Menu

 • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

 • Projekt „Efektívna prevencia je dobrou investíciou do budúcnosti“

  V školskom roku 2016/2017 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Čadca v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom v našej škole prebiehal projekt s názvom  „Efektívna prevencia je dobrou investíciou do budúcnosti"

  Cieľom projektu je posilňovať schopnosť študentov chrániť sa pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti ohrozenej drogou, snažiť sa jej vyhnúť svojim správaním a vplyvom na životný štýl, podporovať študentov v životnom štýle bez drog, nabádať ich k zodpovednosti a tvorivosti pri riešení úloh.

  V rámci projektu prebiehalo v našej škole množstvo aktivít. Prvou bola prednáška „Drogové závislosti“ so školskou psychologičkou Mgr. Monikou Cyprichovou, ktorá ponúkla študentom nový pohľad na drogovú závislosť a motivovala študentov k zodpovednému prístupu nielen k úloham spojených s projektom, ale aj k svojmu životu.

  Ďalej študenti boli zapojení do aktivity „To, v čom som úspešný, je mojou drogou,“ kde formou besedy sa mohli podeliť so svojimi spolužiakmi o nápady, ako tráviť svoj voľný čas efektívne.

  Žiaci našej školy absolvovali aj prezentáciu skutočného priebehu dvoch mladých ľudí  z komunitného centra v Kráľovej pri Senci.  Títo mladí ľudia priblížili študentom svoj život pred tým, ako spoznali drogy, uviedli dôvody, prečo ich začali užívať, vyrozprávali príbeh užívania drog a opísali pobyt v resocializačnom zariadení.

  Jednou z aktivít bolo aj to, že žiaci anonymne odpovedali na dotazník, v ktorom vyjadrili svoj názor na drogy a koordinátorka  všeobecnej prevencie PhDr. Andrea Mravcová zistila, koľko študentov má skúsenosť s drogami a s akým druhom.

  V čase realizácie projektu prišiel do Čadce protidrogový vlak „Revolution train.“ Študenti absolvovali prehliadku vlaku, organizátori ich upozorňovali na používanie drog, najmä marihuany a pervitínu, pozerali film, ktorý poukazoval na účinky drog na ľudský organizmus. Film bol rozdelený na časti do siedmych vagónov, pričom po každej časti filmu zdvihli plátno, za ktorým boli realisticky vytvorené určité pasáže filmu. Po každej časti filmu žiaci dostali rôzne otázky a úlohy a mali možnosť ocitnúť sa v tele narkomana, lekára či policajta.

  Nakoniec žiaci pripravili zaujímavú nástenku s drogovou tematikou. Kreatívne vytvorili letáky a prezentáciu s tematikou zmysluplného využívania  voľného času, ako spôsobu primárnej prevencie drogových závislostí.

  Študenti I.A triedy hotelovej akadémie

 • Absolventka našej školy v odbore cukrár Katarína Poláčková pasovaná do Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

  26. 6. 2017 sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutočnilo slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov, na ktorom bola  absolventka našej školy v odbore cukrár Katarína Poláčková  pasovaná do Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

  Z rúk riaditeľky odboru školstva ŽSK Evy Rovňanovej si prevzala Listinu pre službu a remeslo. Riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková jej slávnostne odovzdala výučný list. 

    

 • Stretnutie s prezidentom

  Prezidentský palác v Bratislave 15. 06. 2017 otvoril svoje brány, aby privítal množstvo návštevníkov, pretože sa tu konal Deň otvorených dverí.

  V rámci občianskej náuky trieda I.I absolvovala odbornú exkurziu do tohto paláca.

  Žiačky si pozreli výmenu stráže, prešli jednotlivé miestnosti paláca, mali možnosť vidieť dary, ktoré prezident dostal od vládnych predstaviteľov z iných krajín. Potom sa presunuli do upravených záhrad paláca.

  A mali šťastie, pretože sa tam objavil aj prezident SR Andrej Kiska. Dovolil, aby si s ním urobili selfie i spoločnú fotografiu.

  Potom sa presunuli do Starého mesta cez Michalskú bránu, pozreli si Námestie P. O.Hviezdoslava, SND...Nakoniec skončili v nákupnom centre Eurovea.

  Podvečer sa unavené, ale spokojné vracali domov, aby sa podelili so svojimi zážitkami v rodine a s priateľmi.

  Pedagogický dozor – Mgr. Anna Krkošková

 • Stretnutie so všestranným mladým človekom

  V stredu 14. 6. 2017 prijal naše pozvanie pán  Bc. Marek Polák, študent štvrtého ročníka študijného odboru regionálny rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

  Je to všestranný mladý človek. Okrem štúdia pracuje v KERICU, je dobrovoľníkom v charitatívnom hnutí ŽÍZNIM, členom Mládežníckeho parlamentu v Čadci a členom Fakultného senátu pri SPU v Nitre.

  Marek žiakom pútavo rozprával o svojich cestách po svete. V priebehu piatich rokov navštívil 15 krajín (napr. Thajsko, Afganistan, Belgicko, Anglicko, Taliansko, Španielsko, Poľsko, Maďarsko, Brazíliu, Keňu). Besedy sa zúčastnili žiaci I.I, II.I a I.A triedy.

  Rozprávanie p. Bc. Mareka Poláka bolo veľmi inšpirujúce. U všetkých podporilo záujem o štúdium cudzích jazykov, aktivity v cestovnom ruchu a rovnako aj rozhodnutie podporovať charitatívnu činnosť. 

                            

  Ing. Mgr. Mária Pohančeníková, Ing. Mária Janíčková

 • Poznávanie regionálnych pamiatok a histórie

  Súčasťou obsahu vzdelávania v predmete dejepis je i poznávanie regionálnej histórie. V závere tohto školského roka sme sa rozhodli spoznať Kaštieľ v Radoli. Toto sídlo bývalých šľachtických rodín sa podarilo  zachovať a renovovať do súčasnej podoby  renesančnej stavby. Kaštieľ patrí k najstarším kultúrnym pamiatkam na Kysuciach. Prezreli si ho žiačky 1. ročníka študijného odboru kozmetik a pracovník marketingu. Z niekoľkých predstavených expozícií ich zaujalo najmä bývanie v mestskom štýle na Kysuciach, dobový nábytok a oddelenie múzea tematicky zamerané na pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave.
  Exkurzia sa uskutočnila 23. júna 2017.

            PaedDr. Oľga Králiková

 • Rieš Sudoku!

  V piatok 02.06.2017 sa uskutočnila súťaž v riešení Sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov.

  Najlepší riešitelia:

  1. miesto  Lívia Šusteková I.A
  2. miesto  Barbora Mikulová I.A
  3. miesto  Laura Kullová I.A

   

  Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme!

   

  Čo je hra Sudoku?

  Sudoku je zaujímavá hra, ktorá je náročná na logické myslenie riešiteľa.

  Názov hry vznikol z japonského "dži wa dokušin ni kagiru," ale jej pôvod nie je japonský.

  Hra bola známa v osemdesiatych rokoch 20. storočia pod názvom "Number Place".

   

  Súťaž pripravila a realizovala Ing. Marcela Kubalíková

   

 • Školenie značky BES pre kaderníčky

  30.05.2017 sa na pracovisku  praktického vyučovania kaderník konalo školenie pre žiakov 1. a 3. ročníka odboru kaderník.Školenie a prezentácia noviniek  značky BES bola zameraná na farbenie a regeneráciu vlasov s Chainplex. Školenie viedol Pavel Riško odborný technológ značky BES. 

  Žiaci si mali možnosť rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti technologických postupov a nových  techník pri farbení s využitím Chainplex. Jedná sa o revolučnú technológiu pri ktorej sa vlas farbí a regeneruje zároveň.

  Školenie bolo na vysokej odbornej úrovni s prínosom  pre žiačky aj MOV.

   Mgr. Mária Trúchla

 • Výchovný koncert „Generácia XYZ”

  V piatok 26. mája 2017 sa triedy I.A hotelová akadémia a III.G učebný odbor čašník, servírka zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu s názvom „Generácia XYZ”, ktorý organizovalo Ministerstvo vnútra SR.

  Koncert bol zameraný na prevenciu a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

  Traja mladí ľudia – hudobníci motivovali mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Veď národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby a tie vedú k javom, ktoré znepokojujú celú spoločnosť.                   

  Mgr. Anna Krkoškova, Ing. Milan Kuchyňár

 • ATLETIKA - krajské kolo

  4.5.2017 sa  v Martine  uskutočnilo KRAJSKÉ kolo v atletike SŠ. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí vyhrali okresné kolá. Súťažilo sa v  atletických disciplínach (behy, skoky, hody, vrhy).

  1. miesto – Jakub Malík (skok  do výšky)

  2. miesto – štafeta 4x100m chlapci

  3. miesto -  štafeta 4x100m dievčatá

  PaedDr. Anna Skorková

    

 • V Olympijskej škole roka Stredná odborná škola obchodu a služieb na 3. mieste

  Olympijský klub KYSUCE  udelil našej škole  po vyhodnotení všetkých bodovaných športových súťaží za rok 2016 pekné 3. miesto.

  Ďakujeme!

   

  PaedDr. Anna Skorková

 • Reality bližšie k vám – „Realitný vodičák“

  Žiaci II. H, II. I2, IV. A, IV. B a IV. H3 sa aj v tomto školskom roku zapojili do  VIII. ročníka projektu  Reality bližšie k vám – „Realitný vodičák“.

  Projekt je zameraný na vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti realít. Naučí žiakov ako úspešne v budúcnosti predať, prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť, vyhnúť sa možným komplikáciám a problémom pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti. 

  Projekt poskytuje čo najzreteľnejšie všeobecné informácie, ktoré sa týkajú nehnuteľností, katastra,  zameriava sa na predchádzanie podvodov s nehnuteľnosťami, na najčastejšie chyby pri predaji, kúpe, alebo prenájme nehnuteľností a je prepojený s aplikáciou na prax.

  VIII. ročník projektu „Realitný vodičák“ sa skladal z dvoch častí. Prvou časťou bola prednáška (work-shop) zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti študentov   v oblasti realít. Uskutočnila sa v priestoroch našej školy s odborníkom z danej oblasti, estate manažérom a zamestnancom firmy MGM & partners s. r. o., Žilina.

  Druhá časť pozostávala z testovania, ktoré prebehlo prezenčnou formou taktiež v priestoroch našej školy pod dozorom Ing. Marcely Kašubovej a Ing. Eleny Korduliakovej.

  Dvadsaťdva žiakov bolo v testovaní úspešných. Získali certifikát o absolvovaní projektu „Realitný vodičák“, k čomu im srdečne blahoželáme.

   

                                                                                                               Ing. Marcela Kašubová

 • Kaderníčky na ,,Dni krásy“

  19.05. 2017 sa žiačky odboru kaderník Natália ČerveníkováNikola Michalisková z III.C triedy, zúčastnili akcie pod názvom ,,Deň krásy“, ktorú organizovala majiteľka butiku Tizianno. Naše žiačky sa postarali o účesy zákazníčkam butiku.

  Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • „Zmoknutá“ A T L E T I K A - okresné kolo

  2.5.2017 sa v Čadci za nepriaznivého daždivého  počasia uskutočnilo okresné kolo v atletike SŠ.

  Školu reprezentovalo 23 dievčat a chlapcov.

  Výsledky :        1. miesto

  Veronika Kuricová  - 100m

  Korčeková Gabriela – skok do diaľky

  Dáša Richterová – vrh guľou

  Rastislav Bednár – vrh guľou

  Jakub Malík – skok do výšky

  štafeta D 4x100m, štafeta CH 4x100m

                             2. miesto

  Miriam Paulusová – 100m

  Jakub Malík – 400m

  Pavol Padych – 800m

  Denis Ihnatov – skok do diaľky

  Veronika Kuricová – skok do diaľky

  Eva Leščinská –  1500m

  Juraj Kristek – 200m

                            3. miesto

  Kamil Polka – 400m

  Daniela Štrbová – 200m

 • Rozlúčka maturantov

  Slávnostná rozlúčka so školou určená maturantom, ktorá sa koná pred odchodom na akademický týždeň, sa uskutočnila 19. mája 2017.  Pri tejto príležitosti boli ocenení žiaci, ktorí odviedli počas štúdia vynikajúcu prácu alebo reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach. Riaditeľka školy udelila najlepším žiakom pochvalu.

  Trieda V.A, odbor hotelová akadémia

  Samuel Grochal

  • za aktivitu, úspešnú reprezentáciu školy a veľmi dobré študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Pavol Jantoš

  • za aktivitu a veľmi dobré študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Barbora Koričárová

  • za aktivitu a výborné študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Lenka Kultanová

  • za aktivitu a výborné študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Miroslav Sobol

  • za aktívnu prácu v žiackej školskej rade a študentskom parlamente

   

  Trieda IV. H, odbor čašník, servírka, kuchár, pracovník marketingu

  Katarína Hrošová

  • za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole SOČ a humánny čin na atletickej súťaži

  Helena Durčáková

  • za úspešnú reprezentáciu školy na gastronomických súťažiach celoslovenskej a medzinárodnej úrovne

  Dominik Huba

  • za úspešnú reprezentáciu školy na súťaži  Žilinská gastronomická jeseň

  Dominik Maják

  • za úspešnú reprezentáciu školy na medzinárodnej gastronomickej súťaži

   

  Trieda IV. I, odbor kozmetička vizážistka

  Erika Špiláková

  • za úspešnú reprezentáciu školy na kozmetických súťažiach

   

  Fotografie  vo fotogalérii

 • Naši maturanti si overili svoje geografické vedomosti

  Nezvyčajným spôsobom si svoje vedomosti o Slovensku overili žiaci V. A a IV. H triedy. V školskom kole sa 5. mája 2017 stretlo 6 dvojíc, ktoré si zmerali sily v súťaži Geografia Slovenska.

  Žiaci odpovedali na kvízové otázky, ktorých súčasťou boli fotografie zaujímavých  miest Slovenska. Touto príjemnou formou si pred maturitou upevnili učivo. Víťazmi sa stali piataci P. Dívald  a P. Kurzysz, ktorým srdečne gratulujeme.

  Súťaž pripravila: Ing. Mária Janíčková

 • Po stopách významných osobností Kysúc

  Žiaci obľubujú netradičné vyučovacie hodiny. Nie je tomu inak ani v I. I2 triede, ktorej žiačky sa pripravujú na budúce povolanie v študijnom odbore pracovník marketingu so zameraním na  cestovný ruch. Počas vyučovania absolvujú návštevy mnohých zaujímavých miest, ktoré ponúka náš región.

  Takouto zaujímavou aktivitou bola 26. apríla 2017 exkurzia pod názvom Po stopách významných osobností Kysúc.

  Žiačky si vopred naplánovali trasu a vypracovali program. Tak si vyskúšali svoje  začínajúce sprievodcovské zručnosti.

  V tento deň sa sprievodkyne výborne zhostila Silvia Zakopčanová. Prvou zastávkou bola Vysoká nad Kysucou. Tu si žiačky prezreli  pamätnú izbu E. A. Cernana, amerického astronauta so slovenskými koreňmi. Zaujímavý výklad doplnili dokumenty, ktoré súviseli s jeho životom a letom na Mesiac.

  Ďalšia zastávka bola v Turzovke. Žiačky si pripomenuli, že zakladateľom bol palatín Juraj Turzo. Zaujímavá bola aj história mesta, o ktorej rozprával sprievodca v Mestskom múzeu v Turzovke. Žiačky si prezreli zaujímavé historické predmety.

  Pracovníčka Mestskej knižnice v Turzovke pútavo priblížila život a tvorbu rodáka, spisovateľa Rudolfa Jašíka.

  Ďalšou zastávkou bol rodný domček výnimočného herca Jozefa Krónera.  Pozoruhodnými  sú rodinné predmety Krónerovcov a kópia sochy Oskara, ktorou bol ocenený film Obchod na korze. Celý deň si žiačky zdokumentovali a materiály použijú pri tvorbe školských prác.                                                                                                                                           

                                                                                          Ing. Mária Janíčková a žiačky I.I2

    

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria