Menu

 • Prednáška - Finančná správa SR, činnosť colných úradov a prevencia

  Dňa 20. apríla 2018 realizovali pracovníci Colného úradu v Žiline v našej škole zaujímavú prednášku na tému Colníctvo a činnosť colných úradov v praxi.  Zúčastnili sa jej žiaci II. I2, III. I2,, IV. A, I. P, II. P2 a III. C triedy. Colné úrady sú súčasťou finančnej správy SR.

  Obsah  prednášky spojenej s besedou bol zameraný na prácu colníkov v rámci EÚ, územia tretích štátov, činnosť colných úradov pri plnení úloh v oblasti spravovania spotrebných daní, súčasne  bol spojený s protidrogovou tematikou a prevenciou proti páchaniu trestných činov.

  Okrem teoretickej časti zamestnanci colného úradu previedli žiakom aj praktické ukážky, výstroj colníkov, pojazdnú kanceláriu v aute, pomôcky používané pri práci v teréne, nepriestrelnú vestu, zbrane, rôzne donucovacie prostriedky a video ukážky s tematikou vyhľadávania drog, pašovaného tovaru  a výcviku služobného psa.

  Prednáška bola pre žiakov veľmi zaujímavá. Z besedy si odniesli množstvo zaujímavých a užitočných informácií, ktoré im umožnia lepšiu orientáciu v praktickom živote.

   

                                                             Ing. Marcela Kašubová, Ing. Elena Korduliaková

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca získala 3. miesto v súťaži „Olympijská škola roka“

  11.4.2018 sa v DK Čadca uskutočnilo Valné zhromaždenie OK Kysuce a CVČ Čadca, v rámci ktorého boli vyhlásené výsledky  súťaže „Olympijská škola roka“. Je to športová súťaž, ktorá trvá celý školský rok. Víťazom sa stáva škola, ktorá získa najviac bodov. Tieto  sú prideľované za jednotlivé súťaže.  

 • THE HEROES

  09. 04. 2018 sa žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku „The Heroes“. Predstavenie bolo určené pre žiakov na jazykovej úrovni B1. Martinské divadelné centrum tento rok pripravilo mozaiku príbehov z ankety Detský čin roka. 90% hovoreného slova bolo v anglickom jazyku,  doplnené vysvetľujúcimi a vtipnými vsuvkami v slovenskom jazyku. Sledovaním deja mali žiaci možnosť overiť si svoju úroveň anglického jazyka,  rozšíriť a prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti gramatických a lexikálnych javov. Divadelné predstavenie bolo zamerané na rozvíjanie jazykovej zručnosti počúvanie s porozumením.

  Mgr. Ida Kurzyszová

 • Výchovný koncert s názvom Život, láska a peniaze

  Triedy I.A, II.A, III.A, IV.A ,I.I2, III.H, I.C, III.D, III.C sa 27.03. 2018 v rámci vyučovania premiestnili do Domu kultúry v Čadci, aby si vypočuli piesne hudobnej skupiny Freevox. Obsahom piesní boli aktuálne problémy súčasnej spoločnosti  rasizmus a extrémizmus, ktoré boli porovnávané s dôležitými životnými hodnotami.

  Koncert bol pre nás veľmi zaujímavý, pretože pred piesňou sme dostali otázku a po jej odznení sa nás pýtali na problém, ktorý bol v piesni spomenutý. Odmenou za správnu odpoveď bol nápoj v plechovke. Postupne sa na javisku vystriedali asi 10 žiaci, ktorí vedeli správne odpovede a našli odvahu verejne vystúpiť pred spolužiakmi. V závere sme sa s hudobníkmi zhodli, že láska, priateľstvo, život sú najdôležitejšie hodnoty, ktoré si treba vážiť, rozvíjať ich a hlavne netriediť ľudí podľa rasy a národnosti.

  Erika Jatiová, II.A

 • Oceňovanie pedagogických zamestnancov stredných škôl v Sobášnom paláci v Bytči

  Pri príležitosti Dňa učiteľov sa každoročne koná oceňovanie pedagogických zamestnancov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže.

  Spomedzi výnimočných osobností zo všetkých regiónov prijala toto ocenenie 6. apríla 2018 v Sobášnom paláci v Bytči zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie  Mgr. Pavlína Bulejčíková.

  Srdečne blahoželáme!

 • Finančná gramotnosť – svet financií

  Dňa 05. 04. 2018 sa v našej škole uskutočnila odborná prednáška na tému Finančná gramotnosť – svet financií, zabezpečenie peniazmi. Zúčastnili sa jej žiaci končiacich maturitných tried. Finančný poradca poisťovne Allianz študentom pútavým spôsobom sprostredkoval niektoré informácie spojené s oblasťou hospodárenia s financiami.

  Každého po skončení štúdia čaká množstvo dôležitých a zodpovedných rozhodnutí. Oblasť financií podlieha v rámci zlepšovania a sprehľadnenia prostredia častým zmenám, a preto sa v nej pomerne zložito orientuje. Práve preto si žiaci mohli vypočuť názory a rady odborníka v tejto oblasti.

  Najzaujímavejšími boli najmä otázky týkajúce sa poistenia, odvodov do fondov poistenia, veku odchodu do starobného dôchodku a možnosti zabezpečenia sa peniazmi v ďalšom živote a v starobe.

  Na záver tejto zaujímavej prednášky prebehla diskusia na danú tému. Žiaci si odniesli zaujímavé poznatky, ktoré môžu ďalej využiť v bežnom živote.

  Škola bola zaradená do súťaže o notebook.

  Ing. Marcela Kašubová

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca sa prezentuje na YouTube

 • TOP cukrár 2018 Liptovský Mikuláš

  22. 3. 2018 sa žiaci odboru cukrár zúčastnili šiesteho ročníka súťaže TOP cukrár 2018 v Liptovskom Mikuláši. Súťažili v dvoch kategóriách: príprava torty a cukrárska artistika.

  Veronika Jurkovičová a Valéria Kullová pripravili tortu na veľkonočnú príležitosť pod názvom Tradície Veľkej noci. Zhotovili veľkonočného zajačika s veľkonočným maľovaným vajíčkom. Dielo bolo ocenené v zlatom pásme zlatou medailou ako tretie najlepšie.

  Do súťažnej kategórie cukrárska artistika sa zapojili Marika Malá a Weronika Anna Lewická s názvom exponátu Sviatok jariŽiačky pripravili veľkonočný veniec, za ktorý boli ocenené v zlatom pásme zlatou medailou.

  Mgr. Jana Pišteková, Bc. Mária Tulcová, Mgr. Viera Hýllová

 • Prednáška k tvorbe podnikateľského zámeru

  Ak sa niekto rozhodne podnikať, čaká ho niekoľko rozhodnutí. Spracovaním podnikateľského zámeru si podnikateľ pripraví odpovede nielen pre okolie, ale aj sám pre seba. V mesiaci marec sa uskutočnila prednáška k tvorbe podnikateľského zámeru pre žiakov končiacich ročníkov študijného zamerania. So štruktúrou a postupom vypracovania podnikateľského zámeru ich oboznámili pracovníčky ÚPSVaR. Hlavným cieľom bolo motivovať čo najviac žiakov k tomu, aby začali uvažovať o podnikaní ako reálnej možnosti uplatnenia sa po skončení školy. Prednáška splnila svoj účel, žiaci si získané vedomosti pretavia do vlastnej tvorby podnikateľského zámeru. Pochopili, že dobre vypracovaný podnikateľský zámer je cesta k úspechu.

  Ing. Mária Janíčková

 • Návšteva detí z Detského domova Vyšný Kelčov

  V rámci aktivity „Projekt je zmena“ boli dňa 21.03.2018 do našej školy pozvané deti z Detského domova Vyšný Kelčov. Naša škola im vyčarila úsmev vďaka programu, ktorý si pre nich žiaci prichystali. Po príchode do našej školy išli žiaci na učebňu č. 26, kde ich čakalo zopár informácií o propagácii projektu Erazmus, ktorý je úspešný na našej škole. Počas celého dňa ich sprevádzala žiačka študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch. 

  Nasledovne sa presunuli do kuchyne, kde žiaci hotelovej akadémie pre nich pripravili občerstvenie a detský punč. Potom sa presunuli ku kaderníčkam a kozmetičkám, ktoré sa o nich dobre postarali. Deti odchádzali s novými účesmi, upravenými tvárami a s peknými spomienkami na tento deň.

  Žiačky II.I a II.A triedy

 • Marketingová a manažérska komunikácia

  22. 03. 2018 sa žiaci V. A, V. B, II. P a IV. I2 zúčastnili na prednáške a workshope  Marketingová a manažérska komunikácia. Prednášku podal veľmi zaujímavým a vtipným spôsobom Ing. Dávid Vrtaňa zo spoločnosti Poradca podnikateľa. Súčasťou prednášky bola aj súťaž o zaujímavé ceny, v ktorej si žiaci zopakovali a utvrdili získané poznatky.

  Druhá časť bola venovaná workshopu, ktorý sa začal rozdelením osobného štítu.  Do vzniknutých častí žiaci vpisovali svoje silné stránky a zisťovali,  k čomu ich predurčujú.

  Na otázku, či majú predpoklady na podnikateľskú činnosť, im dal odpoveď dotazník. Snáď najzaujímavejšou časťou bola hra, pri ktorej mali žiaci presvedčiť obyvateľov ostrova o vhodnosti výstavby zábavného centra.

  Záverečnú bodku za všetkým dala súťaž o knižnú poukážku v hodnote 10 € od firmy Martinus. Na základe odpovedí na kontrolné otázky ju získal Marek Baláž z II. P.

  Ing. Eva Brezovská

 • 1. miesto v Celoštátnej súťaži v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou v Bratislave

  V stredu 21. 3. 2018 sa žiačka III. C triedy Lucia Kontríková zúčastnila XV. ročníka Celoštátnej súťaže  v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou v Bratislave.

  Súťažilo 22 žiakov stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky v troch témach:

  1. téma „Životné jubileum“

  2. téma „Balíček pre čakajúceho zákazníka“

  3. téma „Prezentuj firmu, v ktorej vykonávaš odborný výcvik“

  Žiačka Lucia Kontríková sa umiestnila v zlatom pásme na 1. mieste.

  Za prípravu a vzornú reprezentáciu jej patrí poďakovanie.

                                                             Bc. Mária Králiková, MOV

   

 • 2-krát stretnutie s históriou

  V rámci Týždňa slovenských knižníc sa žiaci I. P triedy v priestoroch Kysuckej knižnice zúčastnili besedy so spisovateľom Petrom Hubom.  Súčasný riaditeľ Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne sa dlhodobo zaoberá nielen históriou Oravy, ale skúma i významné udalosti a osobnosti slovenských dejín. Vo svojom vystúpení zdôraznil význam poznávania histórie vlastného národa a túto výzvu adresoval najmä prítomnej mládeži. Venoval sa Jankovi Matuškovi – autorovi  hymny Slovenskej republiky, Jurajovi Thurzovi, spomenul národné hnutie po vyrovnaní, proces maďarizácie a zdôraznil význam vzniku Československej republiky v roku 1918.


  Druhé stretnutie s históriou absolvovali žiaci I. I triedy v priestoroch školy. Históriu nášho mesta a regiónu Kysúc im priblížil vedecký pracovník Kysuckého múzea Mgr. V. Homola. Žiakom sprostredkoval prierez dejinami Kysúc od mladšej doby kamennej až po súčasnosť. Pripomenul, že naše územie nebolo v minulosti ľudoprázdne.  Archeologickým výskumom  boli objavené artefakty doby bronzovej a 64 keltských mincí v oblasti Kysuckej brány. Stredovek na Kysuciach bol tiež zaujímavý, formovali sa nové mestá, spájali sa panstvá, región sa osídľoval kopaničiarskym obyvateľstvom. Ďalšie historické udalosti boli spojené so slovenským národným obrodením, 1. a 2. svetovou vojnou a  budovaním socializmu. 

  Prezentácia udalostí spojených s históriou Kysúc priniesla oživenie na hodine dejepisu a zároveň umožnila žiakom spoznať aj prácu historika.
  Pán Homola upozornil žiakov, že aj oni sa môžu spolupodieľať na objavovaní historických skutočností, napríklad pri vykopávkach v lokalite Koscelisko v Radoli.

  Obidve podujatia sa uskutočnili 6. a 9. marca 2018.

                                                                                                      PaedDr. Oľga Králiková

 • O kvapku lepší Valentín

  V termíne od 12. 2. do 16. 3. 2018 organizoval Územný spolok SČK v spolupráci s hematologicko-transfúziologickým oddelením Kysuckej NsP v Čadci Valentínsku kvapku krvi.

  Naša škola sa na tejto akcii pravidelne zúčastňuje. Pre vyššiu chorobnosť sa však na odber krvi dostavilo len 5 žiakov (V. A, V. B, I. P). Napriek  tomu si myslím, že pre našich mladých darcov bol tohtoročný Valentín určite „o kvapku lepší“.

  Ing. Eva Brezovská

 • Slnečný pozdrav II.A triedy z Tenerife

  Stredná odborná škola začala v týchto dňoch realizovať druhú časť mobility v rámci projektu Erasmus+ na Kanárskych ostrovoch.

  Žiaci II. A triedy 1. marca  2018 vycestovali na najväčší ostrov na Kanárskych ostrovoch TENERIFE, kde v luxusných hoteloch Globales Tamaimo Tropical, Puerto de Santiago, Best Semiramis, Puerto de la Cruz a Oceano Health Spa, Punto de Hidalgo spoznávajú španielsku gastronómiu.

 • Podnetná beseda

  V rámci Týždňa slovenských knižníc naša škola prijala pozvanie na besedu s dvoma významnými kysuckými ochranármi prírody – PhDr. Rudolfom Gerátom a PaedDr. Jaroslavom Veličkom. Obidvaja milovníci prírody prezentovali novú knihu ,,Ochrana prírody na Kysuciach“. Žiaci I.I a IV.A sa veľa dozvedeli o prírodných pamiatkach nášho regiónu, hlavne o Náučnom chodníku cez Javorníky, záchrane kostola v zatopenej obci Riečnica, Milošovských guliach...

  Beseda sa konala 9.3.2018 v Kysuckej knižnici v Čadci a niesla sa v príjemnej atmosfére. Žiaci, ktorí preukázali výborné vedomosti o Kysuciach, dostali spomínanú knihu s venovaním.

  Mgr. Anna Krkošková

 • Školské kolo SOČ

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili dobrovoľnej, záujmovej činnosti žiakov denného štúdia stredných škôl  - do SOČ.

  Výsledky svojho snaženia prezentovalo 22 žiakov, s 11 prácami,  odboroch:

  01 - Problematika voľného času

  08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

  14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  15 - Ekonomika a riadenie

  16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

   

  Do okresného kola postúpilo osem prác, ktorých autormi a spoluautormi:

  • Aneta Budošová, Kristína Ganišinová
  • Adriána Ramšáková, Nikola Kaháková
  • Radoslava Korená
  • Erika Šipková, Silvia Zakopčanová, Darina Kuricová
  • Kristína Mikolášová, Dominika Brodová, Nikola Pápolová
  • Nikola Čuboňová, Sabína Mešťaníková
  • Veronika Čanecká, Ján Marejka
  • Lukáš Eštočín, Simona  Juricová

   

  Naším reprezentantom držíme palce a prajeme veľa šťastia

 • Účasť na súdnom pojednávaní

  Poznať právny systém svojej krajiny a „ohmatať“ si ho, takpovediac,  v praxi sa podarilo realizovať prostredníctvom účasti na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Čadci. Zúčastnili sa ho žiačky I. K triedy, budúce kaderníčky, 1. marca 2018. Mohli sledovať priebeh dvoch pojednávaní v rámci občianskoprávneho konania.  V prestávke medzi pojednávaniami im  pani sudkyňa poskytla cenné rady do života, napríklad ako sa vyhýbať nebankovým spoločnostiam, ako predísť osobnému bankrotu,  kde v prípade ťažkej životnej situácie nájsť bezplatnú odbornú právnu  pomoc, kde získať vzory žiadostí v prípade podania na súd alebo iných právnych úkonov.
   Účastníci podujatia hodnotili návštevu Okresného súdu v Čadci ako prínosnú, zaujímavú a poučnú.

   PaedDr. Oľga Králiková

 • Kurz budúcich animátorov

  V spolupráci s agentúrou PRO-STAFF z Popradu ponúkla naša škola študentom možnosť absolvovať kurz  Školenie animátorov v turizme. Počas dvoch dní  (15. 2. - 16. 2. 2018) sa venovali teoretickej a praktickej príprave budúcich animátorov. Školenie pozostávalo z nasledujúcich tém:

  • všeobecná teória
  • večerné a denné animačné aktivity
  • detská animácia
  • výučba klubových tancov
  • propagácia animačných programov
  • výučba a praktické ukážky moderovania

  Súčasťou školenia boli konkrétne ukážky animačných programov, spojené s aktívnou účasťou samotných účastníkov školenia.

  Každý účastník školenia získal certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu môže agentúra študentom sprostredkovať prácu animátora  nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

  Kurzu animátorov sa zúčastnilo 29 žiačok z tried II. I2, III. I2 a III. A. Ohlasy na podujatie boli pozitívne. Žiačky získali nielen nové poznatky, ale sa aj zabavili.

  Dúfame, že nadobudnuté zručnosti raz zúročia aj v praxi.

  Ing. Mária Janíčková

  fotografie vo fotogalérii

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria