Menu

 • Manuál opatrení pre stredné školy

  Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

  Manual_pre_SŠ.pdf

 • Oznam - Začiatok školského roka 2020/2021

  Vstup žiaka do budovy  školy je možný len za týchto podmienok:

  • vstup je povolený len s rúškom,
  • každý žiak musí mať vlastné písacie potreby, prezuvky,
  • pri vstupe do budovy školy si dezinfikuje ruky,
  • žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, strata chuti a čuchu) a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára pre deti a dorast.

  V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v triede  a spoločných priestoroch  školy a na pracoviskách praktického vyučovania počas celého trvania vyučovania.

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa 2 rúška (jedno náhradné) a hygienický balíček ( papierové vreckovky, dezinfekčný prostriedok, uteráčik).

  Každý žiak je povinný sa podrobiť meraniu telesnej  teploty - ranný filter pri vstupe do budovy školy na pracoviská praktického vyučovania.

  Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z príznakov COVID-19 bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti a triedny učiteľ bude kontaktovať zákonného zástupcu, ktorý si žiaka bezodkladne odvedie zo školy.

  Pri ceste do školy a zo školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR.

  Počas celého trvania pandémie COVID-19 sú všetci povinní dodržiavať princípy R-O-R (rúško-odstup-ruky)!

 • ZAMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

 • eTwinning projekt We are teens!

  Počas školského roka 2019/2020 sa žiačky I. I triedy zapojili do medzinárodného projektu We are teens! v rámci platformy eTwinning. Práce na projekte We are teens! prebiehali od októbra 2019 do júna 2020. Žiačky našej školy pracovali v medzinárodných tímoch, kde spolupracovali so svojimi rovesníkmi z rôznych stredných škôl z Turecka, Grécka, Talianska, Rumunska a Albánska. Projekt prebehol vo viacerých etapách. V každej etape žiaci spracovávali inú tému využitím rozličných online nástrojov (video, prezentácia, padlet, plagát, e-book, e-časopis, mind map,...). Každá skupinka si zvolila podtému v rámci hlavnej témy a spracovala ju pomocou zvoleného nástroja. Svoje výtvory zverejňovali na portáli eTwinning. V októbri žiaci predstavili svoje školy a zoznámili sa s ostatnými účastníkmi projektu.  V mesiacoch november a december pracovali na téme znečistenie, kde spracovávali podtémy ako znečistenie pôdy, vzduch, vody, siedmy kontinent, odlesňovanie, svetelné či zvukové znečistenie. V januári prebehlo vyhodnotenie prác. V mesiacoch február až apríl žiaci pracovali na téme závislosti (drogy, alkohol, moderné technológie, smartfóny, jedlo, PC hry).

  30. 05. 2020 prebehol záverečný webinár, na ktorom všetci zúčastnení zhodnotili svoju prácu, spoluprácu s členmi svojej skupiny, pozitíva aj negatíva projektu. V júni sa vyhodnotil projekt ako celok. Na komunikáciu sa využívali moderné spôsoby komunikácie ako WhatsApp či blogy. Žiaci spolu komunikovali v anglickom jazyku, čím si zdokonalili svoje jazykové zručnosti a prácou s rôznymi online nástrojmi si zlepšili aj svoje počítačové zručnosti.

  Ukážky prác žiakov v rámci projektu:

  Postery:

  https://edu.glogster.com//glog/65004596

  https://edu.glogster.com//glog/65059139

  https://edu.glogster.com/glog/66329441

  https://edu.glogster.com/glog/66330080

  https://edu.glogster.com/glog/66479240

  https://edu.glogster.com//glog/66479642

  https://edu.glogster.com/glog/66480020

  https://edu.glogster.com//glog/65130632

  https://edu.glogster.com//glog/65105081

  https://edu.glogster.com//glog/65099924

  https://edu.glogster.com//glog/65136245

  https://edu.glogster.com//glog/65117654

  https://edu.glogster.com//glog/65117396

  https://edu.glogster.com//glog/65061872

   

  e-časopis: https://www.flipsnack.com/pomaranc5/magazine-modern-technologies-etwinning.html

   

  e-knihy: https://www.storyjumper.com/book/index/75866605

  https://www.storyjumper.com/book/read/77096515/ABC-s-of-TEENS-We-R-Teens-eTwinning-Proje

   

  mind map: https://coggle.it/diagram/XegM7YXedEyGO5WK/t/team-8-unknown-facts-about-wastelink-title-star

 • Určenie skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu internej časti maturitnej skúšky a záverečnej skúšky v školskom roku 2019/2020

 • Oznámenie riaditeľky školy

 • 28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov je pre všetkých pedagogických zamestnancov výnimočný, lebo si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského.

  Pri príležitosti tohto sviatku i v týchto mimoriadne náročných časoch si naše pedagogické zamestnankyne PaedDr. Anna Skorková, Bc. Mária Tulcová a Ing. Zuzana Švejdová prevzali z rúk pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej ocenenie za rozvoj školy a za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu Plaketu J. A. Komenského.

  Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju vzdelanosti v našom meste a venujú sa mladej generácii.

 • Charitatívna pomoc školy

  Slovo pomáhať je v týchto dňoch často skloňovaný pojem, preto sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu aj my. Z iniciatívy pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej sa v našej škole zrealizovala charitatívna zbierka pre repatriantov, ktorí sú umiestňovaní do karanténnych centier, študentských internátov, ale aj pre domy seniorov, ktoré majú nedostatok posteľnej bielizne a bytového textilu.

  Zamestnanci školy prejavili záujem, solidaritu, ale aj spoločenskú zodpovednosť a darovali okrem posteľnej bielizne, uterákov, osušiek aj ochranné rúška, ktoré sami ušili. Darované veci boli odvezené na miesta, kde  ich potrebujú.

  Všetkým, ktorí sa v tomto mimoriadnom období do tejto dobrovoľnej zbierky zapojili, ďakujeme.

 • Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe

  Názov projektu: Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe

  Termín realizácie: 07. - 14. 03. 2020

  Miesto realizácie: Madeira

  S cieľom kvalitnej prípravy žiakov školy nielen pre národný, ale aj medzinárodný trh práce sa SOŠOaS v Čadci aktívne zapája do medzinárodných projektov na európskej úrovni v rámci programu Erasmus+. Účasťou na projektoch je umožnené žiakom a pedagogickým zamestnancom školy rozširovať a kvalitatívne zvyšovať svoje všeobecné, cudzojazyčné a odborné kompetencie nevyhnutné pre neustále skvalitňovanie vzdelávania poskytovaného školou a úspešné začlenenie absolventov školy do súčasnej multikultúrnej Európy. V rámci programu Erasmus+ dve pedagogické zamestnankyne školy, Ing. Ľubica Horváthová a Mgr. Ida Kurzyszová, absolvovali odborný seminár s názvom Projektový manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe.

  Projekt celoživotného vzdelávania sa konal v dňoch 07. - 14. 03. 2020  vo Funchale, hlavnom meste portugalského ostrova Madeira. Projektu sa zúčastnilo 39 účastníkov z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Rumunska, Litvy a Slovenska.

  Rámcový program kurzu obsahoval tieto časti:

  • teoretickú časť zameranú na metodiku tvorby projektov. Lektori s dlhoročnými skúsenosťami prednášali účastníkom aktuálne témy spojené s jednotlivými etapami projektovej činnosti. Ich prednášky boli doplnené konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Všetkým zúčastneným predstavili projekt Erasmus+, obsah jeho kľúčových akcií KA1 a KA2, vysvetlili štruktúru formulárov žiadosti interkultúrnych projektov,  spôsoby vytvárania medzinárodných tímov a podstatu tímovej práce. Analyzovali jednotlivé fázy  realizácie  projektov.
  • praktickú časť realizovanú prostredníctvom práce vo workshopoch. Účastníci vytvorili niekoľko medzinárodných tímov s cieľom nadviazania spolupráce a vzájomnej výmeny skúseností a informácií. Finálnym produktom každej skupiny bol projekt, ktorý členovia skupiny pripravili. My sme boli v skupine s kolegami zo stredných odborných škôl z Nemecka. Náš projekt s názvom Interkultúrna spolupráca  sa stal príležitosťou   vytvoriť  základy vzájomnej spolupráce medzi strednými odbornými školami v Európe a naučiť sa pracovať v medzinárodnom  tíme.
  • prezentácie jednotlivých krajín v rámci tematicky zameraných medzinárodných večerov. Ako zástupkyne Slovenska sme pripravili pútavú prezentáciu krajiny, regiónu Kysúc, jeho zvykov a tradícií, prezentáciu školy. Prezentácia bola spojená s ochutnávkou gastronomických špecialít krajiny a regiónu.
  • exkurzie zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva. Absolvovali sme prehliadku hlavného mesta Funchal a blízkeho okolia. Hlavné mesto ponúka množstvo pôsobivých pamiatok. K najkrajším patrí gotická katedrála zo 16. storočia s vyrezávanými prvkami z cédrového dreva. V rámci výletu do blízkeho okolia sme mali možnosť spoznať prírodné krásy ostrova Madeira, jeho bujnú vegetáciu s množstvom exotických kvetov. Pre svoje prírodné krásy je Madeira označovaná ako plávajúca záhrada Atlantiku.

  Prostredníctvom získaných poznatkov sme nadobudli nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu. Seminár bol jedinečnou možnosťou spoznať nových potenciálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín. Oboznámili sme sa s postupmi a metódami z pedagogickej praxe v iných európskych krajinách. Získali sme cenné poznatky z vytvárania interkultúrnych projektov, ktoré využijeme v posilnení projektovej činnosti , s cieľom prehĺbenia  internacionalizácie školy.

 • Veľkonočný pozdrav

 • Informácie, odporúčania a preventívne opatrenia ohľadom koronavírusu COVID-19

  V súčasnosti je potrebné hlavne:

  • Zachovať pokoj a nešíriť paniku.

  • Dodržiavať hygienické zásady.

   Odporúčania:

  Je potrebné apelovať na zamestnancov, žiakov , aby obmedzili cestovanie do štátov s potvrdeným výskytom ochorenia a aby sa úplne vyhli, ak je to možné, cestovaniu do oblastí s potvrdeným výskytom ochorenia. V prípade, že pocestujú do oblastí s potvrdeným výskytom vystavia ochoreniu ohrozenia nákazou nielen seba, ale aj svojich blízkych a ľudí s ktorými prídu do styku.

  Pri návrate zo zahraničia, resp. zo štátu, v ktorom bol potvrdený výskyt ochorenia, nie je nutné prijímať zatiaľ žiadne zvláštne opatrenia, je však potrebné, aby takýto zamestnanec, žiak po dobu 14 dní pozorne sledoval svoj zdravotný stav a v prípade objavenia príznakov respiračného ochorenia kontaktovať lekára telefonicky.

  Odporúčame oboznámiť zamestnancov žiakov so spôsobom ako znížiť riziko nákazy pred infekciou koronavírusu (informácie z linkov nižšie).

  Odporúčame zamedziť prístupu na pracovisko zamestnancom a žiakom, ktorí majú príznaky, ako je kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť a horúčka.

  Link na stránke MV SR:

  http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=bezpecnostna-rada-informovala-o-opatreniach-kvoli-hrozbe-koronavirusu-na-letiskach-a-hranicnych-priechodoch-budu-kontroly

  Link na stránke ÚVZ SR:

  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153&fbclid=IwAR1iaBGOrXPlWbEX0n9W-xZhkRJhWBd5xGIiv5_dsAxvvPz-1La64uTLwgk

 • Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

  V týždni od 10. do 14. februára 2020 absolvovali žiaci tried I. A, I. I a I. H spolu s inštruktormi a triednymi učiteľmi lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz v stredisku Veľká Rača. Žiaci, ktorí nelyžovali, si zlepšovali fyzickú kondíciu pohybom po turistických trasách.

  Prvý deň nám počasie veľmi neprialo, zavalilo nás hustou hmlou a nešetrilo ani kúskami ľadu na zjazdovke. No napriek tomu sme statočne lyžovali. Nasledujúce dni sme sa už tešili z krajšieho počasia a mohli sme sa presunúť na náročnejšie trate, na Margušku a Lalíky.

  Naši turisti sa tešili z nenáročných pochodov, počas ktorých spoznávali krásy okolia a prírody. Absolvovali výstup na Veľkú Raču, túru po hrebeni Dedovka - Lalíky, prechádzku do osady Dolní a Horní Kubušovci a pozreli si i kalváriu v Oščadnici.

  Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz bol pre nás veľkým zážitkom a určite pomohol utužiť vzťahy v kolektíve.

  Žiaci I. A triedy

 • Hudobno-vzdelávací program Buďme ľudia

  Dňa 4. marca 2020 sa naša škola zúčastnila  hudobno-vzdelávacieho antidiskriminačného programu agentúry Amos Buďme ľudia, ktorý bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýkal tém, ako napr. otrokárstvo, ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, žobrácke gangy a pod. Súčasťou programu boli naživo spievané a hrané skladby známych slovenských i zahraničných skupín. Program bol podporený video – projekciou. Získané informácie nám pomohli zopakovať si vedomosti  z dejepisu a prispeli k nášmu všeobecnému rozhľadu.

   Kristýna Procházková, II.I

 • Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda je zaujímavá on-line finančná vedomostná súťaž, v ktorej  si žiaci môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl.

  Do prvého otvoreného kola súťaže sa zapojilo 80 žiakov našej školy z tried I. P2, II. P, II. I2, II. A, II. A, IV. A a V. A.

  Do druhého uzavretého kola postúpilo 25 žiakov. Toto kolo súťaže bude prebiehať testovaním on-line formou v časovom rozpätí od 25. februára do 7. apríla 2020.

  Dúfame, že postupujúci budú pri riešení úloh úspešní.

  Ing. Marcela Kašubová

 • 21. február - Deň materinského jazyka

  Tento celosvetovo známy deň vyhlásila 30. Generálna konferencia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 /viac na stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky/.

  Žiaci našej školy si deň pripomenuli rôznymi aktivitami počas hodín slovenského jazyka a literatúry. Ponúkame vám ich v krátkom prehľade: prezentácia a krátke video o živote Ľ. Štúra, počúvanie básne Mor ho! v umeleckom prednese V. Záborského, rozvíjanie jazykovej kultúry rozlišovaním spisovnej a slangovej podoby jazyka, kreatívna hra Páli vám to?, pantomíma, kreslenie prísloví a porekadiel, vývin spisovného jazyka prezentáciou a otestovaním čítania s porozumením, príprava materiálov a inštalácia nástenky k 100. výročiu SND a s využitím aktuálnych zaujímavostí z internetu aj najdlhšia báseň na svete Marína, z ktorej časť sme si vypočuli i zhudobnenú.

  Aktivity na podporu materinského jazyka boli príjemným spestrením dňa.

  Vyučujúce SJL

 • Reprezentačný ples obce Vysoká nad Kysucou

  Dňa 08. 02. 2020 žiaci IV. A triedy študijného odboru hotelová akadémia reprezentovali našu školu v oblasti poskytovania gastronomických služieb na reprezentačnom plese v obci Vysoká nad Kysucou. 

  Pod odborným vedením žiaci rozdelení do gastronomického a odbytového úseku zodpovedali za slávnostné prestretie stolov, prípravu menu, miešaných nápojov a kávy, ako aj bezchybnú obsluhu hostí. Profesionalitu našich žiakov ocenil nielen hlavný usporiadateľ plesu, ale aj množstvo pozvaných hostí, čo opäť potvrdilo vysoký kredit a kvalitu vzdelania poskytovaného v našej škole. Pre žiakov samotných je realizácia podobných podujatí veľkým prínosom v ich profesijnom, ako aj osobnostnom raste a príprave na budúce povolanie.

 • Glamour ples - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky V. A triedy

  1. februára 2020 absolvovali  žiačky V. A  triedy študijného odboru 6323 K hotelová akadémia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pod názvom Glamour ples, ktorý sa konal v Dome kultúry v Zborove nad Bystricou.

  Tento ročník reprezentačného plesu bol jubilejný ako pre obec Zborov nad Bystricou, tak i pre našu školu. 20. ročník Glamour plesu sa konal už piaty rok v spolupráci s našou školou.

  Ples otvorili príhovormi starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý a riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci Ing. Ľudmila Verčimáková. Jubilejný ples začal symbolickým úderom do gongu. Počas slávnostného večera sprevádzala  hostí moderátorka  Simona Neumann.

  V úvode plesu si hostia vypočuli pieseň v podaní našej žiačky Kristíny Cyprichovej. Počas plesu do tanca hrala hudobná skupina KOMA z Krásna nad Kysucou so speváčkou Michaelou Martykánovou. Súčasťou kultúrneho programu boli tanečné kreácie dua DANCE CLUB Zborov nad Bystricou, klavírne vystúpenie Alžbetky Zárodňanskej a spevácke vystúpenie Kristíny Cyprichovej.  Na ľudovú nôtu zahrali bratia Kováčovci z Novej Bystrice.

  Ples sa niesol v slávnostnom gala štýle. Atmosféru plesu zvýraznila bordovo-zlatá výzdoba sály, svetelná stena a bohaté kvetinové dekorácie. Pri vstupe do sály okrem slávnostného prípitku čakala hostí svetelná stena obohatená o fotostenu s kvetinovou výzdobou. K čaru večera prispelo množstvo horiacich sviečok. Aj žiačky odbytového úseku zvolili slávnostnú čiernu farbu odevu, doplnenú zlatým motýlikom.  

  Organizačné práce počas plesu si žiaci  rozdelili  do úsekov – ekonomického, materiálno-technického, výrobného a odbytového. Každý úsek  mal svojho vedúceho, ktorý zodpovedal za zverené úlohy.  

  Výrobný úsek s vedúcou Kristínou Špilákovou zabezpečoval prípravu jubilejného menu, ktoré pozostávalo z predjedla, dvoch hlavných chodov a dezertu. Ako predjedlo sa podávala hydinová paštéta v bylinkovej kruste na rukolovom hniezde s domácim chlebom. Hlavný chod sa skladal z kačacieho steaku so slivkovou omáčkou a baby zemiakov v slanine. Ako dezert sa podávala gala tortička s lesným ovocím. Na druhú večeru  sa servírovali bravčové líčka s  burgunskou omáčkou a karlovarskou knedľou. Žiaci výrobného úseku odviedli profesionálnu prácu. Za prípravu 173 porcií a ich expedíciu vo veľmi krátkom čase im patrí veľké uznanie.

  Dve barmanky Mária Jedináková a Dorota Birtusová ukázali svoje zručnosti  pri príprave lahodných alkoholických aj nealkoholických miešaných nápojov. Hostia mohli pripravené nápoje ochutnávať  počas celého večera.

  20. ročník jubilejného plesu v Zborove nad Bystricou prebehol bez problémov aj zásluhou dôkladnej prípravy pod vedením majsteriek odbornej výchovy, ako i pedagogických zamestnancov.  Žiaci predviedli svoje kvalitné zručnosti, ktoré ocenili spokojní hostia. Na priebeh praktickej časti maturitnej skúšky dozerali členovia predmetovej maturitnej komisie. Druhou časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude obhajoba  projektu, ktorá maturantky ešte len čaká.

  Za prípravu a realizáciu projektu Glamour ples patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a realizácii. Pri obhajobe projektu želáme žiačkam veľa úspechov.

                                                                             Ing. Elena Korduliaková, Ing. Eva Polačková

 • Krajské kolo 3. ročníka súťaže

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. V tomto školskom roku prebieha 3. ročník súťaže.

  Dňa 7. februára 2020 sa na pôde Žilinskej univerzity uskutočnilo krajské kolo súťaže, do ktorého postúpilo 109 žiakov z celkového počtu vyše 2100 zapojených súťažiacich stredných škôl Žilinského kraja.

  V náročnej konkurencii sa z našej školy do krajského kola súťaže prebojovali dvaja žiaci:Peter Balala, I. P a Viktor Vojtáš, III. A. Výsledky krajského kola budú zverejnené v priebehu mesiaca marec 2020.

  Ing. Marcela Kašubová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo recitačnej súťaže v poézii a próze Hviezdoslavov Kubín sa v našej škole uskutočnilo 5. 2. 2020. Predstavili sa na ňom žiaci 1. – 3. ročníkov študijných a aj učebných odborov, ktorí majú záujem o literatúru a umelecký prednes. Odborná porota zhodnotila ich výkony nasledovne:

  kategória poézia

  1. Matej Minárik II. H

  2. Michal Húšťava I. A

  3. Viktória Planková II. D

  kategória próza

  1. Daniela Ligačová I. A

  2. Michaela Štvrtecká II. I

  3. Branislav Gomola I. A

  Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

  A. Sabelová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria