Menu

 • Súťaž v účesovej tvorbe

  Žiačky I. K, II. K, III. K učebného odboru kaderník a I.P nadstavbového štúdia vlasová kozmetika  sa v mesiaci marec zapojili do školskej súťaže v účesovej tvorbe na tému Účes na titulnú stránku módneho časopisu.

  Na 1. mieste sa umiestnila  Anna Mravcová z I. P.

  2. miesto získala Karina Mosorová z I. K.

  3. miesto obsadila Valentína Rudincová z I. K.

  MOV Bc. Darina Červencová

 • Súťaž v líčení

  Žiačky I. I, II. I, III. I a IV. I študijného odboru kozmetik sa v mesiaci marec zapojili do školskej súťaže v líčení na tému Líčenie na titulnú stránku módneho časopisu - pávie pierko.

  Na 1. mieste sa umiestnila žiačka I. I Aneta Jurišová.

  Na 2. mieste sa umiestnila žiačka IV. I Soňa Gavláková.

  Na 3. mieste sa umiestnila žiačka IV. I  Katarína Jarošová.

  MOV  B. Slováková

 • NESEPARUJ SA – SEPARUJ S NAMI!

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností vo svojom bydlisku či na pracovisku. 

  To, že batérie nepatria do komunálneho odpadu, vedia aj zamestnanci a žiaci našej školy. Napriek dištančnému vzdelávaniu sa nám podarilo nazbierať krásnych 20 kg použitých batérií.

  Odovzdaním použitých batérií zamedzíme úniku nebezpečných látok do prírody a prispejeme svojím dielom k ochrane životného prostredia. Zber a recyklácia použitých batérií je zabezpečená prostredníctvom členstva v rámci školského recyklačného programu – RECYKLOHRY!

  Nezabudnime! Použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste 😊

  (BOX je umiestený pri recepcii školy)   

                                                                                     Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Udelenie významného a medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

  Udelenie významného a medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

  Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca sa zapojila do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v roku 2019, ktorý  úspešne ukončila 28. februára 2021.

  Na základe odporúčania tímu hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF bol škole  udelený významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Externého hodnotenia sa zúčastnili  aj zástupkyňa OŠaŠ ŽSK Ing. Marta Gajdičiarová a zástupkyňa zamestnancov školy PhDr. Andrea Mravcová.

  Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie. Špecificky je určený pre organizácie verejnej správy, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework). Vyvinutý bol na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte.

  Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti.

  Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy.

  Hlavným cieľom modelu CAF je orientácia organizácie na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, zameriavanie sa na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a umožňovanie zamestnancom rozvíjať sa.

  Zavedenie modelu CAF ako systému hodnotenia manažérstva kvality v Slovenskej republike prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti štátnej správy. Súčasne je výrazom celkového dynamického vývoja krajiny.

  Zavádzanie modelu CAF je prínosom pre ďalšiu prácu manažmentu SOŠ OaS Čadca v podobe komplexnej  analýzy podmienok organizácie na zavedenie TQM. Samotný proces samohodnotenia si vyžadoval napísanie prvej samohodnotiacej správy.  Menovaní členovia CAF tímu školy vykonali ,,interný audit“ organizácie, vyhodnotili výsledky, definovali silné stránky školy a  zistili oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať. Žiaducim prínosom je skvalitnenie tímovej práce a učenie sa jedného od druhého. Externí hodnotitelia, ako experti pre danú problematiku,  nám prezentovali hodnotenie školy z pohľadu externého vnímania na základe hodnotenia podľa presne  stanovených kritérií.

  Poznanie zhodnotenia reálneho stavu, v ktorom sa nachádzame, je začatie novej, aktívnejšej fázy zlepšovania sa. Výsledky a závery samohodnotenia a externého  hodnotenia nás iniciovali a motivovali k vytvoreniu Akčného plánu zlepšovania, ktorý sme vypracovali v súlade s koncepciou rozvoja školy, víziou a poslaním školy a strategickým cieľom školy.

  Celý proces zavádzania modelu CAF vnímame ako správne a spoločné rozhodnutie manažmentu a zamestnancov školy.

  Implementácia  modelu kvality do všetkých procesov riadenia je náročná a dlhodobá, lebo je ovplyvnená aj špecifickými podmienkami školského systému.

   

  Garant projektu: Ing. Ľudmila Verčimáková

  Metodik projektu: Ing. Martina Sloviaková

  CAF tím: Ing. Valéria Rizmanová, Mgr. Pavlina Bulejčíková, Ing. Ľubica Horváthová, Mgr. Ida Kurzyszová, PaedDr. Silvia Okuliarová, Ing. Eva Polačková, RNDr. Dušan Kormanec, Mgr. Mária Trúchla, Ing. Marcela Kubalíková.

 • 28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov je pre všetkých pedagogických zamestnancov výnimočný, lebo si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského.

  Pri príležitosti tohto sviatku i v týchto mimoriadne náročných časoch si naši pedagogickí zamestnanci Mgr. Janka Pišteková, PaedDr. Silvia Okuliarová, Ing. Eva Poláčková a RNDr. Dušan Kormanec prevzali z rúk pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej ocenenie za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu Plaketu J. A. Komenského.

  Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju vzdelanosti v našom meste a venujú sa mladej generácii.

 • Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?

  Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?

  Skupina žiakov z V. A triedy sa 15. 3. 2021 zúčastnila online konferencie s názvom Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?, ktorú usporiadala kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

  V online prostredí sa stretli zainteresovaní ľudia, ktorí sa venujú zlepšeniu mediálnej gramotnosti na Slovensku, a poslanci Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nikolsonová a Vladimír Bilčík.

  Veľmi zaujímavá debata postupne odhaľovala obrovský vplyv konšpiračných teórií a hoaxov na podvedomie ľudí. Aktéri diskusie vo svojich vstupoch hovorili o konkrétnych prípadoch, keď nepravdivé informácie veľmi zasiahli do reálneho života ľudí.

  Žiaci sa dozvedeli, ako sa šíria nezmysly po sociálnych sieťach, na čo si dávať pozor pri čítaní novinových článkov, niekoľko tipov a trikov, ako sa nenechať napáliť , či ako na podvedomie ľudí  vplývajú emócie a strach. Boli sme prekvapení z prieskumu verejnej mienky, ktorý uviedol, že až 56 % Slovákov verí konšpiračným teóriám, čo je dvakrát viac v porovnaní s Českou republikou.

  Na záver sme si uvedomili, že sme neustále obeťami dezinformácií, preto je potrebné hľadať pravdu a nebáť sa za ňu postaviť.

  PaedDr. Silvia Okuliarová

  koordinátorka žiackej školskej rady

 • Maturanti diskutovali o korupcii v podnikaní

  Korupcia ako negatívny jav v našej spoločnosti ovplyvňuje spoločenskú, politickú a hospodársku oblasť. Na Slovensku je akýkoľvek prejav korupcie trestným činom. A práve preto sa v uplynulých dňoch žiaci IV.I, IV.H, II.P a V.A oboznámili s  témou korupcie v podnikaní.  V rámci rozširovania podnikateľských vedomostí a zručností si pozreli  videoprogram a overili  svoje vedomosti formou kvízu. Svoje názory aktívne vyjadrili v diskusii, pretože ako potenciálni budúci podnikatelia sa môžu s týmto nežiaducim javom stretnúť. Veríme, že aj takouto formou škola prispieva k tomu, aby z našej mládeže vyrástli čestní ľudia.

  Ing. Mária Janíčková

 • Zbierka pre útulok „U Psej matere v Korni“

  Zbierka pre útulok „U Psej matere v Korni“

  Ešte v mesiaci október 2020 sa v našej škole uskutočnila zbierka pre útulok U Psej matere v Korni. Zbierka bola predčasne ukončená z dôvodu COVID19 a prechodu žiakov na dištančné vzdelávanie. Aj napriek predčasnému ukončeniu sa vyzbieralo krásnych 165€. Pretože sa žiaci končiacich ročníkov vrátili do školy, zbierky sa ujala trieda V.A. Z vyzbieraných peňazí sa rozhodla finančne podporiť aj nadáciu Slobody zvierat, a to sumou 50€. Zvyšná suma peňazí bola použitá na nákup granúl a konzerv pre psov a mačky, hygienických podložiek, dezinfekčných prostriedkov a hračiek. Žiaci V.A podporili zbierku aj materiálne, a to starým oblečením a dekami, ktoré dňa 8. marca 2021 osobne odviezli do útulku.

  Všetkým, ktorí zbierku podporili a rozhodli sa takýmto spôsobom zvieratkám pomôcť, vyslovujeme úprimné poďakovanie. Osobitné poďakovanie patrí triede V.A, ktorá aj v tejto dobe ukázala ochotu pomôcť. Veríme, že aj tento školský rok sme spríjemnili život zvieratiek v útulku.

                                                                                                               Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Vakcináciou o krok bližšie

  Vedeli_ste_ze_-_letaciky.pdf​​​​​​​

 • Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda je zaujímavá online celoslovenská vedomostná súťaž, v ktorej  si žiaci môžu otestovať a overiť svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl.

  Do prvého, otvoreného kola súťaže sa zapojili žiaci z tried I. P2, II. P, III. I2, II. A, II. A, IV. A a V. A. Úspešné boli dve žiačky: Adriána Rudinská, II. A a Zuzana Pikuláková, III. I2, ktoré postúpili do krajského kola súťaže. Toto kolo súťaže bude prebiehať testovaním online formou v časovom rozpätí od 23. februára do 6. apríla 2021.

  Obom žiačkam k postupu srdečne blahoželáme.

     Ing. Marcela Kašubová

 • Ako nám korona úplne všetko nezobrala

  Takéto rozprávkové zábery z prírody a snehové bytosti sme vytvorili počas zimy a jarných prázdnin. Pandémia nás ovplyvnila v trávení voľného času, a tak sme sa vrátili do detských čias. Spojili sme zábavu so psychohygienou na čerstvom vzduchu.

  Tento snehový sociálny kontakt nebol pre nikoho nebezpečný. Aj spolužiačka Rebeka skonštatovala, že jej snehuliak dodržiava nariadenia vlády a má rúško. Dúfame, že naše zimné momentky a snehové výtvory potešia a inšpirujú, veď príroda je otvorená celý rok.

  prispeli žiaci V. A, II. P a I. P

 • Prinášame výsledky krajských kôl olympiád

  Olympiáde ľudských práv sa dostalo zvláštneho uznania a ocenenia. Stala sa LAUREÁTOM CENY EURÓPSKEHO OBČANA za rok 2020. Viac na www.olp.sk.

  Radosť z úspechu zdieľame spolu s organizačným tímom, pretože naši žiaci sa pravidelne zapájajú do tejto súťaže. Nosná téma 23. ročníka Olympiády ľudských práv znie: Demokracia a ľudské práva v krízových situáciách. V duchu tejto myšlienky sa 11. 2. 2021 dištančnou formou uskutočnilo krajské kolo súťaže pre žiakov zo všetkých krajov na Slovensku. Našu školu reprezentovala NIKOLA BACULOVÁ  z II. A hotelovej akadémie, ktorá spolu s ôsmimi úspešnými riešiteľmi zo Žilinského kraja postúpila do celoslovenského kola. 64 súťažiacich v ňom vystúpi s obhajobou svojej úvahy na jednu zo zvolených ľudskoprávnych tém. Termín celoslovenského kola je stanovený na 14. – 16. 4. 2021.

  Nikola je prívetivá, skromná žiačka so širokým vedomostným potenciálom. Pracovala podľa zásady fair play a zodpovedného prístupu k úlohám.  Za dosiahnutý úspech jej vyslovujeme vďaku, obdiv a zároveň vyjadrujeme podporu v tvorivosti pri písaní práce.

  12. 2. 2021 prebehlo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii B (1. – 2. ročník) riešil súťažné úlohy BRANISLAV GOMOLA z II. A hotelovej akadémie a v kategórii A (3. – 4. ročník) súťažila BEÁTA HEGLASÍKOVÁ zo IV. A hotelovej akadémie, ktorá postúpila do 2. kola a získala 5. miesto. Gratulujeme!

  Obaja žiaci vynikajú trpezlivosťou, presnosťou, zmyslom pre poriadok a povinnosť. Disponujú komplexnými vedomosťami z jazykových rovín a majú cit pre krásu materinského jazyka, čo preukazujú nielen počas hodín slovenského jazyka  a literatúry.

  Teší nás, že naši žiaci sa napriek zložitosti dištančného vzdelávania ochotne zapájajú do náročných vedomostných súťaží, čím vnášajú radosť a zmysel i do našej práce. Sebarealizácia mladých ľudí je ich vlastnou skúsenosťou a skúsenosť je sestrou úspechu.

  A. Sabelová

 • Stredná odborná škola pripravila „Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020“

  Stredná odborná škola pripravila „Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020“

  V tradícii propagovať odborné vzdelávanie zapojením sa do Európskeho týždňa odborných zručností pokračovala Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca aj v tomto súťažnom ročníku.  Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nemohli žiaci a pedagógovia školy ukázať svoje zručnosti, preto sme sa rozhodli využiť online priestor. Kreativitu našich žiakov a pedagógov ocenila aj odborná porota a v kategórii Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  2020 sa naša škola stala absolútnym víťazom. Sériou online podujatí s názvom Moderná stredná odborná škola v digitálnom svete sme vytvorili zaujímavú prezentáciu a propagáciu odborného vzdelávania.

  PhDr. Andrea Mravcová, koordinátorka projektovej činnosti školy

 • Naši žiaci úspešní v okresnom kole olympiády v cudzích jazykoch

  Mesiac január sa niesol v znamení okresných kôl olympiád v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí uspeli v školskom kole olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Z dôvodu pandemickej situácie sa okresné kolá konali online formou na stránke www.onlineolympiady.sk.  

  Okresné kolá olympiády v anglickom a nemeckom jazyku pozostávali iba z písomnej časti, ktorá bola realizovaná testovou formou. Online test preveroval jazykové zručnosti zúčastnených žiakov. Úlohy boli zamerané na porozumenie vypočutého a prečítaného textu, na preverenie znalostí z oblasti morfológie, lexiky a syntaxe v anglickom a nemeckom jazyku.


  Okresné kolo olympiády v  anglickom jazyku sa konalo 13. januára 2021. Zúčastnili sa ho žiačky, ktoré sa vo svojej kategórii v školskom kole umiestnili na 1. mieste.

  Ema Buková, II. I, sa v kategórii 2A umiestnila na delenom 1. mieste a postupuje do krajského kola.

  Soňa Gavláková, IV. I, sa v kategórii 2B umiestnila na 3. mieste bez postupu do krajského kola.

  Víťazka okresného kola Ema o svojej skúsenosti zo súťaže povedala: „Všetky úlohy sa mi veľmi páčili a naučila som sa veľa nových slovíčok a fráz. Najviac sa mi asi páčila úloha zameraná na počúvanie a hľadanie synoným pre rôzne slová. Online forma testovania mi vyhovovala, pretože som sa mohla plne sústrediť na úlohy, keďže som bola doma a nič ma nerozptyľovalo.“

  Eme želáme veľa úspechov a rovnaké pozitívne pocity aj v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční 10. februára 2021.  

  Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo 20. januára 2021. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí sa vo svojej kategórii v školskom kole umiestnili na 1. a 2.  mieste.

  V kategórii 2A žiaci triedy II. A Branislav Gomola a Nikola Baculová obsadili 4. a 5. miesto bez postupu do krajského kola.

  V kategórii 2B sa žiačky triedy V. A Erika Jurišová a Nikola Franková umiestnili na 3. a 4. mieste bez postupu do krajského kola.

  Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka za ochotu a pozitívny prístup k učeniu sa cudzích jazykov. Zároveň im vyslovujeme pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy.

    Mgr. Krulikovská a Ing. Švejdová

   

 • Projekt Rozbehni sa! v našej škole

  Projekt Rozbehni sa! v našej škole

  V 2. polroku šk. roka 2020/2021 sa zapájame do projektu Rozbehni sa!,  ktorého ambasádorkou u nás v škole bude Ing. Marcela Kašubová.

  O Rozbehni sa!

  V spolupráci s iniciatívou Rozbehni sa! prinášame žiakom unikátnu  možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku,  bezplatný on-line kurz, ktorý im pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis nápadov! 

  Uni 2010, o. z. sa venuje rozvoju talentu, vízie a podnikavosti mladých ľudí. Jej cieľom je, aby mladí ľudia vedeli, v čom sú dobrí, čo chcú v živote dosiahnuť a ako rozbehnúť užitočný projekt, ktorý ich môže uživiť. Od roku 2012 realizuje aktivity pod značkou Rozbehni sa! na www.rozbehni.sa.sk, kde možno absolvovať prípravku zdarma.

  Čo sa za 30 minút naučíte?

  Ukážeme vám, ako si overiť,  či je váš nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Naučíte sa, ako:

  • rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál,
  • vytvárať biznis modely a vylepšovať ich tipmi od zákazníkov,
  • testovať nápady pomocou prototypov do 100€,
  • postupovať podľa 11 jednoduchých krokov,
  • navyše získate PDF certifikát o absolvovaní, ktorý obohatí váš životopis.

  Ing. Marcela Kašubová

 • Maturita 2021 - ZMENA

  V nadväznosti na sprísnenie opatrení proti šíreniu COVID-19 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 4. januára 2021 vydal rozhodnutie v súvislosti s nástupom žiakov do škôl a termínmi rozhodujúcimi pre organizáciu školského roka.

  Rozhodol, že sa externá časť maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 NEBUDE konať.

  Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov. 

  Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

  Minsiterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 

  Viac informácií nájdete TU.

 • Informácie UCHÁDZAČOM o štúdium

  Viac informácií  UCHÁDZAČI  o štúdium

 • Novoročný pozdrav

 • Vianočný pozdrav

 • Prejav lásky našej školy v predvianočnom čase

  Blíži sa čas Vianoc, čas radosti, pokoja a splnených prianí. Rodiny sa stretávajú, viac si uvedomujeme hodnotu lásky, vzájomnej úcty, spolupatričnosti človeka k človeku.

  Aj náš kolektív reštaurácie Beskyd sa rozhodol zapojiť do národného projektu s krásnou myšlienkou  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? 

  Žijeme v zvláštnom období pandémie  a uvedomujeme si vážnosť situácie, ale aj to, aký je pre našich seniorov dôležitý osobný kontakt s blízkymi, ktorí im urobia radosť svojou návštevou. Žiaľ, v záujme ochrany ich zdravia  nie je možné im poskytnúť túto radosť. Preto sme sa rozhodli, že  im  „ukradnutú“ radosť nahradíme nami vytvorenými krabicami s darčekmi. Nezabudli sme ani  vianočný pozdrav a voňavé medovníčky, ktoré sme piekli  s veľkou láskou.

  Dúfame, že im naše prekvapenie prinesie kúsok radosti a lásky.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria