurzu v Porte

 • Retro návraty mladých remeselníkov na Budatínskom rínku ku sporákom starých mám

  Na nádvorí Budatínskeho hradu v Žiline sa v dňoch 20. 10. – 21. 10. 2018 konali  POĽSKO SLOVENSKÉ remeselnícke dni, na ktorých sa prezentovali tradičné ľudové remeslá. Aj naša škola sa 20. 10. 2018 zúčastnila tohto podujatia v projekte pod názvom Retro návraty mladých remeselníkov na Budatínskom rínku  ku sporákom starých mám.

  Vo vkusne upravenom stánku s jesennou tematikou a v dobových krojoch žiačky triedy V.A odboru hotelová akadémia, Kristína Čimborová a Radoslava Korená, predviedli svoje odborné zručnosti v príprave pokrmov.

  Návštevníkom podujatia ponúkali chutné dobové jedlá starých mám, akými boli kyslá  zemiaková polievka s hubami, toliariky s kôprovým dipom, zemiakové placky plnené kyslou kapustou, zemiakové placky na sladko plnené džemom a mini šišky.

  Pri našom stánku sa pristavilo veľa návštevníkov, o čom svedčí ich úsmev, milý rozhovor a záujem o ponúkané pokrmy, ako aj  o receptúry, ktoré si mohli zobrať so sebou.

      

                                                                                                                                            Ing. Elena Korduliaková  

 • Odovzdávanie certifikátov našim žiačkam zo zahraničnej odbornej praxe v Taliansku

  Dňa 23.10.2018 navštívili našu školu  pani Blanka Bednárová a Alessandra Organista,  zástupkyne talianskej agentúry Europe 3000, Bergamo v Taliansku, aby odovzdali absolventkám  zahraničnej odbornej praxe certifikáty o účasti. Odovzdávanie spojili s veľmi pútavou prezentáciou destinácií pre budúcich účastníkov.

  Ďakujeme za návštevu.

 • Workshop Emócie v marketingu

  Workshop Emócie v marketingu

  Na pôde našej školy sa uskutočnil 23. 10. 2018 zaujímavý workshop s názvom Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce  a city zákazníka, ktorý viedol marketingový manažér Ing. Dávid Vrtaňa z Občianskeho združenia Mladý podnikavec.

  Projektu sa zúčastnili žiaci z tried V. A, IV. H, IV. I a II. P.

  Koľkokrát sme si  kúpili niečo v obchode, na čo sme nemali chuť a nepotrebovali sme to, ale sa nám to jednoducho zapáčilo? Najmä veľké firmy vedia, ako zapôsobiť na city zákazníkov, a tomu prispôsobujú aj svoju marketingovú a reklamnú stratégiu. Žiaci na reálnych prípadových štúdiách hľadali riešenie problémov súvisiacich s tematikou emócií v marketingu.

  Pozreli si i konkrétne príklady a názorné ukážky reklám, z ktorých niektoré boli humorné a zábavné a iné vyvolávali dokonca strach.

  Workshop sa žiakom páčil, téma bola pre nich zábavná, prínosná a poučná.

                                                                                       Ing. Marcela Kašubová 

 • Jesenné inšpirácie v zdravej výžive

  Jesenné inšpirácie v zdravej výžive

  Jeseňou sa inšpirovali žiačky IV. I2 pri tvorbe projektového dňa 18. 10. 2018. Náplňou aktivít bola jesenná výstava ovocia a zeleniny spojená s propagáciou zdravej výživy. Žiačky si pripravili rôzne kreatívne aranžmány, ktoré vytvorili z jesenných plodov.

  Spolužiakom a učiteľom ponúkli vlastne pripravené smoothie. K ponuke pripojili propagačný materiál o zdravej výžive. Príprava aj prezentácia vlastnej práce žiačky oslovila a v rámci odborného výcviku si preverili svoje manažérske a gastronomické zručnosti. Za svoju prácu zožali úspech u spolužiakov a učiteľov.

                                                                                           Ing. M. Janíčková

 • eTwinning spája školy Európy

  eTwinning spája školy Európy

  Medzinárodné partnerstvo škôl eTwinning je bezplatný program zameraný na vytváranie partnerstiev medzi európskymi školami. Ponúka bezpečnú platformu pre pedagogických pracovníkov a ich žiakov, na ktorej môžu rozvíjať svoju tvorivosť ale aj znalosti a zručnosti. eTwinning predstavuje komunitu viac ako 600 tisíc učiteľov, ktorí navzájom komunikujú, nadväzujú kontakty a vytvárajú projekty. celý článok...

 • Odborná exkurzia zameraná na hotelové služby a gastronómiu

  12. 10. 2018 sa žiaci II. H a II. P2 zúčastnili odbornej exkurzie v Žiline v hoteli Holiday Inn a reštaurácii Sushihanil. Pracovníčka marketingového oddelenia hotela Holiday Inn  nás previedla ubytovacím úsekom. Žiaci si prezreli vybavenie izieb a wellness, kongresové priestory  a príjemné prostredie reštaurácie. Oboznámili sa s prácou na recepcii.                  

  Kuchárske umenie prípravy sushi  nám predviedli  v japonskej reštaurácii Sushihanil.  Zábavou bol „kurz používania paličiek pri jedle“ a ochutnávka sushi. Žiakov zaujalo štýlové zariadenie priestorov, jedálny lístok v tablete a ponuka jedál a nápojov.

  Exkurzia prispela k rozšíreniu vedomostí žiakov z hotelových a gastronomických služieb.

  Ing. Mária Janíčková

 • Prednáška o zdraví

  Na kardiovaskulárne ochorenia, osteoporózu a negatívny vplyv alkoholu na človeka bola zameraná prednáška v Kysuckej knižnici, ktorú si 17. októbra 2018 vypočuli žiaci I. A, III. A a III. K. Žiaci získali informácie o príčine vzniku spomenutých chorôb, o tom, ako sa prejavujú a koho postihujú vo väčšej miere. Nielen genetické predispozície, ale aj zlý životný štýl a málo pohybu napomáhajú rozvoju týchto chorôb. Ako zhubne pôsobí alkohol na organizmus človeka a jeho psychiku videli v zaujímavo a pútavo spracovanom DVD.

   Ing. Eva Brezovská

   koordinátorka VMR

 • Naše kozmetičky na INTERBEAUTY JESEŇ

  5. 10. 2018 sa konala súťaž v odborných zručnostiach Skills Slovakia, súťaž o zlaté nožnice Ukáž čo vieš 2018 v odbore kaderník a vizážista.  Zo SOŠOaS Čadca sa na nej zúčastnili žiačky študijného odboru kozmetik, učebného odboru kaderník a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika.

  V odbore kozmetik súťažila žiačka IV.I1 Valéria Hrčková v piatej súťažnej téme GALAKTICKÁ KRÁSKA, GALAXIA.  Téma bola motivovaná predstavami o galaktickej kráske pochádzajúcej z vesmíru. V tejto kategórii súperilo 17 žiakov z rôznych stredných škôl z celého Slovenska. Hodnotil sa technologický postup, estetika, kreativita a náročnosť.                                                                                                                 

  Modelom pre túto kategóriu sa stala žiačka I. I1 Vanesa Vyšlanová.

  Súťaž bola spojená s veľtrhom Interbeauty v Incheba Expo Bratislava, na ktorom boli prezentované kozmetické prípravky, pomôcky a dekoratívna kozmetika. Žiaci si pozreli aplikáciu permanentného make-upu, aplikáciu lymfodrenáže, rôznych líčení a modeláž gélových nechtov.

   

  Mgr.  Janka Smolková

 • Svetový deň zdravej výživy

  Jednou z najdôležitejších ciest k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda.  16. október 2018 sa preto na našej škole niesol tiež v znamení zdravej výživy.

  Ako hovorí jedna múdrosť: Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.

  Touto akciou sa žiačky V. A snažili poukázať na možnosti zdravej stravy. Žiačky vytvorili zaujímavú nástenku a plagáty k danej téme, ktorá je v súčasnosti aktuálna.

  Z ovocia a zeleniny pripravili tabuľu zdravej výživy, ktorá upútala žiakov našej školy, ktorí s nadšením ochutnávali pripravené misy.

  Poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Milanovi Delinčákovi z firmy BUKOV, s. r. o. za poskytnutie sponzorského daru vo forme ovocia a zeleniny. Ešte raz ďakujeme.

                                                                                                koordinátor ENV a žiačky V. A

 • Po roku opäť zlatá medaila v súťaži O NAJKRAJŠIU TORTU SLOVENSKA 2018

  Dňa 11. 10. 2018 sa žiačky odboru cukrár zúčastnili 9. ročníka SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TORTU SLOVENSKA v Púchove, ktorú usporiadal Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou SOŠOaS v Púchove.

  Súťaže sa zúčastnili žiačky Weronika Anna Lewická z III.C triedy a Katarína Poláčková z II.P triedy.

  Weronika Anna Lewická pripravila detskú tortu, ktorá bola ocenená zlatou medailou v zlatom pásme ako tretia najlepšia. 

  Katarína Poláčková získala za svoju tortu v striebornom pásme striebornú medailu.

   

  Srdečne blahoželáme!

 • 3. miesto v súťaži ZLATÉ NOŽNICE

  Dňa 5. 10. 2018 sa žiačky III. K a I. P triedy zúčastnili súťaže Zlaté nožnice v Bratislave. 

  Našu školu reprezentovali  žiačky III.K. triedy  Pavlína Válková  s modelkou Anetou Ursíkovou a Aneta Budošová z I.P triedy s modelkou Kristínou Ganišinovou, ktoré sa umiestnili na peknom 3. mieste.

  Žiačky súťažili na tému Komerčná nevesta v   časovom limite 60 minút  v kategórii  žiak a 40 minút v kategórii dospelí. Hodnotil sa celkový vzhľad modelky (účes, líčenie, oblečenie k danej téme).

  Súťažiacim  a modelkám ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy.

 • Veľtrh štúdia a kariéry

  V termíne  9. ­- 11. októbra 2018 sa konal 22. ročník Medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry v Bratislave, v Aegon aréne NTC Príkopova 6. Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tvorili stredoškoláci z rôznych kútov Slovenska, medzi ktorými sme 10. októbra 2018 nechýbali ani my, študenti V. A a IV. I. Výstava nám pomohla pri výbere ďalšieho štúdia a voľbe povolania.

  Na veľtrhu sa predstavili vysoké školy, jazykové školy a zamestnávatelia zo SR, ČR a zahraničia. V stánkoch prezentovali zástupcovia škôl možnosti štúdia na svojich školách, usporiadali i sprievodné semináre a poskytli informačný materiál v podobe brožúr, letákov, katalógov či reklamných predmetov. Oslovili nás ponuky štúdia, ktoré by nadväzovali na náš zvolený odbor, napr. cestovný ruch, ekonomický manažment, elementárna pedagogika či biológia a našu pozornosť zaujalo i ďalšie štúdium v oblasti gastronómie na hotelových školách.

  Sme radi, že sa môžeme vzdelávať a informovať i takouto formou.

  žiaci IV. I, V. A

 • Pracovníčky marketingu v Kysuckom kultúrnom stredisku

  Dňa 4. 10. 2018 sa žiačky IV. I2 zúčastnili prednášky v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

  Pani riaditeľka nám predstavila svoje zamestnankyne, ktoré nám priblížili náplň svojej práce. KKS svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kultúry a umenia v regióne. Dozvedeli sme sa, kto stojí za rôznymi výstavami, koncertami, divadelnou Palárikovou Rakovou, súťažou recitátorov či mladých moderátorov Kysucký mikrofón. Do mnohých podujatí, ktoré organizuje KKS, sa zapája aj naša škola. V rámci odborného výcviku tu majú naši žiaci možnosť vykonávať odbornú prax.

  Z návštevy KKS sme mali príjemný zážitok a odniesli sme si ďalšie poznatky.

  Ing. Mária Janíčková

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca odkrývala prostredníctvom programu Erasmus+ tajomstvá talianskej gastronómie

  Program Erasmus+, zameraný na vzdelávanie mladých ľudí, ponúka každoročne slovenským školám príležitosť integrácie v európskom priestore. V rámci cestovania a spoznávania cudzokrajných kultúr majú mladí ľudia možnosť rozvíjať svoje schopnosti, všeobecné vedomosti, odborné zručnosti, ako aj multikultúrne povedomie a stať sa tak plnoprávnymi občanmi, vysokokvalifikovanými odborníkmi a novou perspektívou Európskej únie. Celý článok...

  Villa Ersilia, Soverato

  Aquilia Resort, Badolato

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria